Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. október 2017

Istanbulská dohoda po prijatí EÚ. Ako ďalej?

S určitým odstupom sa vraciame k skutočnosti, že Európsky parlament prijal 12. septembra 2017 Istanbulskú dohodu (ID). Čo to znamená a čo sa dá očakávať? Kto je kompetentný sa k tomu vyjadriť? Je to EÚ a prípadne niektorí politici, ktorí tak uskutočnili v posledných dňoch. Budeme ich citovať, prípadne poukážeme na ich stanovisko. Zámerne vynechávame tých, ktorým sa prijatie ID nepáči.
Istanbulská dohoda po prijatí EÚ. Ako ďalej?

Istanbulská dohoda - tak nazvaná, pretože bola otvorená na podpis v roku 2011 v Istanbule - je označovaná za najrozsiahlejšiu medzinárodnú zmluvu o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Dohovor uznáva násilie voči ženám ako porušovanie ľudských práv. Jeho osobitné opatrenia majú zabraňovať násiliu, chránia obete a stíhajú páchateľov. Okrem toho definuje niektoré oblasti, ktoré nie sú pokryté ani národnou legislatívou, ale ani medzinárodne. Zavedenie nových pojmov ukazuje na oblasti, kde sa očakáva pôsobnosť ID. Čo z toho vyplýva, ukazujú výroky, prípadne dokumenty, ktoré boli publikované predkladateľmi Istanbulského dohovoru a preto im venujeme osobitnú pozornosť.

Násilie voči ženám je brutálna forma diskriminácie, ktorá sa deje v každej spoločnosti a v krajine EÚ. Podľa posledných údajov http://www.coe.int/en/web/portal/-/eu-signs-council-of-europe-convention-to-stop-violence-against-women:

 • Jedna z troch žien v EÚ sa stala obeťou fyzického a / alebo sexuálneho násilia od veku 15 rokov;
 • Jedna z 20 žien bola znásilnená;
 • Polovica (55%) žien zažila sexuálne obťažovanie;
 • Jedna z troch žien zažila psychologické zneužívanie partnerom;
 • Jedna z troch žien zažila fyzické alebo sexuálne násilie dospelými počas detstva.

Tak tvrdé argumenty sa ťažko vyvracajú, najmä ak sa spájajú s dnes bežnými floskulami, ako: vy nie ste proti násiliu?, alebo ešte tvrdšie, vy podporujete násilie na ženách, alebo dokonca Putin podporil domáce násilie voči ženám tým, že ho dekriminalizoval. Lenže do krásneho obalu boja proti násiliu na ženách sa pribalili aj „drobnosti“ ktoré by mali tiež budiť pozornosť.

Krátky prehľad histórie

Istanbulský dohovor Rady Európy je najkomplexnejšou medzinárodnou zmluvou o boji proti násiliu páchanému na ženách a o domácom násilí. Dohovor bol prijatý Radou Európy v roku 2011 a nadobudol platnosť v auguste 2014 po ratifikácii 10 krajinami.

Istanbulský dohovor je zmiešaná dohoda, ktorá umožňuje súčasné pristúpenie EÚ k členským štátom.

Všetky členské štáty EÚ podpísali Istanbulský dohovor, ale iba 14 ho ratifikovalo (AT, BE, DK, FI, FR, IT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, ES, SE) http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) odhaduje, že náklady spoločnosti na riešenie dôsledkov sexuálneho násilia ? v EÚ dosahujú 226 miliárd EUR ročne.

Prijímanie Istanbulského dohovoru Európskou úniou má určitú postupnosť, ktorá zostala akoby zastretá verejnosti. Prečo? Lebo sme zahltení informáciami a dostatočne nevnímame znaky doby. Kvitnúci figovník má tiež kvety uzatvorené pred verejnosťou. Krátka rekapitulácia dá vytušiť, aký bude ďalší postup a čo sa dá očakávať od budúcnosti.

Najprv krátka rekapitulácia kto je kto (who is who?)

EÚ – Európska únia je organizáciou 28 členských krajín (vrátane Spojeného kráľovstva) vytvorených na základe dobrovoľného vstupu. Má zložitú vnútornú štruktúru, ktorej súčasťou je Rada EÚ, ktorej členovia sú ministri).

Rada EÚ sa často zamieňa s inou organizáciou, Radou Európy.

Generálny tajomník Rady Európy (COE) Thorbjorn Jagland srdečne privítal rozhodnutia Rady Európskej únie z 11.mája 2017 o podpísaní Dohovoru Rady Európy č. 210 o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácom násilí (Istanbulský dohovor). Vyjadril sa, že: „Rozhodnutím o pripojení k Istanbulskému dohovoru Európska únia potvrdzuje svoj záväzok bojovať proti násiliu voči ženám na svojom území a na celom svete a posilňuje existujúci právny rámec a jeho schopnosť konať.“

Pri tejto príležitosti ministerka pre sociálny dialóg, spotrebiteľské záležitosti a občianske slobody na Malte Helena Dalli uviedla: „Násilie voči ženám je porušovaním ľudských práv a extrémnou formou diskriminácie. EÚ sa pripojila k Istanbulskému dohovoru a opätovne potvrdzuje svoju vedúcu úlohu pri ukončení násilia proti žien a boja proti všetkým formám diskriminácie na základe pohlavia. Toto je ďalším úspechom, ktorý určite bude mať pozitívny vplyv na tých, ktorí sú vystavení násiliu na základe pohlavia.“

Rada Európy podporuje proces prípravy vstupu do EÚ, pretože bude potrebné rokovať o podmienkach. Jednou z takýchto podmienok by bola schopnosť EÚ nominovať kandidáta na voľby do nezávislého odborného orgánu dohovoru - skupiny expertov na boj proti násiliu voči ženám a domácemu násiliu (GREVIO), ktorá monitoruje implementáciu (sleduje vykonávanie) dohovoru.

Rozhodnutie o podpise bolo prvým krokom v procese pristúpenia k dohovoru. Po úradnom podpisovaní si pristúpenie vyžaduje prijatie rozhodnutí o uzavretí dohovoru. Tieto rozhodnutia musia vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu.

13. júna 2017 v Štrasburgu za prítomnosti generálneho tajomníka Rady Európy Thørbjorna Jaglanda, veľvyslanca Jozefa Fillettiho, stáleho predstaviteľa Malty pri Rade Európy (úradujúceho predsedníctva Rady EÚ) a Věry Jourovej, komisárky EÚ pre Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť podpísali v mene Európskej únie Dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu voči ženám a domácemu násiliu (CETS č. 210) (Istanbulský dohovor).

Podpísanie EÚ - prvý krok smerom k pristúpeniu sa k Istanbulskému dohovoru - sa riadi tým, že Rada prijala dve rozhodnutia na podpis:

 • jedna sa týkala článkov dohovoru o azyle, utečencoch a vyhostení
 • druhá sa týka článkov zameraných na spoluprácu v trestných veciach.

EÚ má výlučnú právomoc prijať záväzky stanovené v Istanbulskom dohovore, pokiaľ ide o svoje vlastné inštitúcie a verejnú správu.

 

Podpísanie vysiela silný politický signál pre všetkých 28 členských štátov EÚ, aby sa pripojili k Istanbulskému dohovoru. Ukazuje, že EÚ uznáva význam Istanbulskej konvencie ako stanovenia noriem v tejto oblasti, a tým posilňuje jej celosvetové postavenie.

Dohovor doteraz ratifikovalo 23 krajín vrátane 14 členských štátov EÚ (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko). Ostatných 14 členských štátov EÚ podpísalo dohovor. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0329+0+DOC+PDF+V0//SK

 

Vyberáme z tlačovej správy EÚ, ktorá jasne hovorí o význame ID:

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru poskytne koherentný európsky právny rámec na predchádzanie a boj proti násiliu páchanému na ženách a rodovo podmienenému násiliu.

Poslanci Európskeho parlamentu uvítali podpísanie Istanbulského dohovoru 13. júna 2017 v predbežnej správe prijatej v utorok 489 hlasmi za, 114 proti a 69 poslancov sa zdržalo. Následne vydali nasledujúcu výzvu na akciu:

 • vyzvať členské štáty, aby urýchlili rokovania o ratifikácii a vykonávaní Istanbulského dohovoru;
 • Európsky parlament by sa mal po pristúpení EÚ plne zapojiť do procesu monitorovania Istanbulského dohovoru;
 • Členské štáty by mali vyčleniť primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu a boj proti násiliu na ženách a rodovo podmienenému násiliu;
 • mala by existovať primeraná odborná príprava, postupy a usmernenia pre všetkých odborníkov, ktorí sa zaoberajú obeťami všetkých násilných činov;
 • podporovať zmenu postojov a správania a presunúť vinu od obetí k páchateľom;
 • žiada Komisiu, aby bezodkladne začala viesť konštruktívny dialóg s Radou a členskými štátmi v spolupráci s Radou Európy s cieľom riešiť výhrady, námietky a obavy vyjadrené členskými štátmi
 • boj proti sexizmu a stereotypným rodovým roliam - podpora rodovo neutrálneho jazyka a riešenie kľúčovej úlohy médií a reklamy.

Odmietnutie služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, vrátane bezpečného a legálneho potratu, je formou násilia voči ženám a dievčatám, hovorí text. Poslanci EP zdôrazňujú, že ženy a dievčatá musia mať kontrolu nad svojimi telami.

Istanbulská konvencia zaručuje, že kultúra, zvyky, náboženstvo, tradícia alebo takzvaná "česť" nemôžu byť odôvodnením akýchkoľvek násilných činov voči ženám. Poslanci vyzývajú členské štáty, aby prijali opatrenia zamerané na riešenie nových foriem násilia založeného na rodovej príslušnosti na internete a na sociálnych médiách, vrátane sexuálneho vydierania, starostlivosti, voyeurizmu a pomsty pornografiou a ochranu obetí, ktoré majú vážne traumy vedúce niekedy až k samovraždám.

Napokon, poslanci zdôrazňujú, že pristúpenie EÚ k ID poskytne koherentný európsky právny rámec na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na ženách a prinesie lepšie monitorovanie, interpretáciu a implementáciu zákonov, programov, fondov a lepšieho zberu údajov.

Spravodajkyňa Anna Maria Corazza Bildt (PPE, SV) povedala „Dnes hovoríme hlasné a jasné stop násiliu páchaného na ženách: hovoríme o domácom násilí, sexuálnom zneužívaní, znásilnení, zabíjaní cti, mrzačení ženských genitálií, detských manželstvách, všetkom násilí, ktoré postihuje ženy a dievčatá. Všetky členské štáty musia ratifikovať Istanbulský dohovor a prijať politiku nulovej tolerancie voči násiliu založenému na rodovej príslušnosti. Budem naďalej odhodlane pokračovať v boji s násilím voči ženám a dievčatám ako top agendy EÚ“.

Inzercia

Spoluspravodajkyňa Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoyová (S & D, FR) dodala: „33% európskych žien trpí fyzickým, psychickým alebo sexuálnym násilím, vo Francúzsku priemerne raz za tri dni usmrcuje ženu jej blízky partner. To už nemôžeme ďalej tolerovať, násilie na základe pohlavia musí raz a navždy skončiť“. Poznamenala: Ratifikácia Istanbulského dohovoru je rozhodujúca, ale nepostačuje. Žiadam záväzný právny akt, ktorý by zabezpečil aby sa opatrenia Istanbulskej konvencie stali súčasťou právneho systému členských štátov.“

Mozaiku dopĺňajú stanoviská, alebo situácia v niektorých členských krajinách EÚ:

Spojené kráľovstvo

Vystupuje z EÚ a má iné starosti, ako sa venovať tejto problematike. Napriek tomu vnútorná situácia otvára určitú víziu. Patrí ku krajinám s relatívne liberálnym postojom napriek prevahe konzervatívcov. Prejavuje sa to napr. postojmi premiérky Terézie May a jej vlády, ktorá ešte v roku 2014 ako ministerka si nechala vypracovať nie neutrálnu správu. Podobne, zviazanosť s anglikánskou cirkvou, keď je kráľovná hlavou sa prejavuje v odklone od tradičných postojov, nie len napr. ordinovaním žien, ale aj akceptovaním rovnopohlavných manželstiev. Najväčšie riziko predstavuje postupné podvoľovanie sa ekonomickým tlakom a z toho vyplývajúcej prípustnosti manipulácie s pohlavnými bunkami (napr. z troch) pri vzniku nových jedincov. Kto je kompetentný povedať, kde sú hranice výnimky? Napriek tomu ID Spojené kráľovstvo neratifikovalo.

Nemecko

Po voľbách vzniká kuriózna situácia, keď najväčším problémom (Stolperstein) víťaza volieb je vlastný spojenec, ktorý zastáva konzervatívnejšie hodnoty. Rokovania o vzniku novej koalície môžu viesť k takým podmienkam, ktoré prinútia CDU/CSU obmedziť, alebo zmeniť postoje k ideológii obsiahnutej v Istanbulskom dohovore, aj ju ratifikovať. AfD, nová strana, skokan volieb si našla externého nepriateľa – moslima. Určité paralely s inými až extrémne ladenými stranami sú neodškriepiteľné. Prekvapením pre mimostojacich je veľká podpora postkomunistov na území bývalého východného Nemecka.

Taliansko

Dlhodobá politická nestabilita a korupčné správanie sa viedlo k protestným postojom voličov. Teraz sa javí, že najsilnejšou politickým subjektom je strana piatich hviezd vedená komikom. Presadzovanie princípov obsiahnutých v ID, ktorý Taliansko ratifikovalo v 2014 zrejme nie je prioritou.

Poľsko

Po posledných voľbách v Poľsku sa do Sejmu nedostali liberálne a ľavicovo orientovaní. Z toho vyplýva radikálna zmena postojov, ktorý vedie k trvalým napätiam s Komisiou. Hrozby, ako pozastavenie dotácií a pod. sú na dennom poriadku. Poľsko ratifikovalo ID 2015. Dnes si uvedomujú, že ID nie je kompatibilný s najrozšírenejším náboženstvom, lebo vnáša prvky ideológie. Preto konzervatívci zvažujú kroky ako dokonca vystúpiť z ID. Tento proces samotný ID predpokladá, ale v realite to bude asi veľmi komplikované, najmä ak ID sa postupne pretransformuje do legislatívy EÚ. Problémom bude najmä rodinná politika, vzdelávanie a pod. ktoré sú vo výhradnej kompetencii členských krajín EÚ.

Francúzsko

Nedávna programová reč prezidenta Macrona dáva tušiť, že je tu stále väčšia ambícia Francúzska tvoriť spolu s Nemeckom os EÚ. Teda, to čo nepovedala mama Merkel, to povedal Macron. Budovanie novej EÚ na federálnych základoch so spoločnou daňovou politikou, spoločným €, a asi aj ideológiou. Podobné ambiciózne snahy Francúzska v nedávnej minulosti viackrát viedli k neúspechu.

Spoločný znak krajín, ktoré mali v minulosti kolónie

Kolonializmus znamenal v minulosti vývoz európskej kultúry, často spojenej so šírením kresťanstva. Dnes vybudované väzby otvárajú dvere obyvateľom týchto krajín ako imigrantom. Samozrejme, že nie sú to len ľudia hľadajúci azyl a možnosť prežiť, ale aj ekonomicky motivovaný odchod. Dominantným náboženstvom imigrantov je islam v rôznych odnožiach, ktoré medzi sebou často súperia. Postavenie žien je úplne iné ako v krajinách, kde spoločnosť bola formovaná kresťanstvom. Dominantným znakom tejto skupiny je oveľa vyššia pôrodnosť, ako je u pôvodných obyvateľov EÚ. Preto ID má poslednú príležitosť byť prijatý, lebo postupne sa zväčšuje kritický počet občanov, ktorí z dôvodu importovaných postojov odmietajú ID ako celok.

Spoločný znak postkomunistických krajín

Nové krajiny, ktoré sú postupne prijímané do EÚ si nesú ťažké dedičstvo skúsenosti so štátnou ideológiou. Dnes ju predstavuje ID, kde pomerne veľké množstvo obyvateľov nesúhlasí s jej obsahom. Pre osvetlenie je potrebné oboznamovať občanov s ID. Predseda Komisie Juncker pozval na pracovnú večeru predstaviteľov V4. V4 vytvára vnútornú opozíciu, postupne sa emancipuje a dvíha hlavu. Nie je to len iná kvalita potravín, imigranti, ale zrejme aj iné. Konečne prestávame byť len občanmi druhej kategórie. Čo bude na programe, to sa z pozvánky nedozvieme.

GREVIO je Orgán Rady Európy, ktorého úlohou je monitorovať situáciu v krajinách, ktoré ratifikovali ID. Postup je, že spracovaná správa sa predloží na pripomienkovanie vláde príslušnej krajine, ktorá v lehote jedného, prípadne dvoch mesiacov spracuje odpoveď. 27.09.2017 GREVIO vydalo dve správy, a to pre Rakúsko a Monako. Rakúsku je vytýkané, že neuplatňuje rovnaký prístup k domácemu násiliu v jednotlivých spolkových krajinách. Správa pre Monako má skoro 60 strán a veľmi podrobne sa zaoberá s pokrokom v legislatíve, ktorému vytýka malú pozornosť rodovej (gender) rovnosti. Teraz sa pripravujú správy pre Albánsko a Dánsko.

Ďalšie kroky EÚ

Dohovor bol podpísaný EÚ v júni 2017. Ďalším krokom bolo formálne pristúpenie EÚ k dohovoru po súhlase Európskeho parlamentu, ktorý prijal rozhodnutie Rady.

Komisia a Rada ministrov rokujú v tomto štádiu o kódexe správania s cieľom dohodnúť sa na kompetenciách EÚ a členských štátov. Teda urobil sa krok a teraz sa hľadajú kamene, či kolíky vo vode zarastenej rákosím. ID zasahuje do veľmi intímnych oblastí, ktoré sú v kompetencii suverénnych krajín. EÚ je postavené pred oveľa delikátnejší problém. Pokiaľ EÚ pozostáva z suverénnych krajín, tak zasahovanie do vnútra je predsa ako tak obmedzené. Aj tak sa tvrdí, že okolo 60 – 80% legislatívy členských krajín má spoločný pôvod. Ak sa presadí federálna forma, tak sa bude zrejme otvárať aj Lisabonská zmluva z roku 2003, teda z obdobia, keď EÚ malo len 15 členských krajín. Z tohto dôvodu bude vytváraný tlak na členské krajiny, ako to naznačujú sústavné snahy modernistov prinášajúcich stále nové a novšie ľudské práva, ktoré nie sú zakotvené napr. v Charte ľudských práv prijatej Generálnym zhromaždením OSN v roku 1948.

 

Postoj katolíkov je reprezentovaný pápežom Františkom zo zasadania Prvého generálneho zhromaždenia obnovenej Pápežskej akadémie pre život z 6.10.2017, ktoré zasadá v Synodálnej aule vo Vatikáne. www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171006019 .

Pápež František s rozhodnosťou odmietol súčasné dobové tendencie potierania rozdielnosti pohlaví a falošnú ideu neutrálneho pohlavia, čiže tzv. rodovú teóriu („gender“). Najprv pripomenul, že „formy nadradenosti mužov nad ženami, ktoré smutne poznačili históriu, je nutné definitívne opustiť“. Potom jasnými slovami zdôraznil, že dnes sa žiada obnovená kultúra identity a rozdielnosti: „V poslednej dobe rozvíjaná hypotéza otvárania novej cesty pre ľudskú dôstojnosť radikálnym neutralizovaním pohlavnej rozdielnosti, a teda vzťahu muža a ženy, nie je správna. Namiesto toho, aby sa čelilo negatívnym interpretáciám sexuálnej rozdielnosti, ktoré ubíjajú jej nezvratný význam pre ľudskú dôstojnosť, sa chce táto rozdielnosť fakticky vymazať, ponúkajúc techniky a praktiky, ktoré ju urobia nepodstatnou pre vývin osoby a pre ľudské vzťahy. Ale utópia „neutra“ odstraňuje súčasne ľudskú dôstojnosť sexuálne odlišného založenia, ako aj osobný charakter plodivého odovzdávania života. Biologická a psychická manipulácia pohlavnej rozdielnosti, ktorú biomedicínska technológia berie ako niečo plne ponechané na slobodné rozhodnutie – zatiaľ čo to tak nie je! – predstavuje riziko likvidácie toho zdroja energie, ktorý živí zväzok medzi mužom a ženou a robí ho kreatívnym a plodným.

Je potrebné ujať sa výzvy, ktorú predstavuje zastrašovanie praktizované voči plodeniu ľudského života, ako keby to bolo akýmsi ubíjaním ženy a hrozbou pre spoločné dobro. Plodivé spojenie muža a ženy je oporou celosvetového humanizmu mužov a žien, a nie hendikepom. Naša história sa neobnoví, ak odmietame túto pravdu.“

 

Namiesto záveru

Žijeme v dobe, keď informovanosť je pokladom, lebo nám umožňuje správne sa rozhodovať.

Istanbulský dohovor nás vyzýva, aby sme sa nielen my informovali, ale aby sme scitlivovali aj svoje okolie o problematike násilia. Robme to, lebo násilie v akejkoľvek forme je v konečnom dôsledku násilím konaným aj voči nám.

Text bol prednesený 6.10.2017 na seminári.

Celý život hľadajúci. Ale aj nachádzajúci, aby som vytrval hľadať ďalej. Ceniaci si život, lebo život je najväčší dar, ktorý sme dostali. Ale aj preto, lebo spolu s manželkou sme ho mohli dávať, boli sme pozvaní plným priehrštím rozdávať. Vzdelanie? Prečo sa na to pýtate, aj tak som vždy robil čosi iné!

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Svätosť? Nič pre mňa...

Svätosť? Nič pre mňa...

Keď sa povie svätý, predsatvíme si niekoho dokonalého, kto žil niekoľko storočí pred nami v ďalekej zemi so svätožiarou nad hlavou, kto je nám vzdialený nielen miestom, ale aj stavom a povolaním.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.