Právnik z Vatikánu na kánonicko-právnom sympóziu na Spiši

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Právnik z Vatikánu na kánonicko-právnom sympóziu na Spiši

Monsignor Pawel Malecha pracuje ako zástupca promótora spravodlivosti na Najvyššom súde apoštolskej signatúry vo Vatikáne. Je to niečo ako prokurátor v štátnom systéme SR, či státni zástupce v Českej republike. Keďže na 18. kánonicko-právnom sympóziu v Spišskej Kapitule vystúpi ako prednášateľ, prinášame text rozhovoru, ktorý poskytol pre istý časopis. Tento rozhovor je o tom, aký je to človek, v čom spočíva jeho práca. Pre úplnosť dodávame, že v súčasnej dobe na čele Apoštolskej signatúry stojí kardinál Dominique Mamberti, Maročan francúzskeho pôvodu a sekretárom je taliansky biskup Giuseppe Sciacca. Členom Apoštolskej signatúry vo Vatikáne je aj Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Ako Vás máme oslovovať? Ste kňaz, právnik alebo azda diplomat...

Rozhodol som sa byť kňazom. Je to moje povolanie, ktoré som si vybral. Právnikom som sa stal z vôle svojich nadriadených, ktorí ma usmernili, aby som študoval kánonické právo. A keďže som na ich odporúčania dal, to ma priviedlo nielen k štúdiu, ale aj k práci, ktorú vykonávam.

A čím sa zaoberá vlastne právnik v kňazskej reverende?

To závisí od toho, kde pracuje. Preto bude azda najlepšie, ak to vysvetlím na sebe. Som právnikom na Najvyššom súde apoštolskej signatúry vo Vatikáne. Prvou a najdôležitejšom úlohou tohto súdu je dozerať ako sa vykonáva spravodlivosť v cirkvi na celom svete. Potom tento súd rozhoduje o žalobách, podaných proti administratívno-správnym rozhodnutiam všetkých vatikánskych Kongregácii; tieto Kongregácie by sme mohli v štátnom systéme prirovnať k ministerstvám. Rozhodnutia Apoštolskej signatúry sa vydávajú v mene Svätej stolice a proti nim nemožno podať sťažnosť. Tomu zodpovedá aj vysoká zodpovednosť za tieto rozhodnutia. A preto, že život je často zložitejší, než akékoľvek právo, nezriedka musíme navrhnúť Svätému Otcovi nové riešenia, aby tieto riešenia ako „nové právo“ potvrdil. Na vydanie spravodlivého rozhodnutia nestačí právo iba poznať, ale potrebná je aj modlitba, lebo za „papiermi súdnych spisov“ stojí predsa človek. Každý z nás, ktorí sme cirkevnými právnikmi, sa usilujeme slúžiť Pánu Bohu a ľuďom prostredníctvom právnej služby hľadajúc objektívnu pravdu. Preto modlitbu v našej službe považujeme za dôležitú.

Ako je organizovaná právna pomoc v cirkvi?

Cirkev má dva právne systémy. Jeden právny systém má štát Vatikán a Svätá Stolica, ako najvyšší orgán cirkvi na celom svete, má druhý právny systém. Ak pracujem na Najvyššom súde apoštolskej signatúry, pracujem v právnom systéme Svätej Stolice, nie pre štát Vatikán, ktorý má svoj vlastný systém súdnictva.

Predstavme si, že v bazilike sv. Petra sa niekto dopustí priestupku. Kto bude riešiť chytených páchateľov?

Budú ich riešiť súdy štátu Vatikán, nie súdy Svätej Stolice. Okrem toho existujú aj dohody medzi Vatikánom a Talianskou republikou a páchateľov by Vatikán mohol vydať justičným orgánom Talianskej republiky.

Pravdepodobne cirkevné súdy sú inak usporiadané ako štátne. Možno ich analogický porovnať?

Do určitej miery áno. V každej diecéze, ak je to možné, musí existovať cirkevný súd. Agendu týchto súdov tvoria najmä kauzy manželskej nulity. Pre všetky cirkevné miestne súdy je cirkevným súdom druhej, tretej i najvyššej inštancie Apoštolský tribunál rota romana vo Vatikáne. Pokiaľ ide o Najvyšší tribunál apoštolskej signatúry, tento tribunál má tri oddelenia. Prvé oddelenie sa zaoberá súdnymi prípadmi cirkevných súdov, čiže vlastne súdnymi prípadmi Rímskej roty a možno toto oddelenie prirovnať štátnym kasačným súdom, napr. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Charakteristika týchto súdov spočíva v tom, že môžu „kasovať“, čiže zrušiť rozsudky súdov nižšieho stupňa. V cirkevnej oblasti to znamená, že Apoštolská signatúra môže rozsudky Rímskej roty potvrdiť alebo zrušiť, ale spomínané Prvé oddelenie Signatúry nevykonáva súdne procesy ako odvolací cirkevný súd.

Je to nejaký najvyšší cirkevný súd vo Vatikáne? A k akému súdu v štátnom systéme ho možno prirovnať?

Apoštolská signatúra má ešte ďalšie dve Oddelenia. O Prvom oddelení som už hovoril. Druhé oddelenie Apoštolskej signatúry možno prirovnať k najvyššiemu administratívno-správnemu súdu v štátnom právnom systéme. Tretie oddelenie Apoštolskej signatúry vykonáva kontrolu práce jednotlivých cirkevných súdov na svete a možno ho prirovnať v štátnom systéme k ministerstvu spravodlivosti.

Aké prípady rieši spomínané Druhé oddelenie Apoštolskej signatúry?

Azda bude najlepšie, ak to vysvetlím na príklade. V nejakej farnosti sa stane, že farára odvolajú. Lenže tento farár má právo žiadať zmenu rozhodnutia o svojom odvolaní. Ak sa tak nestane, má právo proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní podať odpor, ktorý musí prejsť predpísanými stupňami, až príde na Signatúru. Najprv sa vyžaduje, aby farár požiadal svojho biskupa, aby zmenil rozhodnutie o jeho odvolaní. Ak biskup svoje rozhodnutie nezmení, farár má právo podať proti rozhodnutiu biskupa odpor na príslušnú vatikánsku Kongregáciu, v tomto prípade na Kongregáciu pre klerikov. Ak Kongregácia potvrdí rozhodnutie biskupa, farár môže proti rozhodnutiu Kongregácie podať odpor na Apoštolskú signatúru. Rozhodnutie Signatúry je však už definitívne a proti nemu už nejestvuje nijaký opravný prostriedok. Pripomínam, že na Signatúru prichádzajú prípady z celého sveta.

To posudzujete prípady z konkrétnej farnosti, z Európy či z ďalekej Latinskej Ameriky? Predsa každá krajina má svoje zvyklostí...

Iste, ale to už patrí k povahe veci, že každá krajina má svoju špecifickú mentalitu. Tu je vhodné povedať, že k nám prichádzajú prípady napísané v rôznych jazykoch, ktoré je potrebné preložiť do jedného zo siedmich oficiálnych jazykoch Svätej stolice. Na druhej strane, Signatúra publikuje svoje dokumenty a rozhodnutia zásadne v latinskom jazyku. Je to už mŕtvy jazyk, ale práve preto garantuje jednoznačnosť právneho výkladu na celom svete.

V súčasnosti už cirkev neposiela do vyhnanstva. Aké rozhodnutia môže Signatúra ešte vydávať?

Už som povedal, aké rozhodnutia vydáva Apoštolská signatúra v Prvom oddelení i v Druhom oddelení. V Prvom oddelení sa rozhodnutia Signatúry týkajú rozsudkov Rímskej roty, proti ktorým bol podaný odpor na Signatúru. V Druhom oddelení sa vydávajú rozhodnutia o tom, či vatikánska Kongregácia neporušila právo v konkrétnej kauze. Poviem to inými slovami, Signatúra tu preveruje, či Kongregácia zachovala všetky náležitosti, ktoré právo vyžaduje pri procedúre riešenia prípadu, ako aj to, či rozhodnutie bolo spravodlivé, čiže v súlade s výkladom zákona. A keďže Signatúra posudzuje sťažnosti podané proti všetkým vatikánskym Kongregáciám, rozsah prípadov prichádzajúcich na Signatúru, je veľmi široký. Sú to prípady farárov odvolaných z úradu farára, rehoľníkov vypudených z ich vlastného rehoľného spoločenstva, právneho odňatia klerického stavu niektorým klerikom, prípady poškodenia dobrého mena veriaceho či zrušenia farnosti alebo zmenu hraníc farnosti. Iné prípady, ktoré prichádzajú na Signatúru, sa dotýkajú kňazov, ktorým bola odňatá možnosť ohlasovania (kázania), alebo sa dotýkajú vlastníctva hnuteľných alebo nehnuteľných cirkevných majetkov či neoprávneného nakladania s cirkevnými majetkami, atď.

Súdia cirkevné súdy aj laikov, čiže veriacich, ktorí nie sú duchovnými osobami?

Iste, v určených prípadoch. Napríklad, ak ide o osobu, ktorá vyučuje náboženstvo. Aby učiteľ náboženstva mohol vyučovať náboženstvo, musí mať k tomu kánonické poverenie. Toto poverenie vydáva biskup. Ten sa však môže rozhodnúť napríklad, že učiteľovi náboženstva toto poverenie z nejakých dôvodov odoberie. V takom prípade môže učiteľ náboženstva podať proti rozhodnutiu biskupa odpor. Najprv žiada biskupa, aby zmenil svoje rozhodnutie. Ak nezmení, podá sťažnosť proti rozhodnutiu biskupa na Kongregáciu pre katolícku výchovu. Ak táto Kongregácia potvrdí rozhodnutie biskupa, je možné podať sťažnosť na Apoštolskú signatúru.

Rieši Apoštolská signatúra veľa administratívno-správnych sporov napríklad z Poľska?

Nie, nemáme ich veľa. V Druhom oddelení sú to asi 2-3 prípady ročne. Považujem za vhodné pripomenúť, že Signatúra rieši prípady z celého sveta. Je to ročne asi 30-40 takých prípadov.

Ak je to z celého sveta, nie je to málo?

Treba mať na zreteli, že na Signatúru prichádzajú len tie prípady, v ktorých už existujú rozhodnutia vatikánskych Kongregácii, a proti ich rozhodnutiu bol podaný odpor. Tento odpor sa podáva práve na Signatúru. Nesmieme zabúdať, že mnohé spory sa vyriešia už na úrovni miestnych cirkevných spoločenstiev, a azda najviac prípadov vyriešia vatikánske Kongregácie. Iba tá posledná a možno najkomplikovanejšia časť prípadov prichádza na Signatúru.

Akými prípadmi ste mali možnosť sa zaoberať a z akých krajín?

Bolo by náročné vymenovať všetky krajiny, preto bude jednoduchšie povedať, že som sa stretol s prípadmi zo všetkých svetadielov. Boli to rôzne prípady, ako odvolanie alebo preloženie farárov, či vylúčenie rehoľníkov z ich rehoľného spoločenstva a iné. Mali sme aj prípady sťažností na prácu cirkevných advokátov alebo cirkevných sudcov. Mali sme prípady, ktoré sa týkali cirkevných majetkov. Mali sme aj prípady, ktoré sa týkali cirkevných združení. V Spojených štátoch napríklad často dochádza k predaju cirkevných budov alebo kostolov, ktoré už nedokážu finančne udržiavať.

Nie je to iba v Spojených štátoch, ale o takých prípadoch počúvame aj v Európe, azda v Holandsku, Nemecku a vo Francúzsku.

Súhlasím. Sú to problémy, lebo s predajom kostola súvisí jeho desakralizácia a použitie na iné, nedajbože, nemorálne účely. S tým sa cirkev iba ťažko vyrovnáva.

Ktoré súdy sa zaoberajú sexuálnymi kriminálnymi činmi klerikov?

Je to cirkevný súd, ktorý existuje pri Kongregácii pre náuku viery. Ja v tomto súde nepracujem.                  

Ďakujeme za rozhovor

Rozhovor bol urobený pre istý poľský časopis. Tu ho podávame upravený, krátený a zverejňujeme so súhlasom autora. 

Fotka je z roku 2013 a bola prevzatá z: www.gazetaostrowska.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo