Svätí Cyril a Metod: biblické, liturgické a pastoračné podnety

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svätí Cyril a Metod: biblické, liturgické a pastoračné podnety

Dedičstvom našich otcov je viera vo všemohúceho Boha, ktorú nám priniesli „naši otcovia viery“ sv. Cyril a Metod, sprostredkovali naši rodičia a teraz sme na rade my, aby sme túto vieru statočne vyznávali, žili a odovzdali ju ďalším generáciám.

Na počiatku príbehu sv. Cyrila a Metoda stojí historická udalosť. Knieža Veľkej Moravy Rastislav požiadal v roku 863 byzantského cisára Michala III., ktorý sídlil v Carihrade (dnešný Istanbul), aby poslal jeho krajine učiteľov viery, ktorí by poznali slovanskú reč. Medzi Veľkou Moravou a Byzanciou už vtedy vládli živé kultúrne a hospodárske styky a nejeden vzdelaný Grék si osvojil jazyk Slovanov. Tým sa historicky vysvetlí, prečo východný a nie západný Rím dal Veľkej Morave najväčších apoštolov (Špirko, I., 223).

Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku 864. Konštantín v Ríme vstúpil do benediktínskeho kláštora sv. Klementa, zvolil si meno Cyril a zomrel ako 42-ročný 14. februára 869. Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde zomrel v roku 885 a bol pochovaný vo svojom katedrálnom chráme, ktorého miesto však nepoznáme (Špirko, I., 227). Podnety z ich života na tomto mieste nebudú historické, ale duchovné: biblické, liturgické a pastoračné.

Biblický výklad

Biblický výklad opierame o úryvok evanjelia, ktorý sa číta na slávnosť sv. Cyrila a Metoda (Mt 28,16-20). Ide vlastne o Matúšov opis Ježišovho nanebovstúpenia v Galiley, kde Ježiš zveril apoštolom misijné posolstvo (Harington, 154), ktoré obsahuje tri východiská a naznačuje tri zásadné ciele:

(1) „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi“ (verš 18). To znamená, že Ježiš tu hovorí ako autorita: jeho misijné poslanie nie je prosbou, ale príkazom, ktorý musíme plniť.

(2) „Choďte, učte všetky národy a krstite ich...“ (verš 19). Učiť všetky národy a krstiť ich znamená, že misijné poverenie má jasný cieľ: ohlasovanie evanjelia nemá byť jalové, ale plodné; nemá byť iba odovzdaním nejakého poznania, ale toto poznanie má urobiť/vytvoriť z iných ľudí Ježišových učeníkov, čo sa robí krstom.

"Spoznávame Boha v sebe samom? Spoznávame ho v živote a konaní našich súčasníkov?" Zdieľať

(3) „A ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (verš 20). Spôsob súčasnej Ježišovej prítomnosti sa vykladá rôzne. Benedikt XVI. túto Ježišovu prítomnosť vykladá v súvislosti s liturgickým bdením, pri ktorom sa ľud modlí a prosí o „príchod Ježiša“ (Marana tha – Pane, príď), pričom sa odvoláva na sv. Cypriána, biskupa Kartága (zomrel v roku 258), ktorý vyzýval svojich veriacich, aby sa neprestávali modliť za Ježišov druhý príchod, a na Didaché, kde pri slávení Pánovej večere bola súčasťou liturgickej modlitby aj prosba/zvolanie o blízky druhý príchod Ježiša. A uzatvára, že „nejde o modlitbu zameranú výlučne na budúcnosť. Ježiš je s nami aj teraz, a najintenzívnejším spôsobom je s nami v eucharistickej prítomnosti“ (Ježiš Nazaretský, II., 281).

Matúšovo evanjelium (28,16-20) vhodne dopĺňa úryvok z Knihy Sirachovcovej (prvé čítanie sviatku), kde sa píše o tom, kde možno objaviť „Božiu slávu“ (čiže Božiu prítomnosť). Božiu prítomnosť je možné objaviť v prírode (Sir 42,15-43,33), ale aj v ľudských dejinách, resp. v dejinách konkrétnych ľudí (Sir 44).

Čiže Boha možno spoznať v živote a diele našich duchovných otcov, v tomto prípade v živote a diele sv. Cyrila a Metoda. Boha však možno spoznať aj v živote ich duchovných detí, čiže nás, ktorí sme ich duchovnými deťmi a nesieme ich duchovné posolstvo, ktoré sme prijali od našich otcov a máme ho odovzdať ďalším generáciám. Spoznávame Boha v sebe samom? Spoznávame ho v živote a konaní našich súčasníkov?

Ježišovo misijné posolstvo (Mt 28,16-20) vhodne dopĺňa aj Výzva k jednote od apoštola Pavla vyjadrená v liste Efezanom (Ef 4,1-7). Apoštol Pavol predpokladá tri nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú jednotu Ježišových učeníkov: (1) nezhody medzi členmi cirkevnej komunity; (2) deľba cirkevných úradov, kde sú nevyhnutne prítomné aj ľudské kalkulácie; (3) bludárske náuky (Jeruzalemská biblia, 232, pozn. a).

Musí byť v záujme každej (teda aj tej našej) kresťanskej komunity, aby sa v maximálnej miere vyhýbala uvedeným nebezpečenstvám, alebo ich aspoň minimalizovala, ak sa im vyhnúť nedá.

Liturgický výklad

Liturgický výklad dnešnej slávnosti opierame o text „modlitby dňa“. Po výzve kňaza „modlíme sa“ všetci veriaci sa majú v tichu modliť a predkladať svoje prosby a modlitby. Potom kňaz tieto modlitby a prosby ľudu duchovne zozbiera (preto sa „modlitba dňa“ v latinčine nazýva „collecta“ – zozbieranie) a zhrnie ich do jednej predsedníckej modlitby, ktorou sa obráti priamo na Pána Boha: „Všemohúci a večný Bože...“ a napokon vysloví túto modlitbu: „aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili“ (Rímsky misál, 713).

Je to veľmi výstižné. Dedičstvom našich otcov je viera vo všemohúceho Boha, ktorú nám priniesli „naši otcovia viery“ sv. Cyril a Metod, sprostredkovali naši rodičia a teraz sme na rade my, aby sme túto vieru statočne vyznávali, žili a odovzdali ju ďalším generáciám.

Pastoračný výklad

Pastoračný výklad dnešnej slávnosti opierame o encykliku Slavorum apostoli sv. pápeža Jána Pavla II. (1985). Pápež v tejto encyklike, okrem iného, oceňuje u sv. Cyrila a Metoda ich pastoračný prístup pri ohlasovaní Ježišovho evanjelia. Ak to veľmi zjednodušíme, môžeme ich pastoračný prístup zhrnúť do troch zásad: 

(1) Hovoriť o Bohu, modliť sa a konať bohoslužby treba v jazyku, ktorý je ľuďom zrozumiteľný; toto nie je len o latinčine alebo iných moderných jazykoch, ale aj o „teologickom jazyku“, ktorý je mnohým ľuďom dnes nezrozumiteľný: naše ohlasovanie evanjelia musí byť ľuďom zrozumiteľné.

"Kultúra je ,pokrmom duše´ a ak sa evanjelium podáva spolu s kultúrou, je to mimoriadne bohatá duchovná potrava pre tuzemský i budúci nebeský život." Zdieľať

(2) Otázka pastoračnej zrozumiteľnosti sa dotýka aj mentality a charakteru ľudí a národa. Inú má Nemec, inú Talian, inú Slovák... Misijné poslanie sv. Cyrila a Metoda bolo aj preto úspešné, lebo ich mentalita bola blízka mentalite a charakteru našich predkov. Rozdielnu mentalitu majú aj jednotlivé regióny Slovenska, či dokonca jednotlivé farnosti. Misijné poslanie kňaza vo farnosti nemôže byť úspešné, ak sa neoboznámi s mentalitou svojich veriacich a svoje pôsobenie neprispôsobí ich zmýšľaniu.

(3) Dielo solúnskych bratov pretrvalo aj preto, že evanjelium vsádzali do kultúry (spôsobu života) našich predkov. Kultúra je „pokrmom duše“ a ak sa evanjelium podáva spolu s kultúrou, je to mimoriadne bohatá duchovná potrava pre tuzemský i budúci nebeský život, ku ktorému nás Pán pozýva (Duda, 136).

Záver

Našli sme v tomto výklade aj svoju misijnú úlohu? Som presvedčený, že ak sme pozorne spolu uvažovali, určite áno. Príbeh sv. Cyrila a Metoda nie je iba historickým, ale aj duchovným príbehom. Je nastaveným zrkadlom, v ktorom možno rozpoznať, či sme ich duchovnými deťmi, či sme nositeľmi ich posolstva, ktoré je vlastne Ježišovým posolstvom nášho vykúpenia a spásy a vôbec kresťanskej kultúry.

Použitá literatúra 

Sväté písmo. Jeruzalemská biblia, Dobrá kniha, Trnava 2015.
Rímsky misál, slovenské vydanie, Typis polyglottis vaticanis 1980.
JÁN PAVOL II.: Encyklika Slavorum apostoli (1985).
BENEDIKT XVI.: Ježiš Nazaretský, II. diel, Dobrá kniha, Trnava 2011.
HARINGTON, D.: Vangelo secondo Matteo, Queriniana, Brescia 1992.
ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny, I. zväzok, Martin 1943.
DUDA, J.: Stretnutia s Kristom pri nedeľnom evanjeliu, Kežmarok GG s.r.o, Kežmarok 2016.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť (5.7.2017)

Liturgické texty: Sir 44,1. 4-7. 11-25; Ef 4,1-7. 11-13; Mt 28,16-20

Druh textu: homília

Fotka je prevzatá z internetu - príchod Konštantína Filozofa a jeho brata Metoda k našim predkom od Martina Benku.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo