Dodatok k blogu bratra Michala Čopa

Súhlasím s jeho odpoveďou pánovi Gazdovi a dovoľujem si pripojiť niečo naviac.

To, že nie sú známe dôvody odvolania brata Bezáka a aké ´tance´ sa okolo toho diali, je alarmujúce. Keby sa to týkalo nejakej svetskej inštitúcie, asi by som si povedal, že je to v dnešnej dobe síce smutná, ale pomerne bežná vec. Ale, že sa niečo takého deje v cirkvi, ktorej som členom (praktikujúcim) a dokonca na najvyšších miestach hierarchie, ma doslova šokovalo. Kardinál Martini to zrejme vystihol dobre, keď konštatoval, že cirkev je 200 rokov pozadu. Položil som si otázku, ako je to možné, že biskupská konferencia a dokonca ani Rímsky biskup (Benedikt XVI.) nejednal podľa evanjelia. Je im snáď Ježišom nariadené riešenie problémov podľa Mt 18 neznáme? Tomu neverím. Dovolím si citovať:

Mt 18,14-17: Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne (obvinený má právo sa brániť, pretože sa môže stať, že obvinenie je krivé), vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov (poistka proti krivému obvineniu). Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik. Dovolím si vám ďalej pripomenúť niekoľko ďalších textov, ktoré stoja za zamyslenie. Obmedzil som sa pritom iba na niektoré texty z Matúšova evanjelia. Kto má záujem o ďalšie relevantné texty, môže si ich nájsť sám u ostatných evanjelistov.

Mt 5,8: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Mt 5,13-16, 20: Vy ste soľou zeme. Ak však soľ stratí svoju chuť, čím bude osolená? Nie je už dobrá k ničomu. Vyhodia ju von a ľudia budú po nej šliapať ...... Hovorím vám totiž, že ak vaša spravedlnosť nebude omnoho prevyšovať spravedlnosť zákonníkov a farizejov, nikdy nevstúpite do nebeského kráľovstva.

Mt 7,1-5: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti triesku z oka! — a pozri, v oku máš brvno? Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata.

Mt 7,12: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.V tom je celý zákon i proroci.

Mt 7,15-21: Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocí ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali?

Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!

Mt 12,7: Keby ste boli spoznali, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných.

Mt 12, 31-37: A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. (Mk 3,30 - Lebo hovorili: "Je posadnutý nečistým duchom").

Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré, no ak zasadíte planý strom, aj jeho ovocie bude plané. Veď strom poznať po ovocí. Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Zatiaľ čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený.

Mt 15,3: On im odpovedal: "A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu?"

Mt 15,6: Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy.

Mt15,11-14: Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Tu prišli učeníci a povedali mu: Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli to slovo? On im odpovedal: Každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, bude vykorenená. Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.

Mt 16,6: Ježiš im povedal: Dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a saducejov.

Mt 19,30: Ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.

Mt 20,16: Tak budú poslední prvými a prví poslednými.

Mt 20,26-28: Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. Kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vaším otrokom. Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.

Mt 21,43: Preto vám hovorím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať úrodu.

Mt 22,14: Lebo je veľa povolaných, ale málo vyvolených.

Mt 22,37-40: A on mu odpovedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci."

Mt 23,8-14: Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vaším sluhom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste sami.

Mt 23,23-26: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára preciedzate, ale ťavu prehĺtate! Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepý farizej, očisti najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok.

Mt 24,42: Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Mt 24,45-51: Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby im dával načas pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu: Môj pán mešká, a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami — pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 25, 13: Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka!

Mt 25,29-30: Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 25,34-40: Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.

Mt 26,57-66: Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter ho však zďaleka sledoval až na nádvorie veľkňaza. Vošiel dnu a sadol si k sluhom, aby videl, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť. Nenašli ho však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili: Tento povedal: "Môžem zbúrať Boží chrám a za tri dni ho postaviť." Tu vstal veľkňaz a opýtal sa ho: "Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe?" Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží Syn". Ježiš mu odpovedal: "Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch." Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie! Čo o tom súdite? Oni odpovedali: "Hoden je smrti!"

Všimnime si, že veľkňaz za tejto situácie mal dodržať to, čo nariaďuje Stará Zmluva a vyzvať Ježiša, aby to dokázal. Miesto toho si teatrálne roztrhol rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie! Čo o tom súdite?" A členovia velerady (až na poctivého Nikodéma a Jozefa z Arimatie) odpovedali: "Hoden je smrti!" Vidíme, že nedodržovanie Božieho slova viedlo až k poprave Mesiáša (Jn 5,45-47 - Nemyslite si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vaším žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho Písmam, akože uveríte mojim slovám?!). Dovolím si trochu parafrázovať. Ježiša nepopravili hriešnici, ale vtedajšia „biskupská konferencia“ v čele s vtedajšou hlavou židovskej cirkvi. Vyznieva to drasticky, ale bohužiaľ to bolo tak. Povolaním som vedecký pracovník, pracujem vo výzkumnom ústave, ale keby niekto z kolegov jednal pri riešení problémov tak, ako to urobila Biskupská konferencia v prípade brata arcibiskupa R. Bezáka, tak by si tzv. neškrtol. U nás by riešenie prebiehalo podľa Mt 18 akosi samozrejme, nezávisle na tom, či by sa jednalo o kresťana, alebo ateistu.

Prečo toto píšem? Nehodlám zatvárať oči pred nespravodlivosťou, ktorú bola snaha zdôvodniť akousi neposlušnosťou. Nemusím iste rozoberať, kam vedie slepá poslušnosť. Z histórie máme s tým dosť skúseností. Pokiaľ má človek pocit, že je s ním nespravodlivo zachádzané, tak je jeho povinnosťou sa brániť a to je plne v súlade s evanjeliom. Na súde sa budú hodnotiť naše jednanie a skutky, či boli podľa Ježišovho vkusu. Za zatváranie očí pred skutočnosťou a za slepotu nám hrozí ´beda´. To, že neviestky a mýtnici nás môžu predísť do Božieho Kráľovstva nech nám je trvalou výstrahou. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. A nakoniec si dovolím otázku na tých, ktorí nemajú záujem na spravodlivom riešení kauzy arcibiskupa Bezáka: "To sa ani Boha nebojíte?"

Pavol Mikula

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo