Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. august 2018

Základy kresťanstva podľa svätých apoštolov

Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. (1.Kor 3, 11)
Základy kresťanstva podľa svätých apoštolov

Všimnime si, že Ján Krstiteľ a Pán Ježiš, keď začínali svoju verejnú službu, hovorili: Robte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo! (Mt 3, 2) (Mt 4, 17) To isté hovorili aj apoštoli, keď na nich zostúpil Svätý Duch a začala sa formovať prvá cirkev. Peter povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. (Sk 2, 38)

Je preto dôležité vedieť, čo to je robiť pokánie. Pokánie je zmena zmýšľania a konania.

Je to pochopenie a uverenie radostnej zvesti evanjelia v mentálnej rovine, i keď zo začiatku nemusíme všetkému rozumieť a následná zmena nášho života, nášho konania v súlade so slovami nášho Pána Ježiša Krista.

Sv. Pavol nás vyzýva: Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rim 12,2)

Uverenie, vyznanie Krista ako svojho Pána a Spasiteľa (Rim 10, 9–10) a následná zmena spôsobu života je výsledkom znovuzrodenia z Ducha. Je to Boží dar, že sa rodíme z Boha. Boh je potom náš rodič - náš Otec, ku ktorému môžme kedykoľvek volať a prísť. Ježiš hovorí: Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. (Jn 3, 6-7)

Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. (Jn 3, 3)

Krst vo vode je zavŕšením znovuzrodenia z Ducha. Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. (Jn 3, 5)

Veľmi malé deti a nemluvňatá nedokážu pochopiť a prijať Boží plán spásy a čo je podstatnejšie, nedokážu sa preň slobodne rozhodnúť. Preto sa nazdávam, že by sa malo počkať do neskoršieho veku. Pán Ježiš hovorí: Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Viera (uverenie) je teda podstatné, krst nasleduje potom. Krstiť bez viery nemá zmysel. Spásu nezískavame pokropením vodou, ale vierou v Krista a krst je len vonkajší úkon a verejné vyznanie našej viery.

Každý pokrstený je oprávnený prijímať telo a krv Kristovu, lebo vierou vstúpil do zmluvného vzťahu s Bohom, keď uveril, že Ježiš Kristus sa obetoval za neho na kríži, kde obetoval svoje telo a vylial svoju krv ako zmiernu obetu za hriechy každého človeka.

Kresťania potom prijímajú Eucharistiu/ Večeru Pánovu/ Pánov stôl ako pripomienku toho, čo sa udialo na kríži, skutočné telo a krv Kristovu pod spôsobom chleba a vína.

Sv. Pavol píše: Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku. " Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku." A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. (1.Kor 11, 23 – 28)

Pán Ježiš dokonal vykupiteľské dielo a kým odišiel do neba povedal nám, že zostáva s nami po všetky dni, až do skončenia sveta. Takisto nám povedal, že nás tu nezanechá ako siroty, ale príde k nám. A posiela Ducha Svätého od Otca.

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. (Jn 14, 15 – 18)

Ján Krstiteľ volal: Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. (Mt 3, 11)

To je ten krst Duchom Svätým, čo sa po prvýkrát udial na Letnice a deje sa doteraz pri všetkých, čo majú otvorené srdcia pravde a zachovávajú slová Baránka. Krst Duchom Svätým sa prejavuje darmi Ducha. (1.Kor.12, 5–11)

Sv. Peter na deň Letníc povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. (Sk 2, 38 – 39) O daroch Ducha Svätého píšem v samostatnom blogu.

Kráľ Dávid v žalme 16 hovorí: Stále si predstavujem Hospodina pred sebou a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. My si nemusíme Boha predstavovať ako Dávid. Sme Božími deťmi Novej Zmluvy a Boh s nami skutočne je – Emanuel. Nielen pri nás, ale skrze svojho Ducha, v nás. Sme jeho chrámom. (1.Kor 3, 16-17) Akí čistí a svätí teda máme byť pred ním a v bezúhonnosti kráčať pred jeho tvárou! Dávid inde hovorí: Vzdajte Hospodinovi slávu jeho mena! Klaňajte sa Hospodinovi v ozdobe svätosti! (Ž 29, 2)

Niekto môže povedať: Keby som žil za čias Ježiša, bol by som jeho nasledovníkom. Počul by som ho hovoriť, videl jeho zázraky. Moja viera by bola iná. Nie sprostredkovaná.

Pýtam sa: A čo ti tomu bráni? Hľadaj Boha osobne a On sa ti dá osobne nájsť. Ježiš je zmŕtvychvstalý, živý, hovorí skrze Písmo a koná zázraky aj dnes. Je ten istý včera, dnes, i na veky. (Hebr. 13,8) Ježiš, keď chodil po zemi, mohol byť na jednom mieste, nemal totiž ešte oslávené telo. Ale teraz môže byť s tebou prostredníctvom svojho Ducha kdekoľvek. Každý môže chodiť s Bohom a byť jeho učeníkom. Ježiš sám povedal, že je pre nás užitočnejšie, keď odíde, lebo vtedy nám pošle Ducha Svätého. (Jn 16, 7) On je teraz vyliaty na celú zem.

Čo je teda podstatné a čo máme veriť?

V jediného, pravého Boha, pôvodcu všetkého.

Inzercia

Ako sa k nemu priblížiť? Prostredníctvom jeho Syna – Ježiša Krista. On je Spasiteľ, Mesiáš, od pradávna predpovedaný svätými prorokmi. On je cesta, po ktorej máme životom kráčať, Pravda, ktorá oslobodzuje a život, ktorý nekončí. On je zmiernou obeťou za naše hriechy, no nielen za naše, ale za hriechy celého sveta. V jeho krvi máme odpustené hriechy a navždy vymazané, ak ich oľutujeme, vyznáme a opustíme.

Ježiš nikoho neodsudzuje. On neprišiel, aby súdil svet, ale aby ho spasil. Odpúšťa ti hriechy, avšak hovorí: Choď a viac nehreš.

Ako nehrešiť a mať silu zdolávať nástrahy života, prekonávať svoju telesnosť a úklady Zlého? Boh hovorí: Posielam ti svojho Ducha. To najcennejšie a najvnútornejšie, čo SOM. Moja podstata bude s Tebou. Duch Svätý, moja osoba, bude s tebou. Lebo ja SOM – Otec, Syn a Duch Svätý.

Obracajme sa na Ducha Svätého, hovorme s ním na modlitbe. On nie je len nejaká Božia sila, či obdarovanie. On je skutočná osoba. A môžme mať s ním vzťah.

Čo je potrebné zachovávať, ctiť a milovať?

Najdôležitejšie je toto: Počuj, Izrael! Počuj, Cirkev! Pán, náš Boh, je jediný Pán!  Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou! Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet. (Mr 12, 29 – 31)

Jeden kazateľ raz použil pri kázni vetu: "Nebuďme ponorkoví kresťania, ale opravdiví." Kto je ponorkový kresťan? Je to človek, ktorý celý týždeň žije podobne ako neveriaci a nie je od neho veľmi rozoznateľný. V nedeľu sa však vynorí ako ponorka a ukáže sa v kostole. Aha, aký som kresťan!

To, či si kresťan neurčuje to, či ideš v nedeľu do kostola, ale ako žiješ cez týždeň. Jeden deň  týždňa nie je určujúcim meradlom kresťanstva, ale skôr šesť. Nie vtedy, keď ťa niekto vidí, ale vtedy, keď ťa nikto nevidí. Nie vtedy, keď je to ľahké, ale vtedy, keď musíš zápasiť sám so sebou a s okolnosťami života. Lebo rozhodnutie nasledovať Krista robíme každý deň.

 

 

 

 

 

©Mgr. Dario Máček

 

 

 

 

 

Odporúčame

Blog
Zdravý životný štýl nie je len šport a biopotraviny

Zdravý životný štýl nie je len šport a biopotraviny

V súčasnosti je moderné a trendy zaoberať sa zdravým životným štýlom. Existuje množstvo príručiek čo jesť, nejesť, aký šport pestovať, ako relaxovať. Na jar a v lete sa ľudia snažia schudnúť, robia detoxikačné kúry, pijú rôzne ovocné a zeleninové šťavy. Niektorí prešli na raw (surovú) stravu. Každý si nájde to svoje.