Medzinárodný deň rodiny 2017 - otvorený list ministrovi Jánovi Richterovi

Medzinárodný deň rodiny 2017 - otvorený list ministrovi Jánovi Richterovi

Zajtra je Medzinárodný deň rodiny. V minulosti Vláda SR ignorovala celosvetové akcie konané na podnet OSN. Preto ako vtedajší člen Výboru pre rodovú rovnosť som niekoľko ráz upozorňoval na absenciu oficiálnej účasti. Ako zástupca rodín prostredníctvom Klubu mnohodetných rodín sme na medzinárodnej úrovni mali spoločné akcie. Slovensko s účasťou okolo 30 000 občanov na akciách konaných po celom území dôstojne sa pripájalo. Len Vláda SR mlčí, verejnoprávne média mlčia! Uvádzame otvorený list v plnom znení:

Vážený pán

JUDr. Ján Richter, minister a predseda Výboru pre rodovú rovnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

 

 

 

 

Vážený pán minister,                                                                                         Bratislava, 14.5.2017

 

Generálne zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 1993 15. máj za Medzinárodný deň rodiny, prvý raz sa slávil v roku 1994. Tento sviatok sa slávil prvý raz na Slovensku na podnet Klubu mnohodetných rodín v roku 2009 spolu s ďalšími organizáciami.

Ústrednou témou Medzinárodného dňa rodín 2017 je: „Rodiny, vzdelanie a blahobyt“.

Zameriava sa na úlohu rodín a rodinných politík pri podpore vzdelávania a celkového blahobytu členov rodín. Cieľom tohto dňa je najmä zvýšiť povedomie o úlohe rodín pri podpore vzdelávania v ranom detstve a príležitostí na celoživotné vzdelávanie pre deti a mládež.

Deň zdôrazňuje dôležitosť všetkých rodinných opatrovateľov, či už rodičov, starých rodičov alebo súrodencov, a dôležitosť vzdelávania rodičov pre blaho detí. Zameria sa na osvedčené postupy pre rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom s cieľom pomôcť rodičom pri ich vzdelávacej a opatrovateľskej úlohe. Taktiež treba poukázať na osvedčené postupy súkromného sektora podporujúcich pracujúcich rodičov, ako aj mládeže a starších ľudí na pracovisku.

Cieľom dňa je diskusia o význame „vedomostí a zručností potrebných na podporu trvalo udržateľného rozvoja, vrátane prostredníctvom vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj a trvalo udržateľný životný štýl, ľudské práva, rodovú rovnosť, podporu kultúry mieru a nenásilia, globálne občianstvo a uznanie kultúrnej rozmanitosti a prínosu kultúry pre trvalo udržateľný rozvoj "(SDG4, cieľ 4.7). https://www.un.org/development/desa/family/international-day-of-families/idf2017.html

 

Vážený pán minister, vieme, že máte snahu podporiť rodiny, predsa vediete ministerstvo, ktoré má v názve rodinu. Preto nás zaráža, že tak, ako minulé roky vláda, MPSVR SR a verejnoprávne médiá nepripájajú sa k celosvetovej akcii a ignorujú Medzinárodný deň rodín, vyhlásený OSN a slávený spoločne na celom svete. Ako zástupca rodín vo Výbore pre rodovú rovnosť som v minulosti upozorňoval na túto skutočnosť. Na Slovensku sa zúčastňuje každoročne osláv, ktoré prebiehajú po celom území okolo 30 000 občanov http://denrodiny.sk/ .

 

Rodina, ktorá je najlepším miestom pre počatie, narodenie, rast, život, ale aj umieranie, tak ako to vyjadruje tohoročný program IDF pripravený OSN a zdôrazňuje úlohu rodičov pre blaho detí. Nezabúda na rodinných opatrovateľov a ich nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti.

Podpora rodín na Slovensku selektuje matky a de facto neumožňuje si im rovnocenne vybrať, či majú sa malým deťom venovať sami, alebo prenechať starostlivosť inštitúcii a uprednostňuje krátkodobé záujmy ekonomiky pred blahom dieťaťa http://www.nydailynews.com/opinion/moms-stay-children-early-years-article-1.3160717 . Reálna podpora rodinných opatrovateľov nespĺňa kritériá ľudskej dôstojnosti

Postoj MPSVR SR ako súčasti Vlády SR my, občania môžeme interpretovať ako nezáujem riešiť otázky, ktoré sa dotýkajú bežných obyvateľov, predsa väčšina z nás žije v rodinách. Medzinárodný deň rodiny bol vyhlásený preto, že podpora rodiny, ktorá sa nachádza v ťažkostiach je dlhodobým riešením všeobecnej krízy moderného veku.

 

S úctou

 

Ing. Stanislav Trnovec, CSc., predseda KMR

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo