Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. september 2017

Kreativita - Ad maiorem Dei gloriam 2/2

Kresťanská tvorba má byť návratom k nadšeniu, údivu a úžasu pravých hodnôt prostredníctvom pôvabu a jemnocitu pravej krásy, ktorá sa v dnešnej spoločnosti vytráca... Ľudstvo očakáva, že od kontaktu s dielami umenia sa mu dostane objasnenia o jeho ceste a určení.
Kreativita - Ad maiorem Dei gloriam 2/2

Túto výzvu apeloval pápež Ján Pavol II. v liste umelcom, medzi ktorých radí i umelcov moderných technológií a komunikácie. Okrem iného poukázal i na fakt, že hodnotné umelecké diela obohacujú nielen kultúrne dedičstvo národa, ale poskytujú aj sociálnu službu na osoh spoločného dobra.

Podľa pápeža Benedikta XVI. nás krása vyzýva k uzobraniu a je cestou k Bohu. Umenie vníma nielen ako kultúrne obohatenie, ale tiež ako zjavenie smädu a hľadanie nekonečna - čo je zážitok, ktorý sa dotýka srdca a pozdvihuje ducha; teda v umení vidí príležitosť ako upevniť puto s Bohom. Upozorňuje, že treba upriamiť pozornosť na zviditeľnenie tejto potreby ísť ďalej, ďalej za to, čo človek vidí...

Pápež František vyzdvihuje umenie, nakoľko vyjadruje krásu viery a ohlasuje zvesť o veľkosti Božieho stvorenia. Preto, keď obdivujeme nejaké umelecké dielo alebo prírodnú krásu, objavujeme, ako nám všetko rozpráva o Bohu a o jeho láske. Vyzýva k modlitbe sa za umelcov našich čias, aby nám dielami svojej kreativity pomáhali odhaľovať krásu stvorenstva. 

V kreatívnej tvorbe má zažiariť Gloria Dei

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je umenie formou ľudského vyjadrovania vnútorného bohatstva ľudskej bytosti presahujúcou hľadanie životných potrieb. Je formou praktickej múdrosti, ktorá spája poznanie so zručnosťou a ušľachtilosť mu dáva cieľ, na ktorý je zameraný; teda posvätné umenie oslavuje transcendentnosť Boha, privádza srdce človeka k adorácii, čím tak zodpovedá svojmu poslaniu.

Pri kreatívnej (umeleckej) tvorbe treba bdieť, aby neprepadla do siete komerčných záujmov. Ak kresťanský umelec vidí vo svojom diele len vlastný prospech, je to koniec jeho pravej tvorivosti. V Božom kráľovstve nie je priestor pre sebecké ciele. Pretože (evanjelizačné) dielo  i spôsob jeho prezentácie a propagácie má zostať „priehľadný pre Boha“ a jeho krásu.

Pápež František v tejto súvislosti varuje pred modloslužbou imanencie - neschopnosti hľadieť na krásu bez toho, aby sme vnímali jej Tvorcu. Teda krásu máme obdivovať bez jej zbožšťovania, lebo len samotný Boh je tou najväčšou krásou a treba pamätať na to, že všetky pozemské krásy raz pominú. 

Ak sa tvorivosť zameriava na Božiu krásu, jeho chválu a slávu, čo patrí medzi najvznešenejšie činnosti ľudského ducha, ľahko rozpoznať kritériá dobrého zaobchádzania s darmi umelca, ktorými sú: trvácnosť, súlad, celistvosť, úprimnosť, čistota, kvalita a krása.

On-line evanjelizácia nesie v sebe veľký potenciál formácie mladej generácie

Virtuálny svet, v ktorom, žiaľ, žije väčšina mladých životom unavených i znudených ľudí - hľadajúcich to, čo nenachádzajú vo svete reálnom, zahŕňa veľké možnosti oslovenia čistou krásou - prebudenia k správnym hodnotám, k zmysluplnému životu.

Už pápež Pavol VI. v exhortácii Evangelii nuntiandi vyzýval postaviť komunikačné prostriedky, ktoré sa stali modernou kazateľnicou, do služieb evanjelia, lebo aj Cirkev by sa cítila vinnou pred Bohom, keby tento spôsob evanjelizácie nevyužila. Takto sprostredkované evanjelium má preniknúť do vnútra svedomia, zapustiť korene v srdci človeka, aby získal k evanjeliu osobný vzťah.

Inzercia

Výzvy ďalších pápežov - postaviť moderné komunikačné prostriedky do služieb evanjelia - sú veľkým impulzom zvlášť pre mladých tvorivých ľudí, aby bez egoistických motívov sústredili svoje dary a talenty do vytvárania nových diel moderných technológií a privádzali tak blúdiace duše k podstate svojho človečenstva.

Prostredníctvom moderných vizuálnych a akustických prostriedkov tak dnešní kreatívci môžu tlmočiť Božiu krásu. Táto, zdá sa akoby stále nedocenená, prehliadaná a zdanlivo nepotrebná hodnota má však ďaleko hlbší záber, než by sa mohlo zdať. Svojim príjemne očarujúcim vplyvom dokáže nadchnúť i ľudí, ktorí odmietajú iné kresťanské hodnoty; má schopnosť preniknúť tam, kde sa tak zjavne nedostane ani spravodlivosť alebo pravda. ...a tak ľudia pod vplyvom tajomstva krásy, môžu zažiť dotyk Ducha - preto nič nie je zbytočné pre tvorbu niečoho podstatne krásneho.

Virtuálne prehliadky kostolov ako prostriedok novej evanjelizácie

V kultúrnom dedičstve Katolíckej cirkvi na Slovensku je táto hodnota krásy skutočne pozoruhodná a je veľkou škodou, že (okrem výnimiek) stále neprenikla do virtuálnej reality, ktorá potrebuje zaplniť svoj priestor plnohodnotným obsahom a priviesť tak mladú generáciu k novým obzorom. Kreatívci moderných technológií majú stále veľkú príležitosť chopiť sa iniciatívy a uspieť v tomto smere. Bolo by veľkou stratou premárniť túto možnosť a nechať sakrálne umelecké skvosty Slovenska pred svetom a mladou generáciou nepoznané, akoby skryté... Preto i virtuálne prehliadky slovenských kostolov môžeme považovať za jeden z evanjelizačných prostriedkov, do ktorých sa jednoznačne oplatí investovať...

E-learning katolíckej teológie ako metóda novej evanjelizácie

Pápež Ján Pavol II. sa podporou progresívnych metód vzdelávania zaoberá najmä v dvoch dokumentoch z roku 1979: v apoštolskej exhortácii Catechesi tradendae - o katechéze v našej dobe a v apoštolskej konštitúcii Sapientia christiana - o štúdiu na cirkevných univerzitách a fakultách. Vyzýva teológov, aby sa v spojení s poslaním novej evanjelizácie snažili o neustále hľadanie vhodnejších spôsobov ako sprostredkovať náuku viery dnešným ľuďom tak, aby v Božom ľude náboženská výchova a bezúhonnosť ducha kráčali zároveň s pokrokom vedy a techniky, aby veriaci ľudia boli postupne privádzaní pastoračnou starostlivosťou k plnšiemu a zrelšiemu životu viery. V tejto súvislosti poukazuje i na apoštolskú konštitúciu vyhlásenú Piom XI. Deus scientiarum Dominus z roku 1931, v ktorej už pápež Pius XI. podporoval inovácie, prispôsobenie dobe a obnovenie štúdia, ktoré si vyžadujú životné okolnosti. V roku 1977 Kongregácia pre katolícku výchovu vydala dokument Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia, v ktorom poukazuje na nové výzvy v oblasti technických inovácií spoločenských komunikatívnych prostriedkov a povzbudzuje katolícke školy k napredovaniu, aby sa stali nástrojom výchovy v dnešnom svete.

E-learning je momentálne najaktuálnejšia, najmodernejšia a najrozšírenejšia metóda vzdelávania vo svete s využitím moderných informačných technológií. Aktivizačná metóda multimediálnej výučby je ďalšou príležitosťou progresu v oblasti teologického vzdelávania - pútavejším, modernejším spôsobom... stále čakajúcim na iniciatívu tvorivých kresťanov...

O.A.M.D.G. - Omnia Ad maiorem Dei gloriam

Jezuitské heslo nestráca na aktuálnosti ani dnes. Nech je oslávený Boh v dielach kresťanských kreatívcov - ako vo svete reálnom, tak vo svete virtuálnom.

Odporúčame

Blog
Kreativita - Ad maiorem Dei gloriam 1/2

Kreativita - Ad maiorem Dei gloriam 1/2

Keďže Cirkev má, nakoľko je to možné, robiť príťažlivým neviditeľno - svet Boží, ako jedným z vhodných prostriedkov novej evanjelizácie treba výsostne vyzdvihnúť kreativitu, ktorá ruka v ruke s krásou a umením, prekračuje hranice všednosti a otvára veľkolepé dvere nekonečna...