Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. september 2017

Kreativita - Ad maiorem Dei gloriam 1/2

Keďže Cirkev má, nakoľko je to možné, robiť príťažlivým neviditeľno - svet Boží, ako jedným z vhodných prostriedkov novej evanjelizácie treba výsostne vyzdvihnúť kreativitu, ktorá ruka v ruke s krásou a umením, prekračuje hranice všednosti a otvára veľkolepé dvere nekonečna...
Kreativita - Ad maiorem Dei gloriam 1/2

Slovník spirituality podáva vysvetlenie pojmu umelec, pochádzajúceho z latinského slova ars, artis - je ním človek tvoriaci krásne umenie, ktoré by bolo lepšie nazvať umením krásneho (poézie, hudby, divadla, tanca, výtvarníctva atď.), pretože kreatívne vytvára krásu s estetickým a duchovným cieľom. Inšpiratívne slová Heideggera - len umenie môže prerušiť mlčanie bytia a oznamovať zmysel existencie vo svete -, poukazujú na pravú hodnotu umeleckej činnosti.

Umelec - prorok alebo blázon pre Boha?

V minulosti bol umelec považovaný za interpreta osudu ľudstva, bol spájaný s Božským pôvodom, s niečím posvätným. Platón nazýval umelca „Božím mužom“, učiteľom, veštcom. Umelcov, básnikov, mystikov, prorokov a filozofov radil do kategórie ľudí, ktorí podľahli bláznovstvu spôsobeného božstvom. Nazýval ich „teopatmi“, ktorých úlohou bolo očistenie a oslobodenie od zla sveta - teda umenie zohrávalo aj očistnú a uzdravujúcu funkciu.

Sväté písmo obsahuje mnoho piesní a už od Starého zákona predstavuje viacerých spevákov a hudobníkov, ktorí zastávali úlohu prorokov. Biblický umelec bol podriadený Jahvemu, ktorý inšpiroval ľudskú myseľ.

Celé dejiny umenia dokazujú, že i táto oblasť má svoje príkoria a posvätné bláznovstvo sa v renesancii nakoniec mení na strohé remeslo pre nevzdelaných... Nuž, ale nechajme túto širokú oblasť pre odborníkov - historikov a biblistov, a pozrime sa na tému z perspektívy novej evanjelizácie, ktorá vyžaduje novodobých kreatívcov - "bláznov pre Krista" (1Kor 4,10).

Kreativita je dar pre službu druhých (1Pt 4,10-11; 1 Kor 12,7)

Kreativita, krása a umenie je silná trojica, ktorá je schopná prebudiť či znovuobjaviť zmysel pre pravé hodnoty. Má totiž úžasne vzácnu a cennú schopnosť: donúti človeka  p r e m ý š ľ a ť. V službách novej evanjelizácie má popredné miesto a preto je dôležité podnecovať kresťanských umelcov k tvorbe nových originálnych diel vyvierajúcich z ich vnútornej slobody.

Kresťanský kreatívec - umelec je v istom zmysle fundovaný mysliteľ, nekompromisne zameraný na Pravdu, čím vydáva osobné svedectvo. Snaží sa o stvárnenie nadčasovej Krásy a poukazuje na hlbší zmysel skutočnosti. Odhaľuje neviditeľné a z perspektívy večnosti je sprostredkovateľom nádeje. Zasievaním pravých hodnôt do sŕdc ľudí, prebúdzaním ich k bdelosti, privádzaním k uvažovaniu o zmysle im slúži darom milosti, ktorý prijal - môžeme teda povedať, že plní svoju  prorockú misiu.

Inzercia

Najkreatívnejší Tvorca chce odovzdávať svoje posolstvá najkreatívnejšími spôsobmi

Od ľudí v službe evanjelia to vyžaduje bdelosť, pozornosť, citlivosť, vnímavosť, pohotovosť, angažovanosť pre hľadanie spôsobov poukázania na Pravdu a budovania Božieho kráľovstva na zemi. Ježiš sa nebál využívať spôsoby komunikácie doby, v ktorej žil. Mal perfektnú predstavivosť, vo svojom ohlasovaní a konaní bol úžasne vynaliezavý a kreatívny. Tvorivosť v rukách kresťanov je mocnou silou, ktorá aj dnes má potenciál zmeniť zmýšľanie ľudí. Človek nachádza stále nové techniky, metódy a spôsoby kreatívneho umeleckého vyjadrenia, ktorými oslavuje najoriginálnejšieho Tvorcu. Boh aj dnes potrebuje svojich umelcov, ktorí by vydávali svedectvo o tom, čo dnes - teraz robí...

Dnešná doba potrebuje smelých a odvážnych prorockých kreatívcov

Áno, veľmi smelých, nebojácnych, hlboko zakorenených v Pravde. A nesmierne odvážnych! Pretože verejné vyznávanie odlišných hodnôt - teda tých, ktoré idú proti prúdu sveta, je obrovským svedectvom, ktoré provokuje, vyvoláva konflikt, podozrenie, kritiku, zosmiešnenie, zastrašenie...a i.

Otroctvo strachu odradilo, ba priam zlikvidovalo mnohé nádejné talenty. Verejná mienka, či mienka väčšiny je silným otrokárom, ktorá ochromuje a paralyzuje mnohých. Strach bráni kreatívnemu vyjadreniu Ducha prostredníctvom človeka. Strach brzdí nadanie, blokuje talenty, bráni v rozvíjaní vlastnej identity. V celej histórii kresťanstva sú známe sofistikované stratégie zastrašovania zo strany odporcov kresťanov v rôznych formách a prejavoch. Bojazlivý a zastrašený človek nie je v stave prijímať podnety Ducha a adekvátne na ne reagovať. Život v takomto zajatí znamená život nižšej kvality, keďže kvalita života závisí od vnútornej slobody.

Kde vládne Božia sloboda - v mysli, v srdci a v duši človeka - tam je nekonečná tvorivosť

Ak Ježišom vyslobodený umelec - kreatívec, je vo svojej viere neotrasiteľný a v hĺbke srdca dbá o čistotu svojich pohnútok, stáva sa nástrojom v Božích rukách. Len v slobode je možný jeho kreatívny a umelecký rast. Taký človek nevytvára kópie, falzifikáty, či rôzne imitácie až mutácie krásy. Človek pod vplyvom Ducha netvorí nič fádne a zastaralé. Naopak, jeho diela prinášajú súlad do porušeného sveta, sú živé a svieže, silné a prorocké, obnovujú krásu, hlásajú pravdu, povzbudzujú, dodávajú nádej, majú pečať novosti. Sú dôkazom Božích slov: „H ľ a,  v š e t k o  t v o r í m   n o v é.“ (Zjv 21,5).

Odporúčame

Blog
Hodnota krásy v umení

Hodnota krásy v umení

​Krása odjakživa inšpiruje a priťahuje; človek sa jej výzvou k tajomstvu nechá slobodne a rád očariť. Ak sa hodnota krásy vloží do služieb evanjelizácie a vyzdvihne pravú Krásu, ktorou je Boh sám, odleskom Ducha otvorí vnútru človeka zmysel pre večnosť, čím splní svoj účel.

Blog
Kedy bude B. Kollár na Lumene?

Kedy bude B. Kollár na Lumene?

Tá doba sa už nevráti. Už nebude stačiť urobiť v Bratislave tlačovku a vyhlásiť, že chcete svetový mier. Ľudia už neveria. Neveria nikomu a ničomu. A majú na to právo po všetkom, čo si zažili so slovenskými politikmi. Dnes musíte získať ich dôveru. Musia cítiť človečinu. Musíte im podať ruku cez bráničku. Už sa nestačí len tváriť, že Vás niečo zaujíma. Musíte priniesť nejakú obetu, vydať energiu.