Zvolenský versus Duka, Michalka proti demokracii, pápežom a koncilu

Predseda KBS arcibiskup Zvolenský vyhlásil, že vznik ČSR priniesol Slovensku mnohé pozitíva, ale že prvá česko-slovenská republika budovala na duchovných základoch, ktoré boli namierené proti kresťanskému charakteru Slovenska. Tým fakticky protirečil slovám pražského kardinála Duku, a nepriamo sa pridal k názoru B. Michalku, ktorý tvrdí, že ČSR bola protikatolícky štát, a odmieta demokraciu aj II. Vatikánsky koncil.

Nezanedbateľná časť slovenských katolíkov vrátane niektorých duchovných verí a hlása, že ČSR, ktorá vznikla pred 100 rokmi bola protikatolícka. (Na rozdiel od podľa nich skvelého katolíckeho Slovenského štátu) Trojdielny blog ktorým sa to snažil dokázať B. Michalka pod hlavičkou Nadácia Christiana Slovakia bol ukážkovým príkladom, ako možno falšovať dejiny a manipulovať čitateľa pomocou poloprávd, zavádzajúco interpretovaných faktov vytrhnutých zo súvislostí, a zamlčaním iných dôležitých skutočností. Zamlčané fakty a súvislosti som ukázal v predchádzajúcom blogu: https://www.postoj.sk/37714/csr-a-cirkev-nadacia-christiana-proti-pravde-hlinkovi-aj-vatikanu

V diskusii niektorí uviedli, že Michalkove názory potvrdil článok Katolíckych novín „Cirkev to v novej republike nemala ľahké" a najmä vyhlásenie predsedu KBS arcibiskupa Zvolenského k 100. výročiu vzniku ČSR.

Cirkev to nemala ľahké

Tento nadpis článku v Katolíckych novinách č. 44/2018 je v niečom pravdivý, a zároveň zavádza. Zamlčiava totiž fakt, že cirkev v demokratickej ČSR síce stratila patronát vlády a prepojenie „trónu a oltára“, ale získala podstatne viac nezávislosti a slobody riešiť si sama vlastné záležitosti než mala za Rakúsko-Uhorska. (viac v predchádzajúcom blogu https://blog.postoj.sk/37714/csr-a-cirkev-nadacia-christiana-proti-pravde-hlinkovi-aj-vatikanu )

Článok sa podobne ako takmer všetky nacionalistické antičeskoslovenské texty zaoberá iba obdobím od vzniku ČSR pred koncom vojny, do roztržky s Vatikánom v r.1925. Nasledujúce urovnanie vzťahov a obojstranne korektnú spoluprácu už zamlčiava. Opisuje proticirkevné nálady ľudí po vojne, ktoré „proslovenskí“ pisatelia interpretujú ako protikatolícke základy ČSR.

Článok však dobre cituje historika R. Letza, ktorý objasňuje príčiny povalenia Mariánskeho stĺpa, aj dôvod prečo s tým Masaryk dodatočne súhlasil: „Masaryk i ďalší chápali stĺp ako symbol víťazstva katolíckych vojsk nad českými stavmi v bitke na Bielej hore zvrhnutej habsburskej dynastie, .. Viacerí českí katolícki kňazi reagovali odmietavo a od akcie sa dištancovala vláda.“

Z komuniké Národného výboru: „... Bylo zjištěno, že strhovatelé nezamýšlejí dotknout se náboženských citů katolických,... Národní výbor vyslovuje důtklivý příkaz, aby od dalšího násilného ničení pomníků, ať jsou jakéhokoliv druhu a jakékoliv historické tradice, bylo upuštěno,“ (https://praha.idnes.cz/mariansky-sloup-vyroci-republika-obrazoborci-sauer-hasek-strzeni-1918-12j-/praha-zpravy.aspx?c=A181102_164054_praha-zpravy_rsr

Napriek tomu to slovenskí nacionalisti uvádzajú ako emotívny dôkaz tvrdenia že ČSR bola protikatolícka.

Kardinál Duka o vzťahu ČSR a cirkvi

Kardinál Dominik Duka v pastierskom liste k 100. výročiu vzniku ČSR píše že korene jej štátnosti sú spojené so svätováclavskou úctou, a cirkev má „poukázat na přesah této tradice do základu Československé či České republiky" ... „Vyhlášení Československé republiky se uskutečnilo na úpatí svatováclavského sousoší na Václavském náměstí v Praze." Spomenul aj trenice medzi cirkvou a štátom vrátane zvrhnutia Mariánskeho stĺpa, pri ktorých zároveň vysvetlil príčiny a súvislosti, aj to že „Tento akt okamžitě odsoudil Revoluční národní výbor." Pripomenul, že vo vedení štátu boli aj kňazi-poslanci F. Kordač, C. Stojan, K. Kmeťko A. Hlinka a ďalší „Tito muži se ujímají vedení církve v Československé republice: v Praze, Olomouci i v Nitře."

Hovoril aj o pozitívnej spolupráci a vzťahu štátu a Katolíckej cirkvi po roku 1925, ktorú slovenskí nacionalisti zamlčiavajú. „Skutečným porozuměním a vzájemným pochopením mezi Československou republikou a naší církví se stalo svatováclavské milénium v roce 1929. .. Hovoří hlasem svobody, samostatnosti, spolupráce, vzájemné úcty a tolerance. Tuto spolupráci pak upevnil Celostátní sjezd katolíků v ČSR v roce 1935, spolu s podporou volby prezidenta Eduarda Beneše na pokyn kardinála státního sekretáře Eugenia Paceliho (Pia XII.) ... Vatikán patří mezi několik zemí, které neuznaly Mnichovskou dohodu." https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Dominik-Duka-100-let-nasi-republiky-557112

Arcibiskup Zvolenský stručne a diskutabilne

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v krátkom vyhlásení k 100. výročiu ČSR uznal že táto priniesla Slovensku mnohé pozitíva, vrátane demokratického politického systému. „Zároveň si uvedomujeme, že prvá ČSR neuznala jestvovanie samostatného slovenského národa, ... neuskutočnila sľúbenú autonómiu Slovenska a budovala na duchovných základoch, ktoré boli namierené proti kresťanskému charakteru Slovenska." https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20181029046 Vyhlásenie uverejnili aj KN 45/2018.

Neuznanie samostatného slovenského národa je zavádzajúca formulácia, pripomínajúca tvorbu Vnuka, Ďuricu, a podobných, ktorí nie sú schopní pochopiť alebo ochotní rozlišovať vtedy nevyhnutnú ideu politického československého národa, ktorú obsahovala aj Hlinkom podpísaná Martinská deklarácia. Zamlčiava že predstavitelia ČSR zároveň hovorili o Slovákoch, a nášmu „neuznanému" národu tento „centralistický" štát za 9 rokov vybudoval vyše 3000 škôl a univerzitu, kde sa učilo slovensky, a slovenčinu používal aj na úradoch. Podobne že v r. 1918 nebola autonómia reálne možná. Dôvody a fakty sú tu: https://www.postoj.sk/37476/oslobodenie-slovenska-ako-vznikla-csr

Základy vzťahu ČSR a cirkvi formulovala zmluva so Svätou stolicou Modus vivendi z r. 1927, ktorá výrazne pomohla aj slovenskej RKC. Nitriansky biskup Kmeťko v r. 1931 napísal, že Modus vivendi umožňuje „pokojný vývin katolicizmu ... a rozkvet mladej republiky zakladajúci sa na pevných pilieroch kresťanskej kultúry." (viac tu: https://blog.postoj.sk/30683/slovenska-cirkev-od-horneho-uhorska-po-samostatnu-provinciu

Zvolenského vyhlásenie o duchovných základoch ČSR namierených proti kresťanskému charakteru Slovenska neuvádza vysvetelnie či argumenty, protirečí slovám D. Duku i K. Kmeťka, a ladí s dejiny falšujúcim textom B. Michalka, na ktorý som reagoval v predchádzajúcom: https://www.postoj.sk/37714/csr-a-cirkev-nadacia-christiana-proti-pravde-hlinkovi-aj-vatikanu

Aké sú základy Slovenskej republiky?

Pre spravodlivosť treba pripomenúť, že základy na ktorých budoval vojnový Slovenský štát a súčasná SR, a ich politika nie sú o nič kresťanskejšie než základy ČSR. Slovenský štát v r. 1939 vznikol pod hrubým nátlakom Hitlera, ktorého nacionálno-socialistickú ideológiu odsúdila encyklika Mit brennender Sorge. Mons. Zvolenský vo vyhlásení z 9. 9. 2013 na pietnom akte za obete holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave hovoril o „tragédii, ktorá poznačila nielen židovský národ, ale aj všetkých členov Katolíckej cirkvi. Zo Slovenska boli násilne odvlečení za prispenia vládnej moci jej vlastní obyvatelia, z ktorých väčšina zahynula v nacistických koncentračných táboroch."... „slovenskí katolícki biskupi pastierskym listom z 8. marca 1943 jednoznačne postavili proti deportáciám.” ( https://blog.postoj.sk/20839/cirkev-a-zidia-selektivna-pamat-v-slovenskej-politike)

Demarš Svätej stolice kritizujúci politiku štátu v oblasti ľudských práv ako „protirečiacu katolíckym princípom“ odovzdanú zástupcom Vatikánu Burziom 7.4.1943 odmietol predseda vlády V. Tuka slovami „Slovensko nie je katolícky štát“. Aké sú to základy a prax?

Základy súčasnej SR vrátane obrovskej korupcie budovala Mečiarom vedená koalícia exkomunistov a nacionalistov. Je dnešná slovenská politika a verejný život kresťanskejší než za demokratickej ČSR?

Michalka o Katolíckej cirkvi

Rôznym výberom a interpretáciou faktov možno ukázať rôzny obraz skutočnosti. Preto je užitočné všimnúť si aj hodnovernosť a ideové základy B. Michalka, ktorý tvrdí, že ČSR bola protikatolícka a patrí k uctievačom Slovenského štátu. Preto pripomínam niekoľko jeho dôležitých vyjadrení o demokracii, Katolíckej cirkvi a Slovensku. (pozoruhodné sú aj weby, kde publikuje)

Na Webe Sacrum Imperium má článok „Na troskách vzdušných zámkov" kde píše: „Udalosti posledného polroka ukázali ... na akých sypkých pieskoch boli v Cirkvi budované okázalé reformy po II. vatikánskom koncile. ... celá koncepcia pastorácie a života Cirkvi, ako nám bola prezentovaná od roku 1962 sa ukázala byť mylná, nefunkčná a v konečnom dôsledku sebevražedná." Pripomínam, že to je koncepcia, ktorá sa od II. Vatikánskeho koncilu v cirkvi budovala za pápežov Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI., a v ktorej pokračuje a rozvíja ju pápež František. (Mnoho povie aj dizajn a iné texty a odkazy tohto webu) „Zaslepenosť katolíckych más, ohlúpnutých sľubovaným aggiornamentom, ide tak ďaleko, že už ani nie sú schopné uvedomiť si hĺbku marazmu a patovosť situácie, v ktorej sa Cirkev ocitla." (Michalka, 19.5.2010 http://sacrumimperium.blogspot.sk/

O demokracii a Slovákoch

V prednáške o konci demokracie píše: „Demokracia je primárne v rozpore so skutočnosťou metafyzickou, konkrétne s Božou vládou nad svetom a ľudstvom." Tvrdí, že aj v ústave SR je suverenita „bludne formulovaná" vetou „Štátna moc pochádza od občanov.“

Podľa Michalku my Slováci „nemáme zmysel pre organizáciu, masovú politickú aktivitu, angažovanosť na fóre, demokracia je nám cudzím implantátom;" ... „V konečnom dôsledku sa demokracia reálne javí ako nástroj deštrukcie slovenskej národnej identity. Pre Slovákov, ako v podstate aj pre Slovanov všeobecne, je monarchia, čiže rodinno-patriarchálny typ usporiadania spoločnosti, pravdepodobne najadekvátnejší." (14.5.2015) http://www.jozeftiso.sk/kniznica/49-ideologicke/292-koniec-demokracie-a-navrat-skutocnosti Videoprednáška z rodného domu J. Tisa (17.1.2016) je na stránke Nové slobodné Slovensko, združenie obrancov tradičného katolicizmu a slovenského národovectva. (nss.sk)

V odsúdení demokracie sa autor odvoláva na niektoré myšlienky Leva XII., ktoré napísal v inej spoločensko politickej a cirkevnej situácii konca 19. storočia. Ignoruje fakt že poslední 3 pápeži síce upozorňujú na hranice, zodpovednosť a „kompetencie" demokracie, ale v zásade ju podporujú. Ján Pavol II. aktívne prispel v spolupráci s konzervatívnymi demokratickými politikmi k pádu komunistickej diktatúry, Benedikt XVI. komunistickú aj nacionálno-socialistickú ideológiu a režim odsúdil ako nespravodlivú „vládu zbojníkov".

Pápež František V Europarlamente 24.11.2014 povedal, že Európsky parlament má zodpovednosť vo vzťahu k európskym národom „za udržanie demokracie pri živote." Demokracie by sa podľa neho nemali „zrútiť pod tlakom nadnárodných záujmov, ktoré nie sú univerzálne." Korupciu opakovane kritizuje aj ako rúhanie a „apokalypsu demokracie". Pri návšteve rodného Čile 16.1.2018: „Čile v posledných desaťročiach vynikalo rozvojom demokracie, čo mu prinieslo i viditeľný pokrok."

Európa a ruské dubisko

V článku „K tomu mocnému dubisku" publikovanom na viacerých weboch Michalko píše: „V očiach všetkých konzervatívne orientovaných ľudí v EU sa z Ruska stáva symbol normálnosti v záplave degenerácie. V prípade, že sa bude Rusko uberať naznačeným smerom a Západ zase svojim, už dostatočne naznačeným, tak niet pochýb, že táto mentálna závislosť na Rusku, ako jedinej skutočnej bašte konzervatívnych náboženských a morálnych hodnôt sa bude prehlbovať." ...

„Sebavedomie schizmatikov z Východu bude určite hustnúť a narastať. Veď čím by sme im mohli ešte imponovať? Čo im môžeme ponúknuť? .. Zo strany cirkevnej modernizmus, ekumenizmus, demokratizáciu Cirkvi, popieranie dogiem, no a v neposlednom rade mu môžeme navrhnúť nech nahradí liturgiu sv. Jána Zlatoústeho nejakou peknou gitarovo-balónikovou omšou v štýle kardinála Schoenborna. ... Rus nás vysmeje. Jeho pomsta je dokonalá. Importovaného boľševizmu sa zbavil a poslal ho späť na Západ... Jeho mesianistickému snu o Treťom Ríme začína hrať všetko do kariet. .. Takže to nakoniec vyzerá na opretie sa o to mocné kollárovské dubisko."

Cui bono?

Komu a čomu tento autor a jeho texty o údajne protikatolíckej ČSR pod hlavičkou „Nadácia Slovakia Christiana“ prospievajú?

Jeho účelový výber a interpretácia faktov sa zhoduje s produkciou „proslovenských" historikov, duchovných a politikov, ktorí po Novembri 1989 pomohli k moci Mečiarovi a Slotovi, a dnes zväčša podporujú Kotlebu. Šíria a chvália ho tí, čo majú podobný názor na ČSR, uctievajú Slovenský štát a jeho vodcov, spochybňujú demokraciu, Rusko považujú za dobré východisko proti „liberálne skazenej" EÚ. Aj tí, ktorí šíria tvorbu JUDr. Harabína, mlčia ku korupcii Ficovho SMERu a neznášajú prezidenta Kisku.

Text škodí pravdivému poznaniu našich dejín, čitateľa nevzdeláva ale manipuluje. Uškodí Katolíckej cirkvi, ktorú kvôli takýmto autorom a spolkom vystupujúcim v jej mene, môžu jej kritici a skutoční nepriatelia ľahšie prezentovať ako spolok protidemokratických extrémistov a stredovekých spiatočníkov.

Ján Pavol II. pri prvej návšteve Československa, na pozvanie prezidenta Havla po páde komunistickej diktatúry povedal: „Stavajte teraz chrám slobodného života vašej cirkvi, nie však návratom k tomu, čo bolo predtým, než vám bola ulúpená sloboda, stavajte ho v sile toho, k čomu ste za prenasledovania dozreli... musíte ďalej dozrievať v pravej slobode v Kristovi.“

Slobodu Slovensku ulúpil Hitler v r. 1939 a komunisti v r. 1948. Vrátil nám ju November 1989. B. Michalka svojimi textami posiela Slovensko prinajmenšom pred rok 1945 a Cirkev do konca 19. storočia.

Ja za najužitočnejší výsledok Michalkovho textu považujem to, že ma inšpiroval k skúmaniu kto je jeho autor, a dal mi aj odpoveď na pochybnosti, ktoré vzbudzovali niektoré predchádzajúce texty z dielne „Nadácia Slovakia Christiana“. Mám však obavy, že takíto autori a názory majú v slovenskej cirkvi hlavné slovo. Aj preto, že na jej pôde fakticky neexistuje priestor pre skutočne vecnú kritickú diskusiu na tieto témy.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo