Klimatická zmena: scenáre vývoja

Klimatická zmena: scenáre vývoja

V súčasnosti sa problematika globálneho otepľovania a s tým súvisiacej zmeny klímy prezentuje veľmi často ako odborný (vedecký) problém, ktorého základným motívom je existencia alebo neexistencia tohto fenoménu. Druhou závažnou témou na diskusiu je nevyhnutnosť prijať opatrenia súvisiace s existenciou  (neexistenciou) globálnej zmeny klímy.

Pri hľadaní východísk prichádzajú v podstate do úvahy dve skupiny riešení:

  • prijať a realizovať rad adekvátnych opatrení na zmenšenie rizika výskytu sledovaného nebezpečného fenoménu alebo na obmedzenie jeho účinkov,
  • neprijať a nerealizovať žiadne opatrenia, resp. prijať a realizovať nedostatočné opatrenia

Podobne ako Craven v publikácii „Hrozí nám globálne otepľovanie?“ sa pokúsime hľadať odpoveď pomocou „rozhodovacej tabuľky“ obsahujúcej štyri „políčka“ – štyri varianty riešenia. V prípade zmeny klímy uvažujeme dve varianty: áno, nie (nastane, nenastane), v prípade protiopatrení máme k dispozícii takisto dve varianty: áno nie (podniknúť, nepodniknúť). Prvým možným východiskom je kombinácia odpovedí „áno – áno“ a výsledkom v živote spoločnosti budú obmedzenia a značné ekonomické náklady. Dôsledkom druhej možnosti „áno – nie“ je katastrofa netušených rozmerov. Tretí variant „nie – áno“ znamená pre spoločnosť takisto obmedzenia a ekonomické náklady. Kombinácia „nie – nie“ znamená, že zmena klímy sa nestane realitou a spoločnosť na riešenie tohto problému ani nevynaloží žiadne prostriedky. Obavy zo zmeny klímy sa ukážu ako neopodstatnené, no nepodniknú sa tiež žiadne kroky na jej elimináciu, takže realizácia takéhoto scenára je jednoduchá a nepredstavuje žiadne komplikácie.

V prípade prvého scenára (kombinácia áno – áno) hovoríme o realite, ktorá nastane, ak sa naplnia poznatky a prognózy o zmene klímy so všetkými súvisiacimi dôsledkami, a ľudstvo príjme a zrealizuje adekvátne protiopatrenia. Ide o pozitívny scenár riešiaci globálny environmentálny problém ľudstva, budú s ním spojené značné náklady, no moderný svetový finančný systém sa s nimi s veľkou pravdepodobnosťou dokáže vyrovnať.

Druhý scenár (áno - nie) – dôsledky klimatickej zmeny sa naplno prejavia, no prijaté protiopatrenia nebudú existovať alebo budú nedostatočné. V takomto prípade sa otvára priestor pre celý rad možných trajektórií budúceho vývoja, z ktorých mnohé končia kolapsom ľudskej civilizácie.

V praxi sa často stretávame so snahou viesť diskusiu o tom, či je zmena klímy reálna, aká bude intenzita tohto javu, aké bude jeho načasovanie a pod. Pokiaľ ide o fyzikálnu stránku sveta, nikdy nebudeme poznať absolútnu pravdu o nej, takže nevieme s určitosťou povedať, ktorému „políčku“ našej tabuľky bude zodpovedať výsledná realita. Ako v prípade mnohých iných fyzikálnych problémov, aj odborné diskusie o zmene klímy a o jej dôsledkoch budú mať pravdepodobne dlhé trvanie a obidve strany vedeckého sporu (tzv. klimaskeptici verzus tzv. alarmisti) budú predkladať množstvo nových a nových dôkazov na podporu svojich stanovísk.

Rozhodnutie neprijať žiadne opatrenia (resp. prijať nedostatočne účinné opatrenia) na elimináciu dôsledkov zmeny klímy má dva možné dôsledky: katastrofický vývoj ľudskej spoločnosti verzus vývoj spoločnosti bez akýchkoľvek dôsledkov. V prípade druhého rozhodnutia vieme už z predchádzajúcich úvah, že eventualita prijať adekvátne opatrenia prináša v konečnom dôsledku istú mieru spoločenského nepohodlia, no nepredstavuje ani v tom v najhoršom prípade katastrofický scenár, ponúka vlastne aj v takomto prípade alternatívu rozšírenia vedeckého poznania, získavania nových poznatkov a skúseností, zavádzania nových technológii a pod., na druhej strane však predstavuje alternatívu vo forme úspešného zvládnutého globálneho environmentálneho problému.

Výsledkom naznačených úvah je, že najprijateľnejším riešením je realizácia účinných adaptačných opatrení, pretože iba tak sa vyhneme naznačenému katastrofickému scenáru.Pozornosť však treba venovať aj skeptickej úvahe o tom, aký zmysel má prijať opatrenia, ktorých efekty budú za našich životov mizivé a neisté, pričom budeme musieť niesť súvisiace náklady.

Akékoľvek opatrenia prijaté proti otepľovaniu budú mať v konečnom dôsledku charakter politických opatrení s ekonomickými dôsledkami. Riešenie problémov globálnej zmeny klímy a hľadanie vhodných spôsobov riešenia bude preto určite vyžadovať konsenzus environmentalistov, klimatológov, technikov, ekonómov a politikov.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo