Existoval Ježiš?

Existoval Ježiš?

Seriózni historici bez ohľadu na vierovyznanie nespochybňujú fakt že zakladateľ kresťanstva Ježiš Kristus skutočne žil. V súčasnosti sa však stále nájde nemálo skeptikov, ktorí aj napriek dôkazom popierajú Ježišovu existenciu. V tomto blogu chcem okrem iného priblížiť svedectvo o Ježišovi od dobového rímskeho historika.

Ježiš a história

V minulosti boli pochybovači, ktorí chceli Ježiša postaviť do role mýtu alebo výmyslu neskoršej Cirkvi. Od týchto teórii sa upustilo. Žiaľ, aj dnes sa nájdu „kvalifikované“ zdroje, ktoré dookola opakujú tieto dokázateľné nepravdy. (napríklad film Zeitgeist) Bart Ehrman, historik a ateista píše: „Ježiš existoval a tí, ktorí to odmietajú, nerobia tak preto, lebo zvážili dôkazy nezaujatým pohľadom historika, ale preto, že popieraním tejto skutočnosti sledujú iný cieľ.“ Michael Grant, významný odborník na obdobie antiky: „V poslednej dobe sa žiaden seriózny učenec neodvážil postulovať nehistorickosť Ježiša alebo ich je len velmi málo.“  Dokonca ani tak presvedčený ateista ako je Richard Dawkins netvrdí že Ježiš je výmyslom. Kresťanstvu síce neverí ani nos medzi očami ale vo svojej knihe Boží blud prehlasuje: „Ježiš pravdepodobne existoval.“ V diskusii s veriacim matematikom Johnom Lennoxom pripustil, že Ježiš bol reálna historická postava. 

„Ježiš existoval a tí, ktorí to odmietajú, nerobia tak preto, lebo zvážili dôkazy nezaujatým pohľadom historika, ale preto, že popieraním tejto skutočnosti sledujú iný cieľ.“ Bart Ehrman Zdieľať

Dôkazy by sme mohli rozdeliť do troch skupín:
- rímske/pohanské – zmienky v spisoch Tacita, Suetonia, Luciana a Serapiona, Plíniov list cisárovi 
- židovské – pasáž v diele Starožitnosti od historika Josepha Flavia, zmienka v babylonskom talmude
- kresťanské – štyri evanjeliá a Pavlove spisy (čiastočne sa uznáva aj apokryfné evanjelium podľa Tomáša)  

Mimobiblické zdroje toho veľa o Ježišovom živote nehovoria. Podávajú však základnú osnovu jeho života. Historik August Franzen píše: „Sú spoľahlivé a historicky plne preukázateľné, takže ich môžeme uvádzať ako bezpečné svedectvá o tom, že kresťanstvo vzišlo od osoby Ježiša Krista.“ Krátko sa zmienim ešte o jednej námietke. Prečo som uviedol kresťanské zdroje? Vari nie je Nový zákon mýtom, ktorí vyžaduje mimobiblické potvrdenie? To, že je Biblia náboženská kniha ešte nevyhnutne nemusí znamenať, že nemá žiadnu historickú hodnotu. Ježišovi učeníci by asi ťažko mohli postaviť svoje ohlasovanie na fikcii. Rudolf Bultmann, učenec známy svojim kritickým prístupom k evanjeliám: „Pochybnosť, či Ježiš skutočne existoval, je neodôvodnená.“

Tacitovo svedectvo o Kristovi  

Tacitus (asi 55/56 - 118) nebol žiadne béčko. Bol zrejme najlepším historikom svojej doby a preto niet dôvodu domnievať sa že by si vymýšľal. Okrem historickej práce bol aj senátorom, etnografom a prokonzulom provincie Ázia. V pätnástej knihe rozsiahleho diela Annales (Letopisy) zobrazuje život neslávne známeho cisára Nera. Dotýka sa aj kontroverznej udalosti požiaru Ríma z ktorého Nero obvinil kresťanov. Tacitus píše: „A tak Nero, aby skoncoval s týmito chýrmi, nastrčil ako vinníkov a najvyberanejšími trestami stíhal tých, ktorí boli nenávidení pre svoje hanebné skutky a ľud ich nazýval kresťanmi. Pôvodcu tohto mena Krista dal za Tiberia popraviť správca Pontský Pilát. Táto skazonosná povera, na chvíľu potlačená, znovu a znovu vypukla, a to nielen v Judei - kolíske tohto zla, lež i v hlavnom meste, kde sa zbiehajú všetky ohavnosti a mrzkosti z celého sveta a nachádzajú mnohých stúpencov.“ (Annales, XV,44) Táto správa sa datuje do roku 116 po Kr. Je síce stručná, no môžeme vypozorovať niekoľko dôležitých údajov:

- Tacitus odvodzuje korene kresťanstva od Krista
- Kristus bol popravený za vlády správcu Piláta 
- niektorí skeptici nezabudnú pripomenúť, že Kristus v skutočnosti nie je vlastné meno ale titul (pomazaný). Hans Conzelmann však upozorňuje: „Tacitus pokladá, zrejme ako celá rímska verejnosť slovo Kristus ako vlastné meno.“ 

Tacitus, rímsky historik (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tacitus)

Odkiaľ Tacitus čerpal? Prečo mimobiblické zdroje 1. storočia o Ježišovi mlčia?

Tacitus rozhodne nepatril do nejakého kresťanského fanklubu – o viere kresťanov sa totiž zmieňuje ako o „skazonosnej povere.“ Aj na základe toho môžeme usudzovať, že Tacitova pasáž je autentická. Nebol kresťan a ani s kresťanmi nesympatizoval a preto nemal dôvod zavádzať. Tacitus pravdepodobne čerpal z rímskych záznamov alebo z rozhovorov s úradníkmi. Naskytuje sa otázka prečo Ježiš nie je spomenutý v dobových kronikách. Veď v prvom storočí bolo celé množstvo záznamov a nikde o Ježišovi ani zmienka. Teológ a biblista Johannes Weiss to však spochybňuje: „Kto sú tí mnohí rímski kronikári, pri ktorých sme tak márne pátrali po nejakých svedectvách? Nie sú vôbec žiadni, pretože celá literárna tradícia ranej cisárskej doby sa až na Tacita a Suetonia stratila. Nemôžeme teda vedieť či vôbec rímski historici 1.storočia uznali kresťanstvo a osobu Ježiša za osobu hodnú pozornosti.“ K Ježišovej násilnej smrti zároveň dodáva: „Poprava tesára z Nazareta bola medzi všetkými udalosťami rímskych dejín vtedajších desaťročí, napriek zúčastneným tá najmenej dôležitá udalosť. Zmizla dokonale medzi nespočítateľným množstvom trestov rímskej provinčnej správy.“ 

Niektorí argumentujú že ak by Ježiš naozaj konal zázraky, uzdravoval ba dokonca vstal z mŕtvych musel by byť niekde o tom záznam. Naozaj to čo Ježiš robil malo potenciál byť na prvých stránkach dobovej tlače. Ale aký dôvod by Rimania a Židia mali na to aby o Ježišovi všade vypisovali? Nuž, takmer žiadny. Pre židovskú náboženskú elitu bol Ježiš neprijateľný. Chceli ho čím skôr umlčať. O prenasledovaní prvých kresťanov sa dočítame napr. v Skutkoch apoštolov. Ani Rimania nemali pádny dôvod detailne oboznamovať o chudobnom kazateľovi zo zapadnutej provincie. Navyše nikto v staroveku nepopieral Ježišovu existenciu. V najstaršej rabínskej literatúre je Ježiš vykreslený ako čarodejník a nemanželský syn Márie. Autori ako Celsus mali Ježiša za lotra. Pohania a židia spochybňovali na kresťanskom náboženstve všetko možné, ale neoznačovali Ježiša za rozprávkovú bytosť. Wolfgang Trilling trefne dodáva: „Táto tendenčná kritika zostala vyhradená pre novovek.“  Existujú však námietky, že hoci Ježiš naozaj žil, môžeme odmietnuť jeho zázraky, uzdravenia a vlastne všetko, čo je v evanjeliách nadprirodzeného charakteru. To si Cirkev údajne domyslela. O tom však v iných článkoch. 

Použitá literatúra

Boh nie je mŕtvy – Rice Broocks, 2012
Boží blud – Richard Dawkins, 2016
Hledaní historického Ježiše – Wolfgang Trilling, 1993
Malé cirkevné dejiny – August Franzen, 2008

https://www.theguardian.com/world/2017/apr/14/what-is-the-historical-evidence-that-jesus-christ-lived-and-died
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/did-jesus-exist/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus#cite_note-Grant1977-25 

Titulný obrázok - https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo