Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017, pripomienky

Protesty proti protestom, kopec neúspešne vyhodených peňazí na kampane, ktoré nič neriešia, lebo násilie, najmä domáce tu zostáva. Prednášky proti ratifikácii Istanbulského dohovoru napriek tomu, že je odložená na neurčito, minimálne počas existencie tejto koalície. Nerozumiem tomu. Teraz prebieha pripomienkové konanie Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017, ktorá by mala objektívne popisovať slovenskú realitu. Nerozumiem tomu, ale najmä tomu, že teraz je legálna možnosť sa vyjadriť k tomuto materiálu a žiadať, aby boli zapracované do neho skutočnosti, ktorým sa buď vyhýba, alebo ich jednoducho nemá k dispozícii, lebo ináč by tam boli.

Podľa čl. 6 ods. 1 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh uznesenia vlády má presne a jednoznačne formulovať rozhodnutie vlády, najmä úlohy, ktoré majú príslušní členovia vlády a iné osoby plniť. Toto správa nemá. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku neuvádza žiadne oblasti, prípadne úlohy, ktoré treba riešiť a ktoré vyplývajú zo súčasného stavu. Pritom existujú úlohy v legislatívnej oblasti, pri plnení projektov a pod. Na jednej strane je všeobecne známe, že všetky úlohy, ktoré bolo treba splniť pri prijatí Istanbulského dohovoru sú zapracované do platnej legislatívy, na druhej strane tento veľmi význačný fakt nie je v správe spomenutý. V Správe dokonca nie je uvedený dôvod, prečo bol vykonaný odklad Istanbulského dohovoru, že to bolo na žiadosť jedného z koaličných partnerov.

Správu sa oplatí prečítať. Lebo sa dozvieme všeličo. Vo vlastnom materiáli hneď na začiatku textu na str. 3 v kapitole VÝVOJ V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI ZA ROK 2017 je uvedené Otázka rodovej rovnosti a násilia na ženách bola v roku 2017 široko diskutovaná hlavne kvôli príprave ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) a jej odporcom. Diskusia však v konečnom efekte neviedla k pomenovaniu skutočných problémov, ale k utvrdzovaniu predsudkov a nesprávnych interpretácií rodovej terminológie a konceptov, s ňou spojených1. V kontraste s vývojom v SR sa na pôde Európskej únie uskutočnilo niekoľko významných iniciatív a návrhov. Poznámka pod čiarou: 1 Viď napr. kampaň „Zastavme zlo z Istanbulu“, v rámci ktorej sa objavili nasledovné tvrdenie o „gender ideológii“ “Genderizmus znamená 3 veci: diktatúru LGBTI, juvenilnú justíciu a sexuálnu deformáciu. Genderizmus zabíja náš národ, zabíja Európu a zabíja celý svet. Je ako jed v pohári multivitamínového džúsu, pretože pracháči majú záujem na redukcii populácie“ (M.Kuffa, prednáška v Trnave, dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=QVu0Gwl3laI), ako i ostatné prednášky v rámci tejto kampane.

  • Otázka rodovej rovnosti je skôr v kompetencii organizácií, vrátane štátnych, ako sú rôzne mzdy za tú istú prácu, neplatená práca, pauperizácia žien, na druhej strane podpora mužskej rodičovskej dovolenky. Táto problematika vôbec nebola témou verejnej diskusie.
  • Skúsenosti občanov z negatívnych postojov štátnej moci, napr. pri podpore alebo odmietaní projektov (Áno pre život, Klub mnohodetných rodín a pod.), pri násilnom pretláčaní určitých vzorcov správania vydávaných za moderné a označovanie ich oponentov ako nevzdelancov (aj na pôde Výboru pre rodovú rovnosť), predstaviteľov stredoveku a pod. viedlo vo verejnosti k prirodzenému odmietaniu všetkého, čo nieslo označenie rodová rovnosť a násilie na ženách.
  • Správa ignoruje viaceré odborné diskusie, napr. na pôde Ministerstva spravodlivosti, ktoré viedli k poznaniu, že nie je vhodné bez potrebnej dlhodobej diskusie urýchľovať procesy. Výsledkom je napr. odloženie ratifikácie Istanbulského dohovoru. Táto skutočnosť je síce uvedená v predkladanej správe, ale nie, že to bolo na základe požiadavky jedného z koaličných partnerov. Takto sa javí ako by bol v rozpore z rozhodnutím Vlády SR.
  • Text nezohľadňuje skutočnosť, že dialóg zo strany aktivistov boja proti násiliu na ženách je vedený neefektívne a investované finančné prostriedky nepriniesli požadovaný výsledok. Namiesto poskytovania informácií a osvety prinášajú iba nárast nepokoja, citujeme: k utvrdzovaniu predsudkov a nesprávnych interpretácií. Ak správa konštatuje, že prebiehajú negatívne kampane typu Zastavme zlo z Istanbulu (uvedené v poznámke č. 1.), tak potom je oprávnená otázka, či je správa písaná objektívne, alebo reflektuje stanovisko, ktoré bolo v minulosti pred rozhodnutím vlády o odložení ratifikácie. Žiadame text objektivizovať a aktualizovať tak, aby reflektoval stanovisko vlády.
  • Extrémizmus plodí extrémnu reakciu a toto správa nezohľadňuje a preto sa stáva nestrannou. Takto prispieva k odmietaniu problematiky do budúcnosti, naviac neprispieva k zmierneniu stanovísk vo verejnosti. Bolo by zaujímavé uviesť porovnanie vynaložených financií napr. za posledných 10 rokov na kampane v prospech Istanbulského dohovoru a boja proti násiliu na ženách s prostriedkami kampaní, ktoré organizujú odporcovia týchto spôsobov boja proti násiliu na ženách a domáceho násilie. Poukázalo by to na efektivitu a predovšetkým na potrebu radikálnej zmeny práce s obyvateľstvom. Žiadame doplniť o túto analýzu.

 

Predpokladám, že uvádzať jednotlivé pripomienky Klubu mnohodetných rodín, ale aj ostatných (málo nás, málo) je zbytočné, lebo sú verejne prístupné na portáli LP/2018/354 Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017. Ešte je možnosť aktívne sa zapojiť do pripomienkového konania.

Pripomienkové konanie končí zajtra 18.6.2018 o pol noci.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo