Arogancia štátnej moci

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Arogancia štátnej moci

Ako sa stráca reputácia? Ministra pána Richtera, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny som ako predstaviteľ mnohodetných rodín a súčasne člen Výboru pre rodovú rovnosť, poradného orgánu vlády v minulosti niekoľko ráz vyzval, aby sa pripojilo k oslavám Medzinárodného dňa rodín, ku ktorým vyzýva OSN od roku 1994. Odpoveď som dostal tento rok na čas, lebo výzvu som formuloval ako otázku podľa infozákona č. 211/2000 Z.z.

Odpoveď podpísala riaditeľka Mgr. Silvia Hainová, pravdepodobne z právneho odboru. Celá odpoveď je koncipovaná tak, že na čo sa vôbec pýtame, predsa oni sú páni. Asi zabúdajú, že ministerstvo má slúžiť nám, občanom. Aby moja interpretácia listu zostala bez hnevu, tak, ako som sľúbil už v liste s otázkami, som odpoveď preposlal kolegom z COFACE, strešnej organizácii rodinných organizácií Európskej únie http://www.coface-eu.org/. Bol som na celoeurópskych oslavách Medzinárodného dňa rodín spojených so 60. výročím založenia. To, že v odpovedi sa konštatuje, že ministerstvo nik nepozval oslavovať Medzinárodný deň rodín považovali za výsmech spojený s aroganciou zo strany štátnej moci, lebo ministerstvo malo byť pozývateľom. Teraz už chápu, prečo Klub mnohodetných rodín nemá podporu činnosti a pri prirodzených a oprávnených požiadavkách ohľadom uznania hodnoty neplatenej práce, chudobe detí a transgeneračnom prenose chudoby. Pri pripomienkovaní neboli ochotní akceptovať ani požiadavku, aby mnohodetná rodina bol definovaná, pričom na to, či je to 3, 4 alebo iný počet detí, toto som ponechával na ich rozhodnutie. Stará, socialistická ústava to obsahovala, podobne ako celý rad krajín EÚ. Doteraz zostávala otvorená otázka, prečo napr. ministerstvo nemieni zverejniť Chartu rodinného opatrovateľa (spracovateľom je COFACE), niekoľkoročnú požiadavku Klubu. Klub mnohodetných rodín pribral agendu rodinných opatrovateľov, lebo podobne, ako mnohodetné rodiny, aj táto skupina obyvateľstva je extrémne ohrozená chudobou. Teraz začína byť zrejmé, prečo KMR nemá podporu pri uhrádzaní členského v medzinárodných organizáciách, pričom spravidla sám reprezentuje v nich Slovensko.

Klub mnohodetných rodín 24 rokov zastáva záujmy rodín, najmä mnohodetných so zodpovedným rodičovstvom. Podpora zo strany štátu je minimálna, keby bol opak pravdou, tak by riziko chudoby nerástlo do tej miery, že rodiny s 6 deťmi sú ohrozené chudobou na 60%, pri vyššom počte detí % ohrozenia stúpa na 90%. Stále počúvame, že nemáme ľudské zdroje. Že sa nemá kto starať o starších, že v rámci EÚ najrýchlejšie starneme. Vládu objektívne údaje nezaujímajú. Lebo ináč by konala.

Som presvedčený, že transparentným a úplným zverejňovaním práce sa občania tejto republiky zorientujú a budú pomáhať hľadať spravodlivosť.

 

Prikladám text otázok Klubu mnohodetných rodín a odpoveď MPSVR SR.

 

Vážený pán

JUDr. Ján Richter, minister a predseda Výboru pre rodovú rovnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

 

 

Vec: žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z.

 

Vážený pán minister,                                                                                                Bratislava, 03.5.2018

 

v minulosti som ako člen Výboru pre rodovú rovnosť, ale aj ako predseda Klubu mnohodetných rodín a člen viacerých významných medzinárodných organizácií, napr. COFACE, ELFAC, ESA, FAFCE, FEFAF, WFO, a ako predstaviteľ organizácie spolupracujúcej s DESA UN (Sociálnou a ekonomickou sekciou OSN) upozorňoval na neexistujúcu podporu programov a projektov vyplývajúcich z celosvetového programu OSN ohľadom slávenia Medzinárodného dňa rodín, ktorý bol zavedený prvý raz v roku 1994 na základe rozhodnutia Generálneho zhromaždenia OSN v roku 1993.

Náš Klub prispel k zavedenia slávenia tohto sviatku na Slovensku, lebo od vzniku KMR v roku 1994 práve na podnet Medzinárodného roku rodiny sme od počiatku prinášali jeho posolstvo do praxe. Nakoľko nedisponujeme veľkým potenciálom, či už financií, alebo ľudským, sme radi, že našu funkciu na Slovensku prevzala strešná organizácia zaoberajúca sa rodinnou politikou, ktorej sme členom. Posledné roky sa osláv zúčastnilo na celom území Slovenska okolo 30 000 občanov.

Často som prosil, aby na Slovensku bola rodinná politika výrazne podporená. Bolo to predkladaním úprav zákonov, podporou určitých tendencií, ako napr. neplatenej práce. Väčšina predložených návrhov nevyžadovala finančné náklady, iba trochu vôle a pochopenia. Bolo to napr. zverejnenie Charty rodinného opatrovateľa na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo programu pre Medzinárodný deň rodiny podľa intencií OSN.

Postavenie a orientácia Slovenska je vyjadrená podkladom, návrhom Národných priorít implementácie Agendy 2030 (ktorý pripravil prognostický ústav SAV) na základe výzvy OSN. Materiál hovorí iba o ekonomike, o prípadných ťažkostiach pri získavaní ľudských zdrojov pre výrobu. Pojem rodina, podpora natality, rovnováhu práce a rodinného života nepozná.

Za niekoľko dní sa zúčastním ako člen administratívneho výboru COFACE Families Europe slávnostného zasadania konaného pri príležitosti jeho 60. výročia založenia. Bude sa konať spolu s oslavami Medzinárodného dňa rodín v Bruseli. Prítomní budú kľúčoví partneri na Európskej úrovni zastupujúci európske inštitúcie a občiansku spoločnosť. Osobitným hosťom bude európska komisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, pani Marianne Thyssen.

Pri tejto príležitosti sme boli vyzvaní o podanie krátkej správy o úspechoch a starostiach rodinnej politiky (nie sociálnej) tak, ako to vnímajú členské organizácie. Preto Vás žiadam o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 o informáciách:

  • ako sa bude účastné MPSVR SR na tohoročných oslavách MDR 2018;
  • s ktorými organizáciami spolupracuje MPSVR SR pri oslavách MDR 2018 a akým spôsobom ich podporuje;
  • akým spôsobom rozpracovalo MPSVR SR aktuálne témy IFD 2018 z programu OSN a ako ich propaguje;
  • ako vyhodnotilo MPSVR SR minuloročný program IFD 2017.

Ďakujem za odpoveď, a prosím aby ste ju zaslali aj v elektronickej forme (z časových dôvodov, aby som ju vedel zapracovať do správy).

S úctou

Ing. Stanislav Trnovec, CSc.

predseda KMR

 

Tu je odpoveď z MPSVR

 

                                                             

 

odbor právnych služieb

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

 

Blok textu: odbor právnych služieb  Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

 

 

 

 

    ·                                                ·

                                                                                            Klub mnohodetných rodín

                                                                                            Ing. Stanislav Trnovec, CSc.

                                                                                            Lichardova 16

                                                                                            811 03 Bratislava

                                                                                            kmr@kmr.sk  

    ·                                                ·

 

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/tel.

Bratislava

03. 05. 2018

23399/2018

INF/128/2018-M_OPS

 

Mgr. Zálesňáková/2317

15. 05. 2018

Vec

Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - odpoveď

 

V súvislosti s Vašou žiadosťou o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorá bola Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) doručená dňa 3. mája 2018, Vám sprístupňujeme nasledovné informácie:

 

 „Ako  bude účastné MPSVR SR na tohoročných oslavách MDR 2018“      

„S ktorými organizáciami spolupracuje MPSVR SR pri oslavách MDR 2018 a akým spôsobom ich podporuje.“

 

            Ministerstvu, a ani ministrovi, nebolo doručené žiadne pozvanie na tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa rodiny. Napriek tomu je pre ministerstvo problematika rodiny jednou z kľúčových oblastí, ktorej sa venuje nielen počas osláv Medzinárodného dňa rodiny ale celoročne.

 

Ministerstvo v témach venujúcich sa rodine spolupracuje s mnohými organizáciami, s ktorými tvorí súvisiace politiky (či už zákony, alebo projekty a opatrenia) a taktiež so všetkými, ktorí sa zapoja do legislatívnych procesov.

           

 Akým spôsobom rozpracovalo MPSVR SR aktuálne témy IFD 2018 z programu OSN a ako ich propaguje.“
„Ako vyhodnotilo MPSVR SR minuloročný program IFD 2017.“

 

Zo strany ministerstva nebol spracovaný jednotný dokument k témam, ktoré každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov k Medzinárodnému dňu rodiny, či už išlo o tému „Rodiny, vzdelávanie a blahobyt“ pre rok 2017 alebo „Rodiny a inkluzívna spoločnosť“ pre rok 2018. Tieto témy sú však rozpracované v rámci viacerých  dokumentov, a to  napr.:

 

< >Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2014-2020: http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2016-2020/,národné programy reforiem Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5197

 

< >Národne rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe – jej aktualizácia v roku 2017 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27060

 

< >Národného akčného plánu pre deti 2013-2017; k tomuto uvádzame, že sa v súčasnosti pripravuje nový Národný akčný plán pre deti https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/spolocny-sekretariat-vyborov/vybor-deti-mladeza/priprava-narodneho-akcneho-planu-deti/

 

Vzhľadom na to, že rodinná politika zastrešuje aj iné politiky, alebo je ich súčasťou, nie je ju možné vnímať oddelene od sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, fiškálnej politiky atď. Ide o prierezovú oblasť, ktorá sa netýka iba ministerstva, ale aj iných rezortov, ako je školstvo, kultúra, doprava atď. Vo vyššie uvedených dokumentoch je široké spektrum opatrení, ktoré sú zamerané aj na rodinu, či už ide z pohľadu zamestnávania, riešenia nepriaznivej príjmovej situácie, vzdelávania, zdravia atď.


            S pozdravom

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Silvia Hainová      

                                                                                                                  riaditeľka  

 

 

 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo