Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. júl 2016

Dary Ducha Svätého a ovocie Ducha Svätého

V minulom blogu som sa venoval téme krstu Duchom Svätým, tak chcem bližšie vysvetliť dary Ducha a poukázať na rozdiel medzi darmi Ducha a ovocím Ducha Svätého.
Dary Ducha Svätého a ovocie Ducha Svätého

Chcem, aby sme si uvedomili jednu vec, ako základ pre prijatie krstu Duchom Svätým nie je dokonalosť človeka, pretože by nešlo o dar milosti. Podobne, ani spása duše sa nedosahuje vlastným úsilím, tiež je to dar milosti.

Skúsenosťou krstu Duchom Svätým sa nedostávame na vyššiu úroveň spasenia, ale dáva sa nám možnosť preniknúť hlbšie do dedičstva spasenia, ktoré Kristus vydobyl na kríži. Podobne človeka, ktorý prežil krst Duchom Svätým, nepovažujeme za kresťana vyššej kategórie. Krst Duchom Svätým nie je odmenou za dosiahnutie nejakého stupňa zbožnosti, alebo úrovne, ale vystrojením na službu. Boh dáva dary Ducha na budovanie Cirkvi a pre službu v Cirkvi.

Všetci sa musíme pred Bohom posväcovať, keď chceme pristupovať pred Svätého. Duch Svätý nám v tom výrazne pomáha, uvádza nás do pravdy, pomáha odolávať hriechu, dáva silu chodiť duchovne, nie telesne, vedie k pokániu, pomáha v modlitbách....

Preto je dôležité, aby sa každý kresťan usiloval o dôverný a blízky vzťah s Duchom Svätým a prosil o krst Duchom Svätým. Získal pečať Ducha svätého. (Ef 1, 13)

(skutočnú birmovku/ konfirmáciu)

 

Teraz chcem stručne vysvetliť Dary Ducha:

 

Ešte raz, aké sú dary Ducha? Čítame o nich v 1. liste Korinťanom, v 12. kapitole, je ich deväť:

Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý; a rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý; a rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav Ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého Ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom Duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom Duchu; inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý Duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce.  (1 Kor 12, 5-11)

 

Slovo múdrosti – je dar, nie je výsledkom štúdia, ani rozumu, je to múdrosť z hora. Keď otvoríš svoje ústa a hovoríš múdro. Prejavuje sa napríklad keď niekomu dávame dobrú radu, alebo v iných situáciách.

Múdrosť nie je inteligencia, vedomosti. Niekto môže mať veľa vedomostí a titulov a predsa v praktickom živote nežije múdro.

Slovo poznania -  slovo poznania je spojené s hlbším pochopením Sv. Písma. Svätý Duch nám v konkrétnej situácii pomáha správne pochopiť jeho vôľu a jeho pravdy – v súlade s Božím slovom – Bibliou. Duch Svätý, ktorý je autorom Sv. Písma, je aj tým, kto Písmo oživuje, osvetľuje, odkrýva skryté alebo prehliadané súvislosti. Upevňuje Cirkev a zjavuje veci, na ktoré treba upriamiť pozornosť.

Dar viery – viera, resp. dôvera v Boha. Nielen o Bohu vedieť a veriť, že (asi) je, ale byť v Ňom zakotvený prostredníctvom viery a žiť na základe toho v Koho veríš.

Dar uzdravovania – ak má niekto taký dar, môže sa modliť a klásť ruky na chorých a oni ozdravejú. Tento dar uzdravovania nie je závislý od viery chorého, ale závisí od viery charizmatika. Mnohokrát nositeľ tohto daru dostane konkrétny impulz a pokyn od Ducha za koho a za čo sa má modliť. Modlitba s vierou uzdraví chorého (Jak 5, 15)

Schopnosť konať divy – sú to nezvyčajné prejavy Božej moci. Napríklad divy, ktoré vykonával Mojžiš pred Faraónom. Mocné Božie činy slúžia k budovaniu Ježišovej Cirkvi.

Dar proroctva – Duch Svätý zostúpi a dá ti slová, ktoré nahlas prednesieš ...pred Cirkvou, v modlitebnej skupinke, pred zhromaždenými. Veľakrát sa to stáva počas modlitby v jazykoch. Nevieš, čo budeš hovoriť, Boh Ti vkladá myšlienky, ty len otvoríš ústa a hovoríš a zároveň sa počúvaš, čo Boh hovorí skrze teba. Inšpiráciu prežívame ako príval myšlienok, svetla a moci. Tieto myšlienky pochádzajú zhora. Nemusí ísť o predpovedanie budúcnosti. Odkrývame skryté veci ľudí a hovoríme slovo Božie do ich konkrétneho života. Kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. (1Kor 14, 3)

Inzercia

Posolstvo proroctva sa musí vždy rozsudzovať podľa Písma, či je v súlade s ním.  

Dar rozlišovania duchov – ochranná charizma. Táto charizma, či dar má chrániť Cirkev pred nebezpečenstvom nasledovania falošných zvodných duchov a falošnej nesprávnej náuky. Takisto sa používa tento dar na posúdenie a rozoznanie, či je niekto posadnutý zlým duchom, alebo ide o neuropsychické ochorenie. Duchovné veci sa musia rozsudzovať duchovne. Tento dar sa zvykne spojiť aj s videním temných síl, ktoré stoja za chorobou, či posadnutosťou človeka, prípadne ak sa niekto venoval špiritizmu a okultným veciam.

Dar jazykov – hovoríš novými neučenými jazykmi tak, ako ti dáva Duch hovoriť.

Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu; nerozumie mu nik, pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá. (1 Kor 14, 2)

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. (Rim 8, 26)  

Tomuto daru som sa detailne venoval v blogu Krst Duchom Svätým.

 

Dar výkladu jazykov – Duch Svätý ti dá poznanie a ty vykladáš, resp. prekladáš zmysel toho, čo iný hovorí v jazykoch. Nepoznáš však ten jazyk, nikdy si sa ho neučil, ale Duch Svätý ti vkladá slová výkladu. Alebo sám hovoríš v jazykoch a potom dostaneš výklad toho, čo si predtým hovoril v jazykoch.

 

Avšak rozpoznaním toho, či sme v Kristu, nie sú ani tak dary, ale skôr ovocie Ducha:

...ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie.

(Gal 5, 22-23)

Takíto máme byť. Ježiš nám tiež hovorí, že strom poznať po ovocí.  

Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.  Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocí ich teda poznáte. (Mt 7, 16-20)

Aké ovocie nesieme je indikátorom nášho stavu v Bohu. Naším ovocím má byť ovocie Ducha Svätého. Nielen na určitý čas, na pár hodín, či na pár dní, naše ovocie má zostávať. Nie, že sa ukáže nakrátko, potom odpadne a niet ho viac. Alebo len občas zarodíme nejaké plánky... Naše ovocie má byť krásne, chutné a tým prinášať slávu Bohu. To, ako žijeme, ako reagujeme, môže prinášať Bohu slávu.

Ježiš hovorí: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostávalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. (Jn 15, 16)

 

ELT lektor. Čisté evanjelium bez náboženských prímesí pre potešenie, povzbudenie a spásu duše podľa učenia Ježiša Krista.

Odporúčame

Blog
Krst Duchom Svätým

Krst Duchom Svätým

Prv, než by som sa odhodlal čokoľvek napísať o Duchu Svätom, musím podotknúť, že píšem z vlastnej skúsenosti, čo som prežil a jediný dôvod, prečo to píšem je, že chcem, aby ľudia viac spoznali túto jedinečnú Osobu trojjedinného Boha.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.