Procesy manželskej nulity: je ich veľa alebo málo?

Existujú rozdielne názory na kauzy manželskej nulity, ktoré z rozhodnutia pápežov riešia cirkevné súdy. Niektoré cirkevné súdy riešia málo prípadov manželskej nulity. Príčiny môžu byť rôzne a pokúsim sa ich vysvetliť v texte. Iné cirkevné súdy riešia viac prípadov.

Následne existuje presvedčenie, ktoré zhrniem asi takto: (1) niektorí tvrdia, že cirkevné súdy nemajú čo riešiť manželskú nulitu, lebo „čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje“; (2) iní tvrdia, že cirkevné súdy môžu riešiť manželskú nulitu, ale čím menej prípadov vyriešia v prospech platnosti manželského zväzku, tým sú sudcovia pravovernejší (stoja na strane nerozlučiteľnosti manželstva); (3) ďalší poukazujú na bolestnú situáciu rozvedených a znovu zosobášených katolíkov a sú za to, aby cirkevné súdy riešili čo najviac manželských prípadov. Kde je vlastne pravda? Aký postoj je správny?

Sudca Rímskej Roty Mons. Miroslav Konštanc Adam, O.P. na 18. sympóziu kánonického práva v Spišskom Podhradí dňa 23.8.2016 uviedol aj niektoré štatistické dáta, ktoré sú zaujímavé. V roku 2013 bolo na celom svete uzavretým 2.618.746 sobášov katolíckym obradom. Je reálny predpoklad, že až 50% sa civilne rozvedie. Súdy Katolíckej cirkvi na celom svete riešili v roku 2013 iba 42.134 manželských prípadov, čo je iba cca. 2% rozpadnutých katolíckych manželstiev. V Argentíne sa ročne uzavrie 40 tisíc sobášov katolíckym obradom a asi 20 tisíc z nich sa civilne rozpadne. Avšak súdy Katolíckej cirkvi v Argentíne riešia ročne iba 150 manželských prípadov, čo predstavuje cca. 1% z rozpadnutých manželstiev uzavretých katolíckym obradom. Zoberme si Európu a v nej Španielsko. Mons. Konštanc Adam uvádza, že v Španielsku v roku 2014 bolo rozvedených až 110 tisíc katolíckym spôsobom uzavretých manželstiev, ale tamojšie cirkevné súdy riešilo iba 1.200 manželských prípadov, čo predstavuje taktiež cca. 1% rozpadných katolíckych manželstiev.

Mons. Miroslav Konštanc Adam, O.P., sudca Rímskej Roty, pri prednáške v Spišskej Kapitule 23. augusta 2016

Na Slovensku farské úrady i biskupské úrady majú štatistiku cirkevne uzavretých manželstiev, ale neregistruje sa už to, koľko z týchto manželstiev sa rozpadne a dochádza k civilnému rozvodu. Taktiež sa pozná počet prípadov, ktoré riešia jednotlivé cirkevné súdy na Slovensku (bude to zverejnené v pripravovanom Zborníku Ius et iustitia, acta symposii iuris canonici 2016).

V súčasnosti sa autori i autority zhodnú v tom, že počet manželských prípadov riešených cirkevnými súdmi neodzrkadľuje skutočnosť či sa veriaci katolíci viac alebo menej civilne rozvádzajú. Skrátka, ak cirkevný súd rieši menej prípadov manželskej nulity neplatí aj to, že v diecéze je menej civilne rozvedených katolíkov, alebo, ak cirkevný súd rieši viac manželských nulít, že v diecéze je viac civilne rozvedených katolíkov. Naopak, drvivá väčšina autorov i cirkevných autorít pripomína, že ak cirkevný súd rieši viac manželských prípadov, v diecéze je vyššia religiozita katolíkov, ktorí majú ešte záujem, aby cirkevná vrchnosť sa vyjadrila k statusu ich manželstva. A zase kde je menej manželských prípadov na súde, je tam menšia religiozita a ľudia nemajú záujem o to, aby sa cirkevná autorita vyjadrovala k ich životu.

Štatistiky o počte deklarovaných neplatných manželstvách

Ďalšia otázka, ktorá súvisí s manželskými prípadmi a cirkevnými súdmi je takáto: koľko manželských prípadov vyriešia cirkevné súdy v prospech platnosti a koľko prípadov v prospech neplatnosti? Pozrel som si tri cirkevné súdy zo severu Talianska. Cirkevný súd Milánskeho arcibiskupstva (je to súd kardinála Angela Scolu) vedie súdny vikár Mons. Paolo Bianchi. V roku 2015 tento cirkevný súd vyriešil v prvej inštancii 173 manželských prípadov, z ktorých 136 s rozsudkom neplatnosti manželstva, 30 s rozsudkom platnosti manželstva a ostatné prípady sa ukončili iným spôsobom (zrieknutie, zanechanie a pod.) Cirkevný súd Arcidiecézy Janov, kde je arcibiskupom predseda Talianskej biskupskej konferencie kardinál Angelo Bagnasco, vedie súd Mons. Paolo Rigon. Tento súd v roku 2015 vyriešil v prvej inštancii 121 prípadov, z ktorých 115 s rozsudkom neplatnosti manželstva a 5 prípadov s rozsudkom platnosti manželstva (ostatné boli ukončené inak). Napokon Benátsky patriarchát, (vedie ho patriarcha Moralia ako arcibiskup), kde je  súdnym vikárom Mons. Adolfo Zambon. V roku 2015 vyriešil tento cirkevný súd na prvom stupni 162 prípadov, z ktorých 135 prípadov bolo manželstvo vyhlásené za neplatné a v 17 prípadoch za platné (ostatné boli ukončené inak).

Mons. Paolo Rigon, súdny vikár v Janove

Ako je možné, že tak počet vyhlásených neplatných manželstiev cirkevnými súdmi sa pohybuje asi v rozmedzí od 60 do 95%? Zdá sa, že odpoveď spočíva vo vysokej odbornej pripravenosti úradníkov na cirkevných súdoch, ktorí hneď v úvode pri podaní žiadosti sú schopní rozpoznať indície ďalšieho vývoja kauzy. V žiadosti sa totiž majú uviesť fakty, na základe ktorých žiadateľ je presvedčený o neplatnosti manželstva, ako aj dôkazy, ktorými túto prípadnú neplatnosť pred cirkevným súdom preukáže. Ak toto v žiadosti nie je uvedené, súdny vikár žiadosť zamietne, pričom je povinný uviesť dôvody zamietnutia žiadosti. Nemožno však vylúčiť aj iné dôvody, najmä laxnosť prístupu k riešeniu manželských prípadov. Ale laxnosť prístupu je nezriedka spôsobená tým, že niektorí pracovníci súdov nie sú odborne na potrebnej úrovni a ich stanovisko sa opiera nie o správny výklad zákona, ale o ich nesprávny úsudok, hoci danom „in bona fide“. Alebo nezriedka je to aj o nedbanlivosti tribunálu zozbierať potrebné dôkazy. Usmernenia Apoštolskej signatúry, judikatúra Rímskej roty a znalecké posudky sú sudcom nápomocné pri riešení manželských prípadov.

A čo na to Svätý Otec František?

Rotálny sudca Miroslav Konštanc Adam, O.P. uvádza, že sa prehlbuje (morálna a fyzická) priepasť medzi veriacimi a cirkevnými súdmi. Samotný pápež František v Exhortácii Amoris laetitia píše, že „pomalosť manželských procesov hnevá a rozčuľuje ľudí“ (bod 244). Cirkev si nemôže dovoliť do nekonečná predlžovať odpovede ohľadom platnosti manželských zväzkov. „Koľkokrát som počul o veriacich, ktorí čakajú na rozsudok cirkevného súdu päť, šesť, desať rokov“, povedal pápež účastníkom školenia o nových normách procesov manželskej nulity v Ríme 12.3.2016. „Po 8 decembri 2015 sa situácia na cirkevných súdoch musí zmeniť, cirkevní sudcovia si musia vstúpiť do svedomia a urobiť nápravu, ak je potrebná,“ zakončil svoj príhovor pápež František účastníkom spomínaného školenia.

Poznámka: Použitá štatistika je prevzatá od Mons. Miroslava Konštanca Adama, OP., sudcu Rímskej roty a publikujeme ju s jeho láskavým dovolením.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo