Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. máj 2017

Sto rokov od zjavení vo Fatime

13. mája 2017 bude sto rokov od Mariánskych zjavení vo Fatime v Portugalsku. V roku 1917 sa trom deťom Lucii, Hyacinte a Františkovi zjavila Panna Mária v údolí rieky Iria. František a Hyacinta zomreli veľmi skoro. Lucia vstúpila do kláštora a dožila sa vysokého veku. Samotný text fatimských posolstiev má tri časti. Prvé dve časti napísala Lucia v kláštore v Coimbre 31.8.1941 a 4.12.1941 na žiadosť biskupa diecézy Leitria-Fatima, ktorým v tom čase bol Mons. José Bernardo Concalves. Jemu Lucia adresovala aj obsah opisu fatimských zjavení. Tretiu časť fatimského posolstva napísala Lucia na žiadosť toho istého biskupa 3.1.1944 a aj tento text odovzdala jemu. Svätý otec František cestuje do Fatimy a bude svätorečiť Františka a Hyacintu.
Sto rokov od zjavení vo Fatime

Text zjavení vo Fatime v roku 1917 tak, ako ich opísala sestra Lucia

Prvé videnie

„Prvým bolo videnie pekla. Panna Mária nám ukázala veľké ohnivé more, ktoré – tak sa mi zdalo – bolo kdesi v podzemí. V týchto nekonečných ohnivých prameňoch sa nachádzali démoni i duše, ktoré akoby mávali rukami sfarbenými od ohňa do čierna alebo bronzova. Podobali sa ľudským rukám, ale z nich samotných vychádzali plamene a kúdoly ohňového dymu. Dvíhali sa a znova padali do ohňa. Počas toho bolo počuť neskutočné výkriky od veľkého utrpenia a bolesti, ktoré v nás vyvolávali ukrutnú hrôzu a hrozný strach. Démoni sa od duší odlišovali tým, že vyzerali ako strašné a robustné zvieratá rôzneho a nepoznaného výzoru, ale všetci boli čierni. Toto videnie trvalo iba krátky moment. Prežili sme vďaka našej nebeskej Matke, ktorá nám skôr, než sme to videli, sľúbila. Som presvedčená, že inak by sme umreli od toľkej hrôzy“.

Druhé videnie

„Potom sme sa pozreli na Pannu Máriu, ktorá sa k nám prihovorila s láskou, ale aj smútkom: Videli ste peklo, do ktorého padnú duše hriešnikov. Pre ich záchranu Pán Boh chce zaviesť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Ak budú zachovávať to, čo im poviem, mnohé duše sa zachránia a dosiahnu pokoj. Vojna sa pomaly končí, ale ak ľudia neprestanú urážať Boha, počas pontifikátu Pia XII. začne ďalšia a krutejšia vojna. Keď uvidíte, že jednu noc prežiari veľké neznáme svetlo vedzte, že je to Božie znamenie, že začína trestať svet za jeho hriechy vojnou, hladom a nastane veľké prenasledovanie cirkvi a Svätého otca. Aby sa to nestalo, žiadam zasvätenie Ruska môjmu nepoškvrnenému srdcu a odprosujúce pobožnosti na prvé soboty v mesiaci. Ak poslúchnu, Rusko sa obráti a bude mier; ak nie, jeho bludy sa rozšíria po svete a budú vyvolávať konflikty a vojny, s čím bude súvisieť aj prenasledovanie cirkvi. Dobrí ľudia budú mučení, Svätý otec bude veľa trpieť a rôzne národy budú zničené. Napokon však moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a Boh udelí svetu mier na určitý čas“.

Tretie videnie

„Tretia časť videnia zjaveného 13. júla 1917 v údolí rieky Iria vo Fatime. Píšem v poslušnosti Vám, môj Bože, ktorý ma usmerňujete prostredníctvom biskupa diecézy Leitria-Fatima a prostredníctvom Vašej a mojej najsvätejšej Matky. Po udalostiach, ktoré som už opísala v prvých dvoch častiach, uvideli sme po ľavici našej Panej trochu vyššie jedného anjela ako v ľavej ruke držal ohnivý meč. Keď mečom zamával, šľahali z neho ohnivé plamene a zdalo sa, že tým zapáli celý svet. Ohnivé plamene však zhasínali vo svetelnom jase, ktoré vychádzalo z pravej ruky našej Panej vystretej proti ohňu anjelovho meča. Anjel pravou rukou ukazoval na zem a mocným hlasom volal: Pokánie! Pokánie! Potom sme videli v nesmierne veľkom svetle, ktorým bol Boh sám, biskupa oblečeného v bielom (boli sme presvedčení, že je to Svätý otec). Aj mnohí iní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, vystupovali na strmý kopec, na vrchole ktorého stál veľký kríž. Skôr, ako tam Svätý otec došiel, prechádzal rumoviskami veľkého mesta chvejúcim sa krokom a s veľkou bolesťou v srdci sa modlil za mŕtvoly, ktoré ležali navôkol, kade prechádzal. Keď vystúpil na vrchol, padol na kolená pred veľkým krížom. Tam ho vojaci zabili tak, že ho zasiahli viacerými ranami svojich strelných zbraní. Podobným spôsobom zabili aj iných biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, laikov, mužom i ženy rôznych spoločenských vrstiev a postavenia. Pod obidvomi ramenami veľkého kríža sa nachádzali anjeli s krištáľovými nádobami, do ktorých zachytávali krv mučeníkov a kropili ňou duše, ktoré sa približovali k Bohu“.Sestra Lucia, ktorá popísala fatimské zjavenia

Výklad fatimských videní

Vyhlásenie kardinála Angela Sodana

13. mája 2000 pápež sv. Ján Pavol II. putoval do Fatimy, aby sa poďakoval Panne Márii a vyhlásil za blahoslavených Františka a Hyacintu. Lucia ako sestra karmelitánka v kláštore v Coimbre sa beatifikácie nezúčastnila Na záver sv. omše kardinál Angelo Sodano, štátny sekretár Svätej stolice predniesol z poverenia pápeža vyhlásenie, ktoré v niektorých častiach je výkladom textu tretieho fatimského videnia. Z vyhlásenia vyberáme:

„Fatimské zjavenia sa týkajú predovšetkým boja ateistických spoločenských systémov proti cirkvi a kresťanom v uplynulom storočí... a biskup oblečený v bielom je pápež... Po atentáte 13. mája 1981 sa Jeho Svätosť ocitla na prahu smrti, ale bola to materinská ruka, ktorá viedla guľku pištole... Následne po roku 1989 prišli udalosti v Sovietskom zväze a v iných krajinách, ktoré viedli k pádu komunizmu, ktorý šíril ateizmus... Aj keď sa zdá, že tretie fatimské zjavenie patrí už minulosti, posolstvo pokánia a obrátenia ostáva aktuálne“.

Inzercia

Teologický výklad kardinála Josepha Ratzingera (Benedikta XVI.)

26.6.2000 vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Joseph Ratzinger, publikoval k fatimským zjaveniam teologický komentár. Vyberáme z neho niektoré dôležité poznatky. Kardinál Ratzinger najprv rozlišuje medzi zjavením verejným a súkromným. Verejné zjavenie je určené všetkým ľuďom všetkých čias a týka sa ľudskej spásy. Zo strany človeka verejné zjavenie si vyžaduje, aby ho človek uznal svojou vierou. Takéto verejné zjavenie bolo ukončené Ježišom Kristom a smrťou apoštolov, ktorí boli svedkami jeho života. Obsah tohto zjavenia sa nachádza v knihách Svätého písma a Tradícii. Výklad tohto zjavenia prináleží cirkvi. Súkromné zjavenia sú nápomocné našej viere, ale neprinášajú nič nové vzhľadom na spásu človeka. Podľa kardinála Ratzingera Fatimské zjavenia patria medzi súkromné zjavenia, hoci ich cirkev uznala.

Podľa spôsobu prijatia súkromného zjavenia človekom, kardinál rozlišuje trojaké prijatie zjavenia: prijatie zjavenia zmyslami zvonka; prijatie zjavenia iba zvnútra (vnútorné vízie, ktoré prežíva iba vizionár) a napokon intelektuálne prijatie zjavenia (zjavenia prijaté bez obrazov). Tu Ratzinger zdôraznil, že vo Fatime šlo o vnútorné prežívanie obrazov, ktoré vnútorne „videli“ a prežívali iba vizionári.

Potom pristúpil Ratzinger k výkladu obsahu fatimských zjavení. Prvé dve zjavenia (videnie pekla a záchrana duší) vysvetlil biblickým výrokom sv. Petra apoštola: „Cieľom vašej viery je záchrana duší“ (1 Pt 1,9). Za kľúčové slovo tretieho zjavenia považuje trojitý výkrik anjela s ohnivým mečom: Pokánie, pokánie, pokánie! To isté sa píše v evanjeliu sv. Marka: „Kajajte sa (=čiňte pokánie) a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). Ratzinger spomína aj svoj osobný rozhovor so sestrou Luciou, ktorá mu povedala, že stále viac chápala videnia v tom zmysle, že ich cieľom je rast vo viere, nádeji a láske prostredníctvom pokánia a obrátenia sa.

Keď Ratzinger potom vysvetľoval podrobnosti jednotlivých obrazov tretieho fatimského zjavenia, zaujme človeka skutočnosť, že prirovnal históriu sveta ku krížovej ceste (via crucis): je plná obetí, utrpenia, bolesti, ale i plná nádeje a modlitieb putujúcej cirkvi ku krížu. Zdôraznil, že je podstatné, že táto cesta nie je nemeniteľná (= vo videní pápež je zastrelený, ale Ján Pavol II. atentát prežil), nie je fatalistická, osudová, ale modlitba, viera a utrpenie sú silami, ktoré dokážu meniť beh ľudských dejín

Budúci pápež vysvetlil aj slová Panny Márie „ale moje nepoškvrnené srdce napokon zvíťazí“. Každé ľudské srdce prirovnal k srdcu Panny Márie, ktorá sa slobodne rozhodla pre Boha. Sloboda láka človeka, aby sa vzdialil od Boha, aby ho vypudil zo svojho srdca. Takáto sloboda vedie k moci zla a hrôzam tohto sveta. Ale ak sa človek obráti k Bohu, moc zla nemá posledné slovo ani na tomto svete citujúc slová Pána Ježiša: „Svet vás bude skúšať, ale majte dôveru; ja som premohol svet“ (Jn 16,33).

Záver

Existuje iba jeden rukopis fatimských zjavení. Tento rukopis je v zapečatenej obálke, ktorú fatimský biskup v roku 1957 priniesol do Vatikánu a uchováva sa v archíve Kongregácie pre náuku viery. Pápež Ján XXIII. dňa 17.8.1959 si dal listy priniesť a prečítal ich. Potom ich vrátil do archívu Kongregácie so slovami „Počkáme. Budem sa modliť“. Ďalším pápežom, ktorý text zjavenia videl, bol Pavol VI. dňa 27.3.1965, ale aj on ho vrátil do archívu Kongregácie. Ján Pavol II. text zjavení videl po svojom atentáte a to 18. júla 1981, keď sa vrátil do Vatikánu z nemocnice, ale aj on ho vrátil do späť do archívu Kongregácie. V roku 2000 arcibiskup (neskorší kardinál) Tarcisio Bertone ako osobitný delegát pápeža Jána Pavla II. navštívil sestru Luciu, aby verifikovala svoj rukopis v liste a porozprával sa s ňou. Následne 27.6.2000 bol text zjavenia zverejnený Kongregáciou pre náuku viery na základe nariadenia pápeža Jána Pavla II.

 

Použité dokumenty a literatúra: Congregazione per la dottrina della fede, Il Messagio di Fatima, Documenti, 26 giugno 2000: Opuscolo, Libreria editrice vaticana, Citta del Vaticano 2000. Ľ Osservatore Romano, 27.6.2000. Il Messagio di Fatima, in: Enchiridion vaticanum 19: documenti ufficiali della Santa Sede 2000, EDB, Bologna 2004, str. 524-569. Duda, J.: Text fatimských tajomstiev ako aj Výklad fatimských tajomstiev, In: Pokoj a dobro, katolícky časopis farnosti Markušovce, č. 4 a č. 5 (2005). Je to dostupné aj na internete: www.pokojadobro.sk

Odporúčame

Blog
Stane sa liturgia príležitosťou obnovy života Cirkvi?

Stane sa liturgia príležitosťou obnovy života Cirkvi?

Jozef Skupin písal dizertačnú prácu pod názvom „Tridentský rítus a jeho význam pre život súčasnej Katolíckej cirkvi“ na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Jeho školiteľom bol prof. ThDr. František Trstenský, súčasný prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Obhájil ju v roku 2014. Prinášame s autorom krátky rozhovor.

Blog
Potreba komplexného pohľadu na Amoris laetitia

Potreba komplexného pohľadu na Amoris laetitia

Pred niekoľkými dňami sa mi do rúk dostala publikácia, ktorú vydala Akadémia kanonického práva v Brne začiatkom tohto kalendárneho roka. Ide o český preklad talianskeho diela „Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare.”