Sme pripravení na stretnutie s Pánom?

Sme pripravení na stretnutie s Pánom?

Stretnutie s Pánom nemusí nutne znamenať druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista na zem. Môže to byť aj naša osobná smrť. Je to aj stretnutie s Pánom v Eucharistii. Alebo na modlitbe. Ak nie sme pripravení tým, že naše hriechy tvoria prekážku, nemôžeme sa spojiť so svätým Bohom, modlitby potom majú len audiovizuálny charakter a končia na strope miestnosti, či chrámu, v ktorom sme.

Ľudia si naivne myslia, že keď niekto zomrie, tak ide do nebíčka, už mu je tam dobre. A odtiaľ sa na nás pozerá. Veď to bol dobrý človek, pomáhal mnohým. Bol to vzorný otec, nikoho nezabil, nikoho neokradol, nemal milenky, bol to slušný človek.

Iní si myslia, musím robiť dobré skutky, aby som odčinil svoje bežné hriechy, ktoré som napáchal. Aby som si zaslúžil nebo. Aby ma Boh prijal.

Pravda je taká, že nikto si Nebo nezaslúži. Čo si ľudia v skutočnosti zaslúžia je Peklo. Lebo všetci zhrešili. Odplatou za hriech je smrť- duchovná smrť, druhá smrť, čo je večné zatratenie.

Ale Boh tak miloval svet, že prišiel Ježiš  – Syn Boží a Bohom ustanovený jediný Mesiáš zvaný Kristus, aby sme nešli všetci do pekla. Aby tí, ktorí uveria, že len v Ježišovi Kristovi je záchrana a cesta do Neba, boli spasení. Vierou v Neho a v jeho výkupné dielo na kríži, kde vylieva svoju krv za naše hriechy. My to musíme uveriť a prijať.

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." (Sk 4, 12)

Neexistuje iná cesta do neba, neexistujú iné dvere do Neba, len cez Ježiša Krista.

Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn14, 6)

Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. (Jn 10, 9)

Ak niekto zvestuje iné evanjelium ako toto, je to falošné učenie a bludný duch.

Iného evanjelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto hlásal iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty! (Gal 1, 7 – 9)

 

Koľko ľudí končí v pekle kvôli takej malichernej veci ako neodpustenie. Ježiš vyslovene hovorí, že ak my neodpustíme, ani náš Nebeský Otec nám neodpustí naše previnenia. (porovnaj Mt 6, 14 – 15) Táto klauzula je priamo zakotvená v modlitbe Otče náš.

Musíš odpustiť! Ak je to ťažké, tak odpúšťaj postupne, jednu vec a potom druhú vec, ale odpúšťaj. Musíš sa zbaviť nenávisti a odpustiť zo srdca!

 

Hriechy nečistoty – smilstvo, cudzoložstvo, homosexualita sú veľmi časté hriechy, v ktorých ľudia končia v pekle. To nie je len „pošmyknutie sa“, z ktorého sa vyspovedám. Má to ďalekosiahle následky na život toho človeka a to nielen v citovej rovine. Ak náhodou zomrú a nestačia vyznať a oľutovať tieto hriechy, sú navždy stratení.

 

Je zarážajúce koľko ľudí je ľahostajných k vlastnému životu. Žijú v hriechoch a berú to na ľahkú váhu, neuvedomujú si, čo hriech spôsobuje a takisto si neuvedomujú, že môžu kedykoľvek zomrieť a potom už bude neskoro. Len na zemi je čas na pokánie, na zmierenie sa s Bohom. Len tu môžeš uznať svoju vinu, oľutovať ju a vyznať pred Bohom.

Boh je milosrdný a odpustí naše hriechy. Vymaže ich krvou Ježiša Krista.

Ak sa s Bohom nestretneme ako so Spasiteľom tu na zemi, tak sa s ním stretneme vo večnosti ako so spravodlivým Sudcom. Je lepšie sa s ním stretnúť už tu na zemi.

 

Kto sú ďalší, čo idú do pekla? Sú to ľudia, ktorí Ježiša poznali, tí, ktorí odišli z jeho cesty a zamilovali si viac hriech a hriešny svet ako život, ktorý im Ježiš dal prostredníctvom svojej obety na kríži. Takže pohrdli Ježišom a jeho milosťou a neučinili pokánie zo svojich hriechov. Ďalej sú to tí, ktorí o ňom počuli, ale ľahostajnosť, nezáujem a akékoľvek iné veci sú pre nich dôležitejšie ako večný život. Ďalej ľudia rozpoltení, žijúci dvojitý život, nábožensky uhladení v nedeľu a pohansky nerozlišiteľní cez týždeň.

 

Klamári, posmievači, neveriaci a rúhači, čarodejníci, prevádzači čiernej a bielej mágie, vrahovia... všetci, ktorí nezachovávajú svätý zákon Desatora a Božie slovo, sú hrdí, pyšní, nepriznajú si svoju chybu a neľutujú svoje hriechy a previnenia.

 

A čo modloslužba? Myslíte si, že sa nás to netýka? Poviete si, v našich zemepisných šírkach, v kresťanskej Európe, to nie je náš problém. Žiaľ je.

Miešanie náboženstiev za účelom náboženskej tolerancie a svetového mieru zo sebou prináša veľké nástrahy. Kresťanstvo, ktorého centrom je Ježiš Kristus je jedinečné v tom, že len ono podáva skutočnú pravdu zjavenú a stelesnenú samotným Božím Synom a večným Slovom Ježišom Kristom, ktorý povedal: Ja som cesta, pravda a život. A... nik nepríde k Otcovi, len cezo mňa.

 

Chráňme sa bludného ducha Assisi, falošného procesu spájania náboženstiev, ktorý započal pápež Ján Pavol II. a ďalší pápeži v tom pokračujú. Je rozdiel hľadať spoločné prvky, ktoré nás spájajú ako kresťanov a vytvárať mosty a je rozdiel spájať nezlučiteľné náboženstvá, kde kresťanstvo sa mieša s pohanstvom. Totiž neexistuje iné náboženstvo, ktoré nás privedie do Neba, len kresťanstvo a viera v Ježiša Krista. Akékoľvek iné náboženstvo, ktoré nevyznáva spásu jedine a len prostredníctvom Ježiša Krista, je uctievanie falošných bohov.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=NBxZXDwV02A

Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov. (1. Kor 10, 20 - 21)

Ako to vyzerá v našich domácnostiach? Nemáme doma na poličkách rôznych bôžikov „len“ ako dekoráciu? Nečítame náhodou horoskopy, nie sme poverčiví? Povera nie je len ľudová tradícia. Každá povera má svoj pôvod a slovenské povery majú svoj pôvod v pohanstve. Nosíme na rukách červenú stužku proti urieknutiu, robíme orientálne alebo kozmické  meditácie a čerpáme silu z vesmíru? To všetko nás zväzuje ako do siete a sťahuje do ďalších bludov a hriechov.

Uctievanie (náboženských) obrazov a sôch, klaňanie a kľačanie pred nimi je v rozpore s prvým Božím prikázaním. Uctievanie pozostatkov, relikvií svätých, kľačanie a modlenie sa pred nimi je taktiež v rozpore s prvým prikázaním.

Uctievanie a modlenie sa k svätým, vyvyšovanie ľudí a stavanie človeka akoby na úroveň Boha (tým, že sa k nemu prihovárame, prosíme o pomoc a orodovanie) je opäť v rozpore k prvému Božiemu prikázaniu, hoci málo kňazov to takto otvorene hlása.

Modlitba je rozhovor s Bohom. Nie s človekom.

Keby sme sa len zamysleli, načo je ľuďom toľko svätých a orodovníkov, keď jediná cesta k Bohu je aj tak len cez Ježiša Krista. V jeho mene sa máme modliť a prosiť za veci. Sám nám to povedal. Máme uctievať a oslavovať Boha v troch osobách – Otca, Syna a Ducha Svätého. V týchto osobách aj krstíme. Tieto osoby tvoria svätú Trojicu, jedného Boha a iného Boha niet! Tak to robili prví kresťania, to je učenie apoštolov.

Svätí môžu byť našim vzorom, ale nesmú byť predmetom uctievania a komunikácie na modlitbe. Človeka a vec nesmieme uctievať!

Uctievanie iných božstiev, teda uctievanie čohokoľvek a kohokoľvek v kontexte svetových náboženstiev, okrem jediného pravého Boha a jeho Syna Ježiša Krista, je modloslužba a hriech.  Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna. Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. (1.Jn 2, 21 - 23)

 

Ježiš si príde pre svoju nevestu – Cirkev, ale takú, ktorá je bez poškvrny, bez vrásky, svätá a bez úhony. (Ef 5, 27)

 

Peklo naozaj existuje a je reálne, presne tak, ako existuje Nebo.  Nebo je miesto dokonalej krásy, svetla a večnej radosti v prítomnosti Boha. Peklo je miesto temnoty, utrpenia, ohňa, červov a absolútnej odlúčenosti od Boha. Večnej beznádeje sa odtiaľ dostať.

V Biblii je peklo spomenuté niekoľkokrát a rozpráva nám o ňom samotný Ježiš. Vybral som len niekoľko príkladov:

Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú. (Mt 7, 13 – 14)

Syn človeka pošle svojich anjelov, a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú neprávosť  a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počuje! (Mt 13, 41 - 43)

Nebeské kráľovstvo sa ďalej podobá sieti spustenej do mora, ktorá zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, sadli si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili von. Tak to bude aj na konci sveta: Vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. (Mt 13, 47 – 50)

Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie je pre teba, ak vojdeš do života zmrzačený, ako keby si prišiel s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Pre teba je lepšie, ak vojdeš do života chromý, ako by si mal byť s oboma nohami vrhnutý do pekla. Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho; lepšie ti bude, ak vojdeš do Božieho kráľovstva jednooký, než ako by ťa mali s oboma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. (Mr 9, 43 – 48)

Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: “Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!” No Abrahám povedal: “Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.” Tu povedal: “Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.” Abrahám mu odpovedal: “Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.” Ale on vravel: “Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.” Odpovedal mu: “Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.”" (Lk 16, 19 – 31)

Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť. (Zjv 21, 8)

Nikto však nemusí ísť do pekla.

Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. (Rim 10, 13)

 

Kedy príde Ježiš v sláve svojich anjelov opäť na zem?

(prinášam čistý text z Matúšovho evanjelia z 24. kapitoly a zámerne nechcem príliš zasahovať do textu)

 

Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.  Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú. Budete počuť vojnový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Potom vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.(Mt 24, 4 – 14)

Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je — neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím. Ak vám teda povedia: Hľa, je na pustatine — nevychádzajte! Hľa, je vnútri domu — neverte! Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy. (Mt 24, 23 – 28)

Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. (Mt 24, 29 – 31)

 

 Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. (Mt 24, 32 – 36)

 

Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. (Mt 24, 37 – 44)

 

* Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá ponechaná.

To sa vzťahuje na veľké vytrženie, uchvátenie, ktoré sa má udiať aj podľa 1.listu Solúnčanom / Tesaloničanom 4, 16 – 17:

Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

 

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby im dával načas pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu: Môj pán mešká, a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami —  pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami. (Mt 24, 45 – 51)

 

 

 

Podobenstvo o desiatich pannách

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.  Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: “Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!” Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: “Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.” Ale múdre odvetili: “Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!” No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: “Pane, Pane, otvor nám!” Ale on im povedal: “Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.” Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. (Mt 25, 1 – 13)

 

Vysvetlenie podobenstva o desiatich pannách:

 

Toto podobenstvo sa vzťahuje na posledné časy a príchod Ježiša Krista pre svoju nevestu Cirkev. Desať panien tu predstavuje plnosť, úplnosť. Plnosť povolaných, pozvaných do Nebeského Kráľovstva. Päť je však rozumných a päť nerozumných.

Prečo je päť panien nerozumných? Lebo si zobrali lampy, ale olej si doň nevzali. Čo je to za nerozumnosť a pochabosť, zobrať si lampy a nezobrať si do nich olej... ako budú lampy svietiť? Lampy predstavujú prevzatie kresťanskej náuky. Olej predstavuje Ducha Svätého. Ale len lampa plná oleja svieti. Lampa bez oleja nesvieti.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Vidíme, že rozumné, aj nerozumné očakávajú príchod ženícha. Poznanie kresťanskej náuky, vedomosť v intelektuálnej rovine, prevzatie kresťanstva v jeho vonkajšej forme bez vnútorných základov, neznamená byť pripravený. Nemôžeme byť prázdny. Len tí, čo sú plní, môžu svietiť Kristovým svetlom. Naše svetlo musí byť rozplameňované Duchom Svätým, Pomocníkom, Tešiteľom a Udržovateľom našej viery.

Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. (Lk 3, 16)

Keď ženích neprichádzal...

Mnohí už očakávali druhý príchod Ježiša Krista niekoľkokrát v histórii, dokonca aj v prvom storočí po Kristovi. Peter v 2. liste, 3. kapitole, 8. až 9. verši vysvetľuje:  Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

To znamená, že najprv celý svet musí počuť radostnú zvesť evanjelia a naplniť počet všetkých povolaných.

O polnoci sa strhol krik: “Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!” Ježiš príde v hodine, o ktorej sa nenazdáme. Musíme byť nachystaní. Na inom mieste nás znova Ježiš vyzýva: Majte bedrá opásané a lampy zažaté! (Lk 12, 35)

Ísť k predavačom, kúpiť si olej znamená na poslednú chvíľu konať dobro a dohnať zameškané. Dohnať to, čo sme v kresťanskom živote zanedbali a odkladali. Pokánie z hriechov. Osobný vzťah a čas s Bohom. Nasledovať Dobrého Pastiera. Ale to sa nedá.

Čas, ktorý bol k dispozícii sa pominul.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. (Jn 10, 14)

On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.(Jn 10, 3 – 5)

Čo znamená: “Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.” ?

Je to hrozné odsúdenie tým, ktorí nenasledujú Ježiša ako Dobrého Pastiera, tým, ktorých mená nie sú zapísané v Baránkovej knihe života. (Zj 20, 15)

On hovorí: Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.  Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!

 

Chcem povzbudiť všetkých nás, očakávajme nášho Pána s radosťou! Bdejme!

A Duch i nevesta volajú: "Príď!" Aj ten, čo počúva, nech volá: "Príď!" Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. (Zj 22, 17)

 

 

 

 

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo