Správa Európskeho parlamentu k situácii v Maďarsku a jej dozvuky na Slovensku...

Správa Európskeho parlamentu k situácii v Maďarsku a jej dozvuky na Slovensku...

12. septembra 2018 Európsky parlament odhlasoval uznesenie, ktorým sa Rada vyzýva, aby podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii rozhodla, že zo strany Maďarska existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená. Od schválenia spomínanej správy neprešiel deň, aby som sa nestretla s rozhorčenými ľuďmi z jednej alebo druhej strany barikád.

Spomínam barikády, lebo ich slovník bol niekedy až militantný. Deliaca čiara pritom nebola len jedna - a síce za alebo proti správe - ale bolo ich hneď niekoľko navzájom sa prelínajúcich:  

- podpora Maďarska vs. podpora EÚ 

- podpora konzervatívnej rodinnej politiky vs. liberálna alebo progresívna agenda

- podpora západných inštutúcií a librálnej demokracie ako takej vs. „únava“ z demokracie alebo akýsi obdiv či inklinácia k nedemokratickým alebo autokratickým modelom správy verejných vecí... atď.

Okrem toho v diskusii zaznievali otázky ako strach z možných maďarských expanzívnych túžob ale tiež aj pocit potreby podporiť susedný štát a udržať dobré vzťahy v rámci Vyšehradskej štvorky. Mnohokrát boli vyslovené obavy z toho, že Brusel zašiel príliš ďaleko v zasahovaní do vnútropolitických záležitostí členských štátov alebo naopak obavy z Ruska, ktorý takpovediac u niektorých spoluobčanov zatemnil všetky ostatné politické receptory...  

Nepamätám si správu EP, ktorá by prevýšila tento viacúrovňový stret záujmov, hodnôt a priorít. A musím sa priznať, že aj moje pocity zo schválenej správy majú viac rovín:

Podstatná je subsiadiarita

Jedným z najpodstatnejších princípov, na ktorých bola založená EÚ, je princíp subsidiarity. Tento princíp je priamo prevzatý z katolíckej sociálnej náuky, do ktorej ho po prvýkrát vniesol pápež Lev XIII. v encyklike Rerum novarum. Encyklika ponúkla alternatívne riešenie sociálnych otázok k rozmáhajúcemu sa marxizmu a upozornila na nebezpečenstvá, ktoré táto ideológia priniesla. Hlbšie rozvinutie tohto princípu predniesol pápež Pius XI. v ecyklike Qadragesimo anno, keď upozornil na dôležitosť ochrany ľudskej slobody ako nevyhnutnej podmienky pre zachovanie dôstojnosti človeka v akomkoľvek politickom usporiadaní. Na absencii predpokladu pre dôstojný ľudský život zároveň postavil vážnu kritiku každej totality, no menovite komunizmu a nacizmu, ktoré v mene takzvaných ideálov priamo siahali na slobodu.

Ohrozená sloboda

Dnes je to opäť práve sloboda človeka, ktorá čelí veľkému ohrozeniu. Číhajú na ňu rôzne nástrahy v podobe populistov šíriacich strach, ultra ľavice alebo pravice, či extrémnych nacionalistov a radikálov. Z iného konca našu slobodu ohrozujú dezinformácie a manipulácia médií, sociálne bubliny alebo algoritmy sociálnych sietí. 

Vráťme sa však k správe o Maďarsku. Text mieša opodstatnenú kritiku napríklad korupcie a porušovania medzinárodných dohovorov o ochrane azylantov s kritikou ústavného, citujem „obmedzeného vymedzenia pojmu rodiny“ alebo konštatovaním, že Maďarská republika do dnešného dňa neratifikovala Istanbulský dohovor.

Funkčnosť demokracie je založená na dodržiavaní pravidiel a zákonov. Občania Európskej únie zverili do rúk tejto organizácie niektoré kompetencie, lebo očakávajú, že to prinesie určité pozitíva pre všetkých. Akonáhle si však EÚ začne uzurpovať viac kompetencií, ako jej bolo občanmi zverené, ohrozuje to nielen celý európsky projekt, ale aj politickú situáciu v členských štátoch, v ktorých narastá podpora rôznych antidemokratických a populistických síl. Z tohto pohľadu, zamiešanie do správy množstva faktov a kritiky politík, ktoré patria výlučne do kompetencie členských štátov, vyslalo veľmi zlý a kontraproduktívny signál občanom EÚ, medzi ktorými podpora pre tento nadnárodný projekt výrazne klesá naprieč členskými štátmi.

Dvojaký meter

Čo sa týka veľmi opodstatnenej kritiky, akou je napríklad vysoká miera korupcie, kladiem si pri čitaní správy otázku, do akej miery sa dá korupcia, ktorá má také množstvo rafinovaných podôb, naozaj zmerať tak, že si môžeme spokojne povedať, že tá naša nedosahuje takú výšku. Najmä, keď na Slovensku má korupcia jasný presah aj do najvyšších kruhov SMER-u a vlády a podľa všetkého kvôli nej vyhasli dva nevinné ľudské životy. Okrem toho sú indície, že protikorupčný úrad EÚ OLAF zameral svoju pozornosť na nejeden projekt financovaný EÚ na Slovensku. (Počet skúmaní, ktoré vedie OLAF nie je verejný, nakoľko by mohlo dôjsť k ich mareniu). Minulotýždňová delegácia EP na Slovensku navyše konštatovala, že v našej krajine „sú náznaky korupcie, čo podkopáva atribúty právneho štátu“.

V tomto kontexte vyvstáva otázka, do akej miery je EÚ nestranným arbitrom. Je množstvo indícií, že žiaľ nie je a v podstate aj ťažko ním môže byť. Opakovane robí rozdiely medzi starými a novšími členskými štátmi, respektíve medzi západnými a východnými. Taktiež je badať, že liberálne orientovaný Európsky parlament často používa dvojaký meter na hriechy krajín, ktoré majú na čele konzervatívne vlády a presadzujú konzervatívnu rodinnú politiku a na priestupky tých druhých.

Ja by som však v tejto chvíli rada poukázala na iný “dvojaký meter”: inak posudzujem politika, ktorý verejne prehlasuje, že buduje novú, kresťansko-demokratickú alternatívu voči liberálnej demokracii a obhajuje kresťanstvo a národné hodnoty voči liberálnemu zvyšku Európy a inak tých, ktorí sa nazývajú liberálnymi alebo sociálno-demokratickými či len demokratmi. Od politika, ktorý spája svoju ideológiu s kresťanstvom očakávam viac! Očakávam, že politika bude preňho „misiou“ života. V tejto misii budem hľadať konkrétne kroky k naplneniu kresťanskej lásky k blížnemu. A tú žiaľ nenachádzam ani v Orbánovej korupcii, ani v jeho rétorike a čiastočne ani v jeho politike voči utečencom. Pápež František zaradil korupciu medzi činitele ohrozujúce ľudskú dôstojnosť. Takisto predvolebné plagáty v uliciach maďarských miest a dedín okrádali o dôstojnosť milióny ľudí, ktorých životné okolnosti nútili opustiť svoje domovy v strachu pred smrťou alebo hrozbami vojny...

Od politika, ktorý sa nazýva kresťanským, tiež očakávam principiálnosť v otázkach ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. Preto ma veľmi bolí priateľstvo Viktora Orbána s predstaviteľmi režimov, ktoré prenasledujú svojich občanov za ich politické postoje, vierovyznanie alebo niekedy len za to, že hovoria pravdu. Žiaľ, medzi také režimy sa postupne zaradilo aj Putinovo Rusko. Za mesiac vyjde správa o stave ľudských práv v tejto krajine a toto konštatovanie budem môť podložiť množstvom dôkazov a príkladov. A opäť, hoci sa slovenskí čelní predstavitelia štátu nie tak často verejne priatelia s ikonami totalizmu a oligarchickou smotánkou autokratických režimov, sú tu žiaľ indície, že ekonomické záujmy, či už súkromné alebo štátne, často prevládajú pred našimi medzinárodnými zaväzkami chrániť práva a dôstojosť človeka na medzinárodnej úrovni.

Divide et impera

Rozmýšľala som, prečo sa liberáli a socialisti v Európskom parlamente rozhodli do správy o Maďarsku zaradiť aj napriek protestom množstvo pripomienok, ktoré jesne prekračujú kompetencie EÚ. Veď tento krok ich obral o hlasy poslancov, pre ktorých je princíp subsidiarity hrubá červená čiara, ktorú neprekročia. Na druhej strane, už pred prijatím správy sa vedelo, že Rada sankcionovanie Maďarska nepodporí, lebo Poľsko sa jasne postavilo proti. Rozmýšľam nad tým, že správa, ktorá spôsobuje spoločnisti toľké kontroverzie nemá na ňu vplyv zmysle hesla „divide et impera“ alebo rozdeľuj a panuj. Ale táto časť príbehu sa už bude odvíjať od toho, ako sa dokážeme zjednotiť a jasne sa postaviť za hodnoty, ktoré sú najpodstatnejšie pre každého človeka, a tým aj pre celú EÚ.

Správa Európskeho parlamentu o Maďarsku sa dá prečítať tu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//SK

Foto: Banksy's Mural

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo