Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. novembec 2018

Diabol jestvuje, ale pozor na duchovné napodobeniny

Varuje pred škodlivým vplyvom sledovania filmov, ktoré sa venujú mimoriadnému pôsobeniu zlých duchov v živote človeka. Ich škodlivosť spočíva v tom, že v nich nestretávame základné pravdy Cirkvi, nič sa nehovorí o nádhernej prítomnosti Boha, o jeho mocnom víťazstve nad zlom. Naopak, obsahujú prvky ezoteriky, hovoria o tajných posolstvách, ktoré sú určené len pre zasvätených, ktorým je vyhradené odhalenie nejakého tajomstva a skrytého významu veci. Neraz sa stáva, že Cirkev býva v týchto filmoch vykresľovaná ako tá, ktorá bráni poznaniu tohto tajomstva.
Diabol jestvuje, ale pozor na duchovné napodobeniny

Slovenskí saleziáni vydali v roku 2018 knihu s názvom Diabol kúzla zbavený. Ide o preklad z talianskeho originálu Il grande incantatore smascherato. Autorom je katolícky kňaz a exorcista Gianni Sini.Narodil sa v roku 1955 v meste Laerru na Sardínii. Za kňaza bol vysvätený v roku 1980. Pôsobil ako rektor kňazského seminára v meste Tempio Pausania a viac ako desať rokov pracoval ako väzenský kaplán. Od konca 80-tych rokov plní úlohu exorcistu a v súčasnosti je farárom vo farnosti Našej Pani de La Salette v meste Olbia na Sardínii. Keď  vo februári 2018 na Slovensko pri príležitosti prezentácie slovenského prekladu,denník Postoj urobil s ním rozhovor. 

V úvode Gianni Sini charakterizuje taliansku spoločnosť dnešnej doby a hovorí o nej, že sa v nej šíria skazené a poverčivé kultové praktiky. Na jednej strane sme svedkami rastúceho zanedbávania odovzdávania kresťanskej viery. Avšak na druhej strane „človek sa spolieha na čosi mimo viery, mimo zdravej spirituality a pravého náboženstva. Uprednostňuje utiekanie sa k formám veštenia, k náboženským technikám pretkaným poverčivosťou, k rituálnym prejavom mágie, zavše i k mimoriadne scestným rítom, napríklad satanistickým,“ upozorňuje taliansky exorcista. Jeho slová v mnohom platia aj pre naše slovenské prostredie. Pri tejto charakteristike autor pripomína, že žiadna skupina nie je výnimkou, tzn. nie je správne tvrdiť, že kultúrne a ekonomicky zaostalejšie oblasti sú najviac vystavené týmto javom. Často sú medzi nimi lekári, podnikatelia, právnici, študenti… 

Diabol najviac útočí tam, kde sú ľudia najviac zjednotení, tzn. v manželstve, medzi členmi rodiny, v kresťanských spoločenstvách. Zdieľať

 Mnohé filmy s tematikou vplyvu zlého ducha pomylene predstavujú dva princípy ako dve protichodné božstvá – svet dobra a svet zla. Toto je náuka manicheizmu, ktorá odporuje Svätému písmu. Zlý duch nie je boh. Nie je to všemocná bytosť, nemôže konať zázraky, nie je všadeprítomný, nemôže poznať našu budúcnosť. Je to tvor, ktorého Boh stvoril ako dobrého a ktorý spolu s ďalšími anjelmi, ktorí tiež boli stvorení ako dobrí, zmenili sa na zlých, lebo svojim slobodným a neodvolateľným rozhodnutím odmietli Boha. Do tejto vzbury proti Bohu sa pokúšajú zapojiť aj človeka. Človek, ktorý žije v modlitbách, v posväcujúcej milosti, je silnejší ako diabol. Nie je to kvôli svojim vlastným silám, ale preto, že na jeho strane je všemohúci Boh. 

Publikácia má deväť kapitol. Výber a usporiadanie ukazujú, že ide o starostlivo premyslené a zostavené dielo. Ak sa niekomu zdá, že Cirkev len straší rozprávaním o diablovi a že ide o tému, ktorá do 21. storočia nepatrí, tento kňaz zo Sardínie cituje výrok svätého Jána Zlatoústeho: „Určite nám nespôsobuje potešenie debatovať o diablovi, avšak učenie, ktoré ma k tomu vedie, je pre vás užitočné. Len naivní tento problém odsúvajú a považujú ho za vyriešený. Spasenie si naozaj vyžaduje, aby sme sa ešte zapájali do tohto boja, ktorý potrvá do konca sveta.“ Diabol najviac útočí tam, kde sú ľudia najviac zjednotení, tzn. v manželstve, medzi členmi rodiny, v kresťanských spoločenstvách. Veľmi triezvo však Sini upozorňuje, že  „očividne, nie všetko má pôvod v diablovi. Sú aj iné príčiny – choroba, námaha, psychické problémy alebo psychiatrické ochorenia. Pre istotu skôr, než začnem riešiť takéto prípady, vždy žiadam o preverenie u klinického odborníka.“

Autor uvádza dôležitú pravdu: „Dabol nás môže nabádať k hriechu, ale nemôže nás donútiť, aby sme zhrešili. Posledné slovo vždy máme my. To je tá sloboda a tá možnosť voľby, ktorú nám diabol nemôže nikdy vziať.“ Pre diabla bránou do ľudského života sú naše zaužívané hriešne zlozvyky, predchádzajúci nezriadený život, ktorý odhaľuje naše slabé miesta. Uzdravenie duše si preto vždy vyžaduje uzdravenie od hriechu. 

Inzercia

Časté pristupovanie k spovedi a k svätému prijímaniu je najúčinnejším prostriedkom na ceste oslobodzovania. Zdieľať

Taliansky exorcista ponúka rady, ako sa vymaniť z vnútorných konflitkov. Podáva dve základné pravidlá: 1. Musíme jasne identifikovať nepriateľa, tzn. hriech, zlo, ktoré na nás vplýva; 2. Musíme vedieť zaobchádzať s duchovnými zbraňami, ktoré nám Cirkev ponúka v boji proti zlu. Potrebujeme si v našom živote vyhradiť veľmi silné miesto pre modlitbu, kresťanský život a poznanie právd Cirkvi. Gianni Sini pri tomto úsilí o hlboký duchovný život používa citát apoštola Pavla z Listu Rimanom: „Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.“ (Rim 13,12) V dnešnej dobe si musíme dávať pozor na duchovné napodobeniny, ktoré by nás chceli odlákať od pristupovania k sviatostiam, od Cirkvi, od modlitby. Časté pristupovanie k spovedi a k svätému prijímaniu je najúčinnejším prostriedkom na ceste oslobodzovania. Dôležitá je aj myšlienka iného známeho talianskeho exorcistu, ktorým je otec Gabriele Amorth: „Málo vody a veľa viery, málo soli a veľa viery, málo oleja a veľa viery!“ To platí nielen pre tých, ktorých trápi zlý duch, ale aj pre kňazov a všetkých veriacich., ba celú Cirkev. 

Služba exorcizmu sa má udeliť kňazovi, ktorý sa vyznačuje nábožnosťou, učenosťou, rozumnosťou a bezúhonnosťou života.  Zdieľať

Gianni Sini vo svojej publikácii upozorňuje, že exorcista „nesmie hneď uveriť, že má pred sebou človeka posadnutého zlým duchom, lebo môže ísť aj o chorobu najmä psychickej povahy.“ Nesmie hneď uveriť ani vtedy, keď mu dotyčný človek o tom hovorí, lebo môže ísť o výsledok jeho predstavivosti, ale aj ľahkovernosti. Autor v knihe uvádza veľké množstvo listov. Ich prostredníctvom chce názorne ilustrovať, ako dnešní ľudia žijú neraz vo veľkom zmätku a nedostatku pravej viery. 

Exorcizmus môže vykonávať iba ten kňaz, ktorý dostal na to osobitné a výslovné dovolenie miestneho ordinára. Ide o kánon 1172 Kódexu Katolíckej cirkvi, ktorý menuje aj vlastnosti, ktorými má exorcista vynikať. Služba exorcizmu sa má udeliť kňazovi, ktorý sa vyznačuje nábožnosťou, učenosťou, rozumnosťou a bezúhonnosťou života. 

Publikácia talianskeho kňaza a exorcistu je veľmi prínosná v tom, že objasňuje jasným spôsobom náuku Katolíckej cirkvi o diablovi, jeho existencii a pôsobení a predkladá spôsob ochrany pred pokušením. Zvlášť chcem oceniť skutočnosť, že publikácia je popretkávaná citáciami pápežov, predovšetkým terajšieho Svätého Otca Františka. Autor zvolil vecný a presný jazyk Cirkvi. Nezľahčuje existenciu a pôsobenie zlého ducha, ale ani ju nezveličuje. „Nemáme sa čoho báť, ak zostaneme jednotní s víťazmi – Ježišom Kristom a jeho Matkou,“ povzbudzuje Gianni Sini. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Ježišova tvrdá výčitka náboženského formalizmu

Ježišova tvrdá výčitka náboženského formalizmu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 12,38-44) stavia do konfrontácie zbožnosť oficiálnych náboženských predstaviteľov a konkrétne konanie chudobnej vdovy. Zákonníci očakávali obnovenie pozemského Dávidovho kráľovstva a s tým boli spojené ich pozemské očakávania – materiálne zabezpečenie a prvé miesta. Pán Ježiš sa však svojim ohlasovaním Božieho kráľovstva jasne dištancuje od týchto predstáv

Blog
Pápež proti slobodomurárstvu

Pápež proti slobodomurárstvu

Skutočný rozsah skazonosného vplyvu slobodomurárstva na človeka, národy a štáty, bol odhalený svetu najmä prostredníctvom statočného postoja pápežov Cirkvi, ktorí sa nezľakli zákernej moci slobodomurárov. Táto moc sa prejavovala a prejavuje nie len podporou bezbožnosti a nemravnosti v spoločnosti, ale aj rafinovaným prenasledovaním, a niekedy aj fyzickou likvidáciou svojich oponentov. Hlboká kríza a rozvrat duchovného sveta súčasného kresťana nie je výsledkom náhody, a ani obyčajnou historickou epizódou. Je dôkazom tragických dôsledkov postupného naplnenia cieľov, ktoré si stanovili najväčší nepriatelia Spasiteľa a jeho Cirkvi. Tieto ciele vždy spočívali a stále spočívajú v zosadení Spasiteľa z jeho trónu, a v následnom postavení človeka na jeho miesto. Pôsobenie týchto nepriateľov zasiahlo aj prostredie Cirkvi, ktorá je zasiahnutá touto hlbokou ranou v rôznych aspektoch svojej existencie až do súčasnosti. Pápež Lev XIII. bol jedným z pápežov, ktorí významne prispeli k odhaľovaniu slobodomurárskeho nebezpečenstva.