Ako získať spásu a udržať si ju

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Ako získať spásu a udržať si ju

Jednu a zrejme najpodstatnejšiu vec, ktorú by sme mali v živote vyriešiť, je otázka vlastnej spásy a večného života. Zabezpečenie vlastného života. Niektorí uzatvárajú životné poistenie, v prípade úrazu alebo smrti, je vyplatené stanovené poistné krytie. Ale dá sa peniazmi kúpiť život? A čo večný život? Žiaľ, najdrahšie veci ako život, zdravie, láska, priateľstvo, vlastné narodené dieťa a spása duše sa nedá kúpiť. Sú darmi od nášho nebeského Otca.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! (Mt 16, 26)

 

Vieme, že smrťou náš život nekončí, ale pokračuje ďalej. Otázkou je, kde. Biblia hovorí o dvoch cestách a o dvoch destináciách.

 

Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Mt 7,13 -14)

 

Nech sa nachádzame v akejkoľvek situácií, nech pochádzame z akéhokoľvek prostredia, či  rodiny, vždy máme možnosť odvrátiť sa od tmy k svetlu. Od hriechu k posväteniu, od diabla k Bohu. Kým žijeme....kým dýchame, máme túto možnosť. Môžme odhodiť svoje špinavé rúcho a zaodieť sa do čistého bieleho rúcha, ktorým je Kristova spravodlivosť. Hľa, milosť Božia!

 

Ako získať spásu

 

Biblia hovorí: ...lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. (Rim 3, 23)

Každý človek, či je neveriaci, alebo pochádza z veriacej rodiny, potrebuje sa znova narodiť. Narodiť sa z Ducha. Nie narodiť sa z tela, to sme sa už narodili. Ale narodiť sa z Ducha Svätého. Prečo? Lebo o tom hovorí Ježiš:

Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. (Jn 3, 3 – 7)

 

Ako sa narodiť znova? Keď počujeme alebo čítame slová evanjelia a tieto slová nás zasiahnu, hlboko sa nás dotknú, Boh nás vtedy volá k sebe. Ak prijmeme tieto slová a odpovieme na Božie volanie, vypôsobí to v nás odhodlanie a rozhodnutie nasledovať Krista a jeho učenie. Ak uveríme v Krista a v jeho slovo (lebo Kristus a jeho slovo je to isté, Ježiš je vtelené Božie slovo) a odpovieme: Áno, Ježiš, uveril som, že ty si Spasiteľ sveta, Kristus. Verím, že si zomrel aj za moje hriechy na kríži a vylial svoju krv, ktorá mi dáva spásu a odpustenie hriechov. Verím, že si vstal z mŕtvych a teraz si živý po pravici Otca.

Ale ja som hriešny Bože, veď toľkokrát som sa prehrešil voči tebe, neposlúchal som ťa, tvoje zákony prekračoval, mojich hriechov je toľko... a blížnym a ľudom navôkol som tiež ubližoval, spravil som to a to, vtedy som spravil to....a bol som taký sebecký, telesný, hľadajúci šťastie bez teba. Ale bez teba niet pravé šťastie. Spoznal som, že mi to nestačí.

Príď Ježiš, do môjho života a zmeň ho. Chcem plnohodnotný život. Chcem večný život. Ľutujem všetky svoje hriechy, ktorými som sa prehrešil voči tebe a blížnym, prosím odpusť mi. Vstúp prosím, do môjho života. Do každej oblasti môjho života. Príď do môjho srdca a urob si v ňom trón. Ty si môj Pán a Spasiteľ. Chcem ťa nasledovať po zbytok svojho života. Amen.

 

Ak si sa podobnými slovami modlil a myslel si to vážne, aj Boh to myslí vážne a odpúšťa ti všetky hriechy. Dáva ti večný život. Život, ktorý má v sebe, lebo On je tým životom. Dáva ti spásu a nový začiatok.

Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. (2. Kor 5,17)

 

Keď sme v Kristovi získali odpustenie hriechov, dar večného života a nový začiatok súčasného života, nežime ako predtým, nedívajme sa späť.

Ježiš mu povedal: "Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo." (Lk 9, 62)

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. (Mt 24, 13)

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. (1.Jn 3,3)

 

Boh nás očistil a povolal k čistote a posväteniu. Zrodením sa z Ducha získavame aj silu prekonávať hriech a víťaziť.

Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený sa chráni a Zlý sa ho ani nedotkne. (1. Jn 5, 18)

 

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? (1.Jn 5, 4 – 5)

 

 

Prijatím Krista do nášho života ako osobného Spasiteľa a Pána získavame spásu duše, stávame sa kráľovskými deťmi Božími, služobníkmi nášho Boha, svätým národom, ľudom určeným byť Božím vlastníctvom.

Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. (1.Pt 2, 9)

 

Keď sa ťa niekto opýta, si spasený? Odpovieš: Áno, som. A mám z toho radosť. Prijal som Ježiša Krista do svojho života, oľutoval svoje hriechy a žijem nový život v Kristovi a pre Krista. Moje meno je zapísané v knihe života.

Keby si teraz zomrel, ideš do neba? Áno. Ježiš za mňa zaplatil cenu na kríži. Vykúpil ma z hriechov a patrím jemu. Jeho krv ma očistila od každého hriechu. Verím v neho a v ňom mám večný život.

 

 

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. (Rim 10, 9 – 11)

 

Čo robiť, keď si prijal spásu

 

1. Nedívaj sa späť. Ži nový posvätený život v Kristovi. Nehreš viac a neubližuj Láske, ktorá ťa zachránila. Neubližuj sebe páchaním hriechu. Ak sa stane, že zhrešíš, nezostávaj v hriechu, ale ho hneď vyznaj pred živým Bohom a odvráť sa od hriechu. Vyhľadaj možnosť vyznať hriech aj v spovedi.

2. čítaj Božie slovo – tak sa Boh prihovára k tebe, vyučuje ťa a posväcuje. Nechaj jeho slovo hlboko klesnúť do tvojho vnútra, stotožňuj sa s ním. Neprispôsobuj si jeho slovo tvojmu životu, ale svoj život prispôsobuj jeho slovu.

 

3. Denne si vyhraď čas na rozhovor s Bohom – v kresťanskom prostredí známe ako modlitba.

Najlepšie ráno a večer. Aspoň 10 – 15 minút. Neobmedzuj sa však iba týmto časom, ale k Bohu môžeš prísť kedykoľvek aj počas dňa. Nech celý tvoj deň vyzerá ako jedna modlitba, kde tvoje konanie a reč, bežné záležitosti dňa sú vykonávané na Božiu slávu.

 

4. Staň sa členom cirkvi (ak ešte nie si), ktorá vyznáva Ježiša Krista ako zvrchovaného Pána, Spasiteľa a Boha, ktorý prišiel v ľudskom tele, aby nás vykúpil.

Je dobré byť členom aj užšieho okruhu kresťanov, napr. modlitebná skupinka, nejaké kresťanské spoločenstvo.

 

5. Prijmi krst vo vode. Krst je verejným vyznaním viery v Ježiša Krista a vyjadrením, že ho chceš nasledovať každý deň svojho života... až do smrti.

Samotný krst ťa nespasí. Krst je obrazom toho, čo sa odohralo v tvojom vnútri, keď si odovzdal svoj život Ježišovi. Zomrel si starému životu, pochoval si starý život a bol si vzkriesený k novému životu s Ježišom.

 

6. Prijmi krst v Duchu Svätom. Hľadaj a usiluj sa o krst v Duchu Svätom, pretože je to moc Božia pre tvoj osobný život. Je to zároveň moc Božia, ktorá dáva silu, múdrosť, odvahu byť Ježišovým učeníkom a šíriteľom radostnej zvesti.

Modli sa v jazykoch Ducha. Nezanedbávaj tento dar, kultivuj ho a pestuj. Môžeš sa takto modliť za svoje potreby, aj za potreby iných.

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. (Rim 8, 26 – 27)

 

Apoštol Pavol píše v 1. liste Korinťanom: Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci ( 1. Kor 14, 18)

 

Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou.(1. Kor 14, 14 – 15)

 

7. Nebuď ovplyvnený pocitmi. Musíš sa naučiť chodiť vierou. Veriť Bohu a jeho slovu i keď okolnosti života hovoria opak.

Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. (2. Kor 5, 7)

 

8. Starostlivo si vyberaj priateľov.

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu. (Ž 1, 1 - 3)

 

9. Vydávaj svedectvo o Ježišovi. Svojím životom, svojím správaním, svojou rečou.

Preto sa tým väčšmi usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Tak budete mať úplne zaistený prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. (2. Pt 1, 10)

 

 

Ako si udržať spásu

 

Spása nie je samozrejmá a automatická. Ak sme raz prijali Krista a potom si povieme, veď sme spasení, nič viac netreba robiť, mýlime sa a nepoznali sme pravdu. Denne máme žiť našu vieru podľa slov evanjelia, náš život a skutky majú svietiť pred ľuďmi na Božiu slávu a odrážať Toho, ktorému sme uverili a ku komu sa hlásime. Keď sme prijali večný život v Ježišovi Kristovi, ale nezotrvali sme v ňom a v jeho učení, alebo zostávame v hriechu, alebo zomrieme v hriechu, spásu strácame. Spása je stav duše, ale i proces nášho putovania na zemi. Naše každodenné zápasy a rozhodnutia vo svetle pravdy evanjelia.

Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! (Mk 8, 34)

 

Spasení sme vtedy, keď sme v Kristovi, plníme jeho vôľu a zostávame v ňom. Až do konca. Keď nežijeme pre hriech, ale pre Boha. Keď konáme, čo sa jemu páči.  Keď sa očisťujeme od hriechov a žijeme posvätený život.

 

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. (1. Jn 2, 1 -4)

 

Členstvo v cirkvi nás nespasí, ani nezaručí spásu. Keby sme sa chceli odvolať na cirkev, alebo na sviatosti, ktoré sme kedysi absolvovali, bez vnútornej premeny nášho ja, je to podobné ako sa odvolávali židia na otca Abraháma. Nie je to na nič platné.

 

Je len jeden Spasiteľ a len jedna cesta do neba k Bohu. Ježiš Kristus!

 

Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš: Stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. (Jn 8, 31 – 36)

 

Keď sa opýtam bežného katolíka: Si spasený?

Zvyčajná odpoveď je: To neviem, dúfam, že raz budem.

Pôjdeš do neba?

Do neba priamo nie, to si netrúfam povedať, nie som svätý, mám hriechy, asi najprv do očistca, ale verím, že raz prídem do neba. Chodím do kostola, mám sviatosti, chodím aj na spoveď.

 

Toto nie je evanjelium – radostná zvesť. V čom je radostná, keď ani neviem, či som zachránený, spasený? Celý život sa budem boriť s hriechmi, ktoré mi aj tak nie sú úplne odpustené a do neba sa nedostanem, len ak, cez očistec? Myslíte si, že za toto sa nechávali roztrhať prví kresťania levmi?

 

Pravé evanjelium je pochopenie, čo urobil Ježiš na kríži, prijatie Ježiša a tejto obety do svojho života s jej blahodárnymi dôsledkami na dušu a telo človeka, zotrvanie v Kristovi, jeho učení a odmietnutie hriechu v novote života po očistení od hriechov.

Plné evanjelium sa prejavuje v živote veriaceho takto:

Je to skutočný a reálny životný štýl kresťana, ktorý miluje Boha tým, že zachováva jeho prikázania a zachováva slová jeho Syna Ježiša Krista, verí v Boha a v toho, ktorého On poslal, má večný život a prešiel zo smrti do života. Tento človek zostáva v Otcovi a Synovi, je vedený jeho Duchom, má s ním vzťah, buduje s ním vzťah a spoznáva Boha na svojich cestách, zaujíma sa o jeho slovo a žije jeho slovo. Očisťuje sa od hriechov, nežije v hriechu, ale perie svoje rúcho v krvi Baránkovej každý deň... pre toho je nebo otvorené 24/7 a nepotrebuje učenie o očistci.

Lebo sa odvoláva a verí v moc krvi Baránkovej preliatej na kríži za svoje hriechy i hriechy celého sveta. A Boh keď odpúšťa, tak odpúšťa vyznané hriechy úplne. Nič po nich nezostane. Písmo hovorí, že On si na naše hriechy viac nespomenie. Prečo? Lebo krv Kristova je dostatočná na to, aby zmyla akýkoľvek hriech, je to najlepší „korektor“, ňou sa vymaže akýkoľvek záznam proti nám.

Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž.(Kol 2, 13 – 14)

 

Toto je určené nám všetkým. Nebo je otvorené pre nás všetkých, odvtedy, čo sa roztrhla chrámová opona od vrchu až dole po ukrižovaní. Boh nehľadí na osobu a nerobí rozdiely. Hľadí však na srdce človeka a lásku, ktorá je základom zachovávania všetkých jeho prikázaní a tvorí jedinú a najvyššiu hodnotu v nebeskom kráľovstve.

Keď my dáme Bohu všetko, samého seba a svoj život, aj On nám dá všetko – samého Seba a celé Nebeské kráľovstvo.

 

Apoštol Peter vo svojom druhom liste píše:

 

Jeho božs­ká moc nám darovala všet­ko po­treb­né pre život a nábožnosť, keď sme po­znali toho, ktorý nás po­volal vlast­nou slávou a konajúcou mocou. Tým nám daroval vzác­ne a veľmi veľké pri­sľúbenia, aby ste pro­stred­níc­tvom nich mali účasť na Božej prirodzenos­ti a unik­li záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiados­tivosť. Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie, k poznávaniu seba­ov­ládanie, k sebaovládaniu vy­trvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti brat­skú od­danosť, k bratskej od­danos­ti lás­ku. Ak totiž toto všet­ko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní v poznávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta. (2.Pt 1, 3 – 8)

 

 

 

 

 

©Mgr. Dario Máček

 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo