Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. apríl 2017

Keď uštipne had...

A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: "Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. (Zj 12, 9 – 11)
Keď uštipne had...

Diabol sa v Biblii nazýva veľký drak, starý had, luhár, otec lži, knieža tohto sveta, padlý anjel, pokušiteľ, satan. On je pôvodca hriechu.

Diabol, z gréčtiny diabolos - znamená ohovárač, rúhač.

Hriech, z gréčtiny hamartia – znamená trefa vedľa, ísť mimo, netrafiť.

 

Tento ohovárač a žalobca svedčil proti nám pred Bohom dňom i nocou. Veď i spravodlivého Jóba pred Bohom ohováral a spochybňoval jeho oddanosť k Bohu. Keď niekto zomrel, prišiel pred súdnou stolicu Božiu a tam, tento žalobca - Satan na nás žaloval. Nebolo nič a nikoho, kto by sa nás na súde Božom zastal. Obety zvierat, ktoré sa konali za doby Starej Zmluvy nemohli vykúpiť z hriechov. Tieto hriechy sa len prikrývali.

Dávidov. Poučný žalm. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. (Ž 32, 1)

A keďže Boh je spravodlivý, pre hriech a množstvo hriechov sme nemohli vojsť do neba. Duše zosnulých čakali na Mesiáša, Spasiteľa, ktorý raz spasí svet a vyvedie ich duše z ríše smrti – Šeol. (Ef 4, 8 – 9), (1. Pt 3, 18 – 19)

 

 Ježiš hovorí: Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. (Jn 3, 13 – 14)

 

A naozaj, nik nevystúpil do neba, žiadna duša počas celých tisícročí od stvorenia sveta nevystúpila do neba, aj keď to boli duše spravodlivých. Nebo bolo totiž zavreté pre hriech a duše boli uväznené v Šeoli, v ríši smrti, predpeklí. Až po ukrižovaní Ježiša, keď bol splatený dlh za hriech, Ježiš zostupuje k zosnulým do pekiel a otvára väzenie. To sa modlíme aj vo vyznaní viery. Staršia verzia tohto vyznania hovorí doslovne...zostúpil do pekiel.

Teraz môžu duše svätých vystúpiť do neba. Nebo je pre všetkých otvorené. Aj pre nás, čo žijeme v časoch Novej Zmluvy. Pre krv Baránkovu.

 

Je predsa nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy. A preto keď Kristus prichádza na svet, hovorí: Obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo. Spaľované obety, ani obety za hriech sa ti nepáčili. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam, vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili — a tie sa predsa prinášajú podľa zákona. Vtedy povedal: Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme raz a navždy posvätení obetou tela Ježiša Krista. (Hebr 10, 4 – 10)

 

Izraeliti, keď putovali púšťou do zasľúbenej zeme, v jednom úseku cesty ich začali štípať hady, tento jed bol smrteľný a oni umierali. Boh preto nariadil Mojžišovi, aby zhotovil medeného hada, aby každý, kto sa s vierou naňho pozrie, ozdravel. Mojžiš to aj urobil. Zhotovil medeného hada a nastokol ho na vysokú drevenú palicu. Kto sa naňho pozrel, ozdravel.

Ježiš používa tento fakt z minulosti a hovorí, že podobne aj On bude vyzdvihnutý od zeme - myslí tým kríž - aby každý, kto v neho verí, nezomrel, ale mal život.

Neskôr Ježiš hovorí: A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť. (Jn 12, 32 – 33)

Ježiš každého človeka na zemi miluje a niekoľkokrát za život mu ponúka svoju milosť záchrany, „ťahá“ ho láskou k sebe. Kto príjme, bude zachránený. Kto neprijme a nezhliadne s vierou k Spasiteľovi, na ňom hriech zostane. A hriech nemá miesto v Kráľovstve Božom. Hriech patrí do iného kráľovstva. I ten, čo ho prevádza. Ktokoľvek však pozdvihne zrak k Ježišovi, ktokoľvek s vierou pozrie na jeho kríž a uvidí, čo pre neho urobil, ozdravie a bude žiť. On zomrel, nevinný za vinných, vzal na seba naše hriechy a dôsledky hriechu, vylial svoju krv a zaplatil, čo sme boli dlžní – teda smrť (odplatou za hriech je smrť, Rim. 6, 23).

Biblia hovorí, že svojím krížom dokončil a splnil vykupiteľské dielo a náš dlh voči Bohu je zmazaný. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. (Kol 2, 13 – 14)

Čo je dlžobný úpis? Dlžobný úpis (uznanie dlhu) je jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi.

Tento dlžobný úpis bol vymazaný. Čím? Krvou Baránkovou. Krv nevinného a nepoškvrneného Baránka, Božieho Syna, je dostatočná na zmytie akéhokoľvek hriechu. Stačí len pozrieť s vierou na ukrižovaného Ježiša vyzdvihnutého od zeme a ozdravieme na tele a na duši. Budeme žiť.

Ježiš sa stal naším obhajcom pred spravodlivou súdnou stolicou Božou, žalobca Satan je umlčaný pre obeť Baránkovu. Nie je čo vytýkať. Hriechy sú vymazané, zotreté. Niet ich viac. Áno, urobili sme hriechy počas nášho života, ale ak ich aj počas života na zemi pred Bohom  vyznáme a oľutujeme, Baránkova krv ich zmýva a niet ich viac. Len to musíme urobiť počas nášho pobytu na zemi. Po smrti je už len súd. Súd pre tých, ktorí si nevysporiadali svoj život s Bohom a nevyprali svoj šat v krvi Baránkovej.

 

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Jn 5, 24)

 

Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa Ducha. (Rim 8, 1 – 4)

 

Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac - ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?(Rim 8, 31 – 34)

 

Inzercia

Vidíme, že o to slávnejšia je Nová Zmluva než Stará Zmluva o čo slávnejší je sprostredkovateľ tejto Zmluvy. Kým sprostredkovateľ Starej Zmluvy bol Mojžiš, sprostredkovateľ Novej Zmluvy je samotný Boží Syn Ježiš Kristus!

 

Prvá zmienka o záchrane ľudstva, o Mesiášovi sa vyskytuje už v knihe Genezis, keď ľudia zhrešili a Boh ich vyháňa z raja.

Tu povedal Pán, Boh, hadovi: "Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život! Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu." (Gn 3, 14 – 15)

Posledná veta je obrazom budúcich vecí. Had, ako diabol, zraní Ježišovi Kristovi pätu – obraz toho, že Kristus musí byť vydaný do rúk hriešnikov, berie na seba naše hriechy, je obťažený našimi hriechmi a diabol sa môže na ňom vyvŕšiť. Ježiš – Boh a človek zároveň, to dovolí, lebo kvôli tomu prišiel na svet a dobrovoľne kladie svoj život za človeka. Zomiera, ale vstáva aj z mŕtvych.

Ono ti rozšliape hlavu – obraz porážky. Diabol je smrteľne ranený, jeho moc je zlomená. Jeho kráľovstvo je Baránkom porazené. Naveky.

 

Ježiš je večný víťaz! I tí, ktorí mu patria.

 

Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. (Zj 12,11)

Nad kým sme zvíťazili? Nad diablom, jeho mocou a jeho prostriedkom zotročovania ľudstva – hriechom, z ktorého pramení všetka bieda ľudstva, smrť a choroby.

Ako sme zvíťazili? Pre krv nevinného a nepoškvrneného Baránka – Boha, Ježiša Krista „oblečeného“ do človeka, ktorý nás vykúpil z hriechov, aby sme raz aj my, keď uveríme,  vyzliekli starého človeka s hriešnym spôsobom života a obliekli si Krista. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. (Gal 3, 27)

Keď sme uverili, vyznali sme svoju vieru v Krista – slovo svojho svedectva.

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rim 10, 9)

A nemilovali svoj život až na smrť –  v zmysle, že nemáme milovať svoj hriešny život a na ňom lipnúť, skôr prijať Boží život v osobe Ježiša Krista, keď mu odovzdáme svoj život, aby v nás prebýval.

Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. (Mrk 8, 34 – 35)

 

 

Čo robiť keď nás uštipne had? Čo robiť, keď zhrešíme?

 

Jed hriechu sa rýchlo rozlieva po krvnom obehu a zasahuje celého človeka. Zomierame. Fyzicky žijeme, ale vnútorne sme už mŕtvy. Rútime sa do temnoty. Potrebujeme výmenu krvi. Potrebujeme pomoc. Je tu Ježiš – jediná záchrana. On vylieva svoju svätú krv a dáva ju tebe. On vykrváca a zomiera, aby si ty mohol žiť.

 

Rozumieme cenu našej spásy?

 

Potrebuješ prísť k Ježišovi a povedať: Pane Ježišu, potrebujem pomoc. Zachráň ma! Viem, že som zhrešil. Prosím, odpusť mi. Ja verím, že si trpel na kríži za všetky hriechy, aj za moje hriechy. Prosím, odpusť mi a očisti ma svojou krvou! Ja vzývam tvoju svätú krv vyliatu na kríži. Amen.

 

Nech si v akejkoľvek kritickej situácii na zemi, nech máš koľkokoľvek hriechov, toto je jediná vstupná brána do neba, jediná záchranná páka. Boh ťa počuje a ty prechádzaš zo smrti do života.

 

©Mgr. Dario Máček

Odporúčame

Blog
Desať Božích prikázaní

Desať Božích prikázaní

Zachovávajte, zachovávajte moje slová, príkazy a nariadenia, ktoré som vám dal a neodchyľujte sa od nich – hovorí Pán. Povolal som si vás, aby ste boli mojím ľudom, aby ste poznali môjho Syna a videli moju lásku a milosrdenstvo, ktoré mám voči vám stále. Chcem, aby ste žili. Moje slová sú život. Môj Syn je život.

Blog
Martin Koleják, nový redaktor časopisu Nové horizonty

Martin Koleják, nový redaktor časopisu Nové horizonty

V januári 2017 sa stal novým výkonným redaktorom časopisu Nové horizonty, časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, vydávaný Klubom priateľov Ferka Skyčáka odborný asistent morálnej teológie na Teologickej fakulte KU - Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí ThDr. Martin Koleják, PhD. Štafetu prevzal po ThLic. Antonovi Ziolkovskom, PhD., ktorý je výkonným sekretárom KBS a je aj predsedom Klubu priateľov Ferka Skyčáka. Nový výkonný redaktor Nových horizontov sa narodil v roku 1970 v Liesku na Orave. Základnú teológiu vyštudoval v na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Licenciát morálnej teológie získal na Alfonziánskej akadémii Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme. A doktorát z morálnej teológie získal na Katolíckej univerzite sv. Jána Pavla II. v poľskom Ľubline. Teraz niečo o zmenách a novom čísle časopisu. Nabudúce prinesieme rozhovor s novým redaktorom.