Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. august 2018

Poľská vláda odpovedá Európskej komisii

Ponúkam čitateľovi možnosť nahliadnuť do dokumentu, ktorý je odpoveďou poľskej vlády Európskej komisii na obvinenia súvisiace s novelou zákona o najvyššom súde. Článok vyšiel na portáli vPolityce.pl. Ako obyčajne, informácie slovenských médií su kusé a apriori protipoľské.
Poľská vláda odpovedá Európskej komisii

Európska komisia začala 2. júla konanie o porušení práva EÚ proti poľskému zákonu o najvyššom súde. Komisia dospela k záveru, že zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov porušuje zásadu dodržania funkčného obdobia sudcov a ustanovenie platí aj pre prvú predsedkyňu najvyššieho súdu, ktorej šesťročné funkčné obdobie by malo byť predčasne ukončené. Dala Poľsku mesačnú lehotu na vyjadrenie.

Poľsko vo štvrtok predložilo odpoveď Európskemu parlamentu. V dokumente, ktorý má k dispozícii agentúra PAP, odmietlo obvinenia Komisie a požiadalo o zastavenie konania.

Poľská vláda v ňom informuje, že neexistuje žiadny dôvod pre tvrdenie, že novela zákona o Najvyššom súde, spochybňovaná Európskou komisiou, ktorá zjednocuje vek odchodu do dôchodku sudcov NS so všeobecne platným dôchodkovým vekom, narušila zásadu neodvolateľnosti sudcov.  Hovorí tiež, že riešenia prijaté v novele zákona neporušujú zásadu nezávislosti a sudcovia najvyššieho súdu majú všetky systémové záruky potrebné pre rozhodovanie úplne slobodne, nezávislo od vonkajších tlakov.

Vláda vysvetľuje, že podľa čl. 180, ods. 5 Ústavy Poľskej republiky je podstatou súdnej nezávislosti o.i. zaručenie neodvolateľnosti z funkcie sudcu. Podľa jej názoru však nijako nemožno nezávislosť zamieňať so zákazom stanovenia veku odchodu sudcov najvyššieho súdu do dôchodku, pretože ide o úplne odlišné situácie. Zdôrazňuje tiež, že podľa čl. 180, odst. 4 Ústavy Poľskej republiky  špecifikuje vekovú hranicu, pri ktorej sudcovia odchádzajú do dôchodku, zákon.

Podľa názoru poľskej strany záruky nezávislosti sudcu nevyžadujú, aby sudca bol vymenovaný do aktívnej služby od dátumu vymenovania do veku nároku na dôchodok, ktorý platil v čase jeho vymenovania. Autori odpovede zdôrazňujú, že odchod do dôchodku neznamená stratu statusu sudcu (sudca má naďalej nárok na veľmi širokú škálu osobných záruk vrátane imunity, vysokého platu, je tiež povinný dodržiavať disciplinárne pravidlá), znamená len ukončenie vydávania súdnych rozhodnutí.

Poľská vláda tiež zdôrazňuje, že únijné zmluvy neposkytujú EÚ žiadne právomoci týkajúce sa organizácie a fungovania vnútroštátneho justičného systému. Preto - ako hovorí - záležitosť upravená v zákone o najvyššom súde patrí výlučne do kompetencie Poľska.

Varšava poukazuje v tejto súvislosti na "logický rozpor" v odôvodnení Európskej komisie, že návrh na jednej strane uznáva, že "rozhodnutie o stanovení vhodného veku odchodu do dôchodku, vrátane dôchodkového veku sudcov, zostáva v kompetencii členských štátov", a hneď nato  uvádza, že "členské štáty nemôžu meniť vek tak, aby sa vzťahovali na sudcov, ktorí sú stále v aktívnej službe, čo by (...) narušilo zásadu neodvolateľnosti sudcov".

Vláda tiež tvrdí, že personálne zmeny "v dôsledku prirodzeného procesu prechodu do dôchodku" nebudú narúšať právo prístupu občana k súdu, pretože žiadne právne záruky sa v dôsledku zmeny nebudú meniť. Neporušujú - ako to uvádza vláda - zásadu rovnosti pred zákonom, právnej istoty a účinnej súdnej kontroly.

Autori dokumentu tiež poukazujú na to, že Poľsko pri prijatí novely neporušilo povinnosť vyplývajúcu z čl. 47 Charty základných práv o práve na spravodlivý proces akejkoľvek osoby. Neexistuje žiadny dôvod na tvrdenie, že prijaté riešenia môžu v budúcnosti viesť k takémuto porušovaniu.

Zdôrazňujú tiež, že vek odchodu do dôchodku sudcov NS je rovnaký pre obe pohlavia a zodpovedá hornej hranici veku odchodu do dôchodku určenému zákonom zo 17. decembra 1998 o dôchodkoch.

Inzercia

Okrem toho z pohľadu Poľska nemožno postup udeľovania súhlasu na predĺženie funkčného obdobia považovať za nástroj, ktorý by mohol vyvíjať akýkoľvek tlak na sudcu a ovplyvňovať jeho súdne rozhodnutia.

Autori dokumentu tvrdia, že hlasovanie v tímoch v kombinácii so zásadou utajenia porady tímu znemožňuje akejkoľvek osobe, ktorá nie je členom tímu, dozvedieť sa o stanovisku jednotlivého sudcu. Zároveň, ako informujú, sudca má zákonnú povinnosť zachovávať nestrannosť v priebehu konania, čo znamená, že zistenie jeho právneho názoru v danej veci a jeho postoja k stranám sporu pred výrokom je nemožné.

Avšak v prípade, že už pri súdnom pojednávaní sa sudca chová neobjektívne alebo z jeho reakcií, ak sú v rozpore so zásadami profesijnej etiky, je možné urobiť záver, že koná pod tlakom, vtedy účastník konania môže účinne požiadať o vylúčenie sudcu. Preto treba zdôrazniť, že sudca, ktorý urobil vyhlásenie o pripravenosti pokračovať v aktívnej službe, nemôže cítiť akýkoľvek tlak zo strany prezidenta Poľskej republiky - čítame v dokumente.

Poľská vláda tiež v odpovedi zaslanej EK informuje o tom, že mechanizmus udeľovania súhlasu na pokračovanie výkonu sudcu po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku je aj v iných členských štátoch. Podľa jej  názoru, poľské riešenie je podobné riešeniu legislatívy Veľkej Británie - kde právo na pokračovanie vo výkone funkcie sudcu, ktorý dosiahol dôchodkový vek, má vo vzťahu k väčšine sudcov lord kancelár (ekvivalent ministra spravodlivosti) a tiež  francúzskej legislatívy (kde kompetencie v tejto oblasti má najvyššia súdna rada, a na rozhodovaní sa tiež podieľa minister spravodlivosti, ktorý môže rozhodnúť o preložení sudcu k inému súdu na rovnakej alebo nižšej úrovni). Poľská strana tiež zdôrazňuje, že EK nepredkladala námietky proti zmene veku odchodu do dôchodku sudcov v Taliansku - kde od roku 2014 prebehlo niekoľko zmien v tejto oblasti. Najskôr bol vek znížený zo 75 na 70 rokov, aby sa následne zvýšil pre  časť sudcov na 72 rokov. Tieto reformy boli kritizované v Taliansku, ale inštitúcie EÚ nezdieľali podobné obavy - uvádza vláda.

Autori dokumentu ďalej kritizoval Európsku komisiu za to, že - aj keď podľa dosiaľ zaužívaných zvyklostí členské štáty mohli predkladať svoje pripomienky do dvoch mesiacov od začatia konania o nesplnení povinnosti - Poľsko dostalo na odpoveď mesiac, bez udania dôvodu nedodržania zaužívanej praxe. 

Hovorkyňa EK Natasha Bertaud vo štvrtok informovala agentúru PAP, že EK bude analyzovať dokument, ktorý dostala od Poľska.

 

Foto: Fratria

Kresťan, spoločensky konzervatívny, ekonomicky liberálny

Odporúčame

Blog
Prečo takto neznie hlas celej EÚ?

Prečo takto neznie hlas celej EÚ?

V týchto dňoch prebieha Mníchovská bezpečnostná konferencia. Odzneli na nej prejavy rôznych významných európskych i svetových lídrov. Prejavy zástupcov EÚ sú už tradične v defenzívnom tóne, opatrne obchádzajú chúlostivé témy, zrejme sa boja ohroziť dobre rozbehnutý biznis premiantov EÚ s Ruskom. Kto však neváhal nazvať veci pravým menom, bol poľský premiér Mateusz Morawiecki. Hoci je vo svojej funkcii len niekoľko týždňov, už viackrát prezentoval na európskej pôde jednoznačné a sebavedomé postoje. Takto by dnes mal znieť jednotný hlas silnej a stabilnej Európskej únie.

Blog
Veriť v toho, ktorého Boh poslal

Veriť v toho, ktorého Boh poslal

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 6,24-35) prináša úvodnú časť Ježišovej reči o eucharistickom chlebe. Pán Ježiš v nej podáva vysvetlenie starozákonného príbehu o manne na púšti, ktorý aplikuje na vlastnú osobu a poslanie.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.