Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. február 2024

Obhajoba pápeža Františka

Nebeský Otče, ďakujem ti za pápeža Františka, pričom som spolu s mnohými veľmi rád, že si si zvolil práve jeho, aby viedol tvoju Cirkev, a odovzdávam ti túto moju najskôr len biednu, neteologickú a neintelektuálnu obhajobu jeho krokov a prosím ťa, či už pod jeho pontifikátom, a či raz pod pontifikátom iného pápeža, aby Cirkev aj naďalej viedol tvoj Svätý Duch a voviedol ju do obnovy v pravde, láske a slobode.
Obhajoba pápeža Františka

Zo strany viacerých, ba až mnohých bratov a sestier v našej Rímskokatolíckej cirkvi zaznieva kritika pápeža Františka pre jeho, ústami niektorých kritikov, „progresívne“ postoje, či už k požehnávaniu osôb žijúcich v pároch rovnakého pohlavia a v pároch mimo manželstva, ale tiež k potrebe, aby zosilnel hlas žien v Cirkvi, aby Cirkev vykročila k perifériám a ponúkala prijatie a blízkosť všetkým a pod.

Niektoré kritické hlasy sa snažia dať postoje pápeža mimo biblický kontext, iné sa snažia dať do popredia rôznych náboženských intelektuálov, alebo aj predstaviteľov cirkevnej hierarchie, ktorí s pápežom polemizujú, ďalšie vyzdvihujú predchádzajúce obdobia Cirkvi a najradšej by sa vrátili niekde do času pred Druhým Vatikánskym koncilom, a ďalšie dokonca za vzor dávajú Africkú cirkev, ktorá si napríklad „vydobyla“ výnimku z dokumentu o požehnávaní Fiducia Supplicans.

Potom tu máme tiež, či laikov, či zasvätené osoby „verných katolíkov“, ktorí úmyselne vynechávajú z modlitieb pápeža Františka, resp. modlitbu na jeho úmysly, resp. modlia sa za neho s rôznymi dodatkami napr. „len za jeho katolícke úmysly“ a pod. V extrémnych prípadoch sa objavujú slova antikrist a pod.

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, ktorí ste kritikmi pápeža Františka, neberiem Vám Váš názor a ani argumenty, ale veľmi sa mýlite. Pápež František je jedným z najlepších pápežov akého Cirkev mala.

Nie som kompetentný vyjadrovať sa za pápeža Františka, ale viem počúvať, čo hovorí a čítať to, čo píše. Františkovi záleží na spáse (záchrane) všetkých ľudí. Nielen nás, slovami Ježišovho podobenstva, 99 oviec v bezpečí, ale aj tej 1 stratenej. Preto nedogmaticky napríklad sníva o prázdnom pekle: „Nie je to dogma viery, je to moja osobná vec, ktorá sa mi páči: rád si predstavujem peklo prázdne. Je to potešenie: dúfam, že je to skutočnosť. Ale je to potešenie.“
Podľa mňa Boh sníva o nás ľuďoch veľmi podobný sen, slovami Písma: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3,16-17 SSV).

V čom si myslíte, že je spása? V rôznych formách, prostriedkoch a obradoch Cirkvi, alebo v osobe Ježiša Krista a vo vzťahu s ním? Formy, prostriedky a obrady nie sú zlé, ale nesmú stratiť svoj hlavný cieľ, a to sprostredkovať ľuďom Ježiša ako Pána a Spasiteľa. Ak formy a obrady toho už nie sú schopné, svet sa mení závratným tempom, je potrebné ich vhodne upraviť tak, aby opäť nadobudli túto schopnosť. Pápež František sa počas svojho pontifikátu práve o to snaží, resp. snaží sa Cirkvi povedať, že nie všetko potrebuje svoju formu a dialóg je nevyhnutný (Synoda o synodalite Cirkvi).

Garantujem Vám, že ak si s otvoreným srdcom a s pozvaním Ducha Svätého prečítate evanjelia, prípadne aj ďalšie knihy Nového zákona, a v popredí budete mať spásu (záchranu) všetkých ľudí, porozumiete  jednotlivým krokom a vyjadreniam pápeža Františka.

Myslím si, že odkaz pápeža Františka je ten, že kresťanský život členov Cirkvi, aby mohol byť nazvaný kresťanským, musí byť svetu otvorený a nie uzatvorený. Kresťan je nasledovník a učeník Ježiša. Nemôže sa „hrať“ len na svojom „ihrisku“. Práve naopak, má pred svetom vydať „počet z nádeje, ktorú má.“ (1Pt 3,15 SEB). Ježiš všetkým svojim nasledovníkom povedal: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu.(Mk 16,15 SEB). Každý najmä tam, kde žije, študuje a pracuje. Ako? Svojim životom a svojim slovom, lebo viera je z počutia (Rim 10,17 SEB). Slovo ohlasovania evanjelia bez života podľa evanjelia však stráca na sile. Podľa mňa tu platí priama úmera, čím pravdivejší život, tým mocnejšie slovo.

Či nie aj preto sa pápež František vyjadril, že: Najvážnejšie hriechy sú tie, ktoré sú maskované ‚anjelským‘ vzhľadom. Nikoho nepohorší, ak dám požehnanie podnikateľovi, ktorý možno vykorisťuje ľudí: a to je veľmi vážny hriech. Zatiaľ čo sa pohoršujú, ak ho dám homosexuálovi…. To je pokrytectvo! Všetci sa musíme navzájom rešpektovať. Všetci!“.

Ten anjelský vzhľad by som dal ešte do súvisu s inou bolesťou v našej Cirkvi, čo je jej najväčším šrámom v poslednom období – preukázané prípady zneužívania detí a preukázané prípady utajovania tohto zneužívania. Či sa pápež František v tejto veci nevyjadruje jednoznačne a za jeho pontifikátu sa neodhalilo týchto vecí najviac, ako i to, že sa zároveň prijali vhodné opatrenia?

Obdobne ak pápež František hovorí o potrebe zosilniť hlas žien v Cirkvi, či to nie je skutočne dobré? Sám som muž, manžel a otec a viem, že v mnohých prípadoch moja manželka ako žena vie robiť mnohé veci oveľa lepšie ako ja. Toto zvlášť platí vo vzťahovej a výchovnej oblasti, ale aj pri sebareflexii, rozlišovaní a schopnosti radiť. V niektorých veciach je jednoducho lepšie, aby napríklad deti zvlášť dievčatá pastoračne sprevádzali ženy, aj keď samozrejme nič nechcem generalizovať.

Inzercia

Na tému požehnávania homosexuálnych párov sa pápež František dlhodobo a konzistentne vyjadruje, že požehnanie sa nesmie nikomu z ľudí odoprieť. Prijatie, slovami pápeža Františka: „Všetci, všetci, všetci“, je základom pastoračného poslania Cirkvi. Nie som homosexuál, neviem sa vžiť do situácie homosexuála. Som heterosexuál, ktorý kráča životom spolu s peknou, dobrou a múdrou manželkou, ale ani mne sa úžasný dar sexuality vždy nenesie ľahko. Verím preto, že homosexuálni ľudia to majú v tejto oblasti veľmi ťažké. Dar sexuality je ako taký oheň, môže nás príjemne hriať, dávať nám svetlo, fascinovať nás, či upokojovať, ale aj nepríjemne spáliť, či dokonca usmrtiť.

A tu sa môžeme pozastaviť aj nad tým, že na Západe sú už homosexuálne rodiny, ktoré odchovali deti, ktoré sú už dospelé. Africká cirkev o pastorácii takýchto rodín ani nesníva, nemá k tomu dôvod. Predstavte si, že by takáto rodina vyhľadala služobníka Cirkvi a ten by začal hneď hovoriť o živote v hriechu. Ako by to dopadlo? Obrátením?

Na strane jednotlivca (každého jedného z nás) je cestou do Božieho kráľovstva pokánie. Na strane Cirkvi, pre uľahčenie tejto cesty jednotlivca, ako i vôbec pre samotné začatie tejto cesty, je prijatie daného človeka takého, akým je. Nie súdenie, ale prijatie, ako to hovorí aj pápež František. O súdení sa veľmi jasne vyjadril aj Ježiš, že on sám neprišiel svet súdiť, ale spasiť: „Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.“ (Jn 12,47 SSV). Tiež sa Ježiš veľmi jasne vyjadril o prijatí: „A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.“ (Jn 6,37 SSV).

Apoštol Pavol o súdení dodal, že nie my máme súdiť, ale súd nad životom každého patrí Bohu, ktorý vidí aj skryté veci v človeku a súdi podľa pravdy :

„A tak človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté. A vieme, že Boží súd podľa pravdy postihne tých, čo robia také veci. Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu?!On odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo…, ale sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro… Veď Boh nikomu nenadŕža… Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch.“ (Rim 2,1-16 SSV).

Keď niekto príde k nám, lebo vidí, že mu môžeme nejako pomôcť, alebo chce mať len s nami nejaký priateľský či obdobný vzťah a my ho začneme posudzovať a súdiť, čo to spraví s týmto človekom? No keby išlo o mňa, tak by som sa môjmu „nevyžiadanému hodnotiteľovi“ porúčal a viac ho najradšej nestretol. Úplne iná by však bola moja reakcia, keby ma daný človek prijal (prijatie je možné pocítiť), vypočul, bol mi prítomný a rady do života mi dával len vtedy, keď ho o rady požiadam. My to v Cirkvi však neraz robíme práve naopak, súdime, povýšene dávame nevyžiadané rady a pod., a je to jednoducho celé zle. Práve toto sa pápež František snaží zmeniť.

Keď Cirkev príjme človeka, ktorý je hriešnikom, a hriešnikmi sme všetci, otvára mu dvere k Bohu. Ak ho hneď súdi, o prijatí nemôžeme hovoriť a dvere k Bohu mu ešte viac zatvára, čím tento človek môže zatrpknúť nie len na Cirkev, ale aj Boha samotného. A raz, až daný človek predstúpi pred Pána, môže ho natoľko odmietať, lebo ho nebude poznať ako dobrého a milujúceho Otca, že mu to záhati cestu do večného života v nebi.

A sú mnohé ďalšie náročné veci, pred ktorými pápež František nestrčil hlavu do piesku, ale ich vytiahol na svetlo sveta, aby mohli byť uzdravené, aby Cirkev mohla byť obnovená, aby Cirkev nebola elitárska, ale slúžiaca a pod. Myslím si, že pápež František nijako nevybočuje z veľkosti svojich predchodcov, ba práve naopak, mám v úcte jeho odvahu, bázeň pred Bohom, nie pred „cirkevnými elitami“ a lásku k ľuďom, zvlášť tým, ktorí to majú v živote oveľa ťažšie ako my ostatní, či už ide o utečencov, chudobných, chorých, ale aj homosexuálov a pod.

Nebeský Otče ďakujem ti za pápeža Františka, pričom som spolu s mnohými veľmi rád, že si si zvolil práve jeho, aby viedol tvoju Cirkev, a odovzdávam ti túto moju najskôr len biednu, neteologickú a neintelektuálnu obhajobu jeho krokov  a prosím ťa, či už pod jeho pontifikátom, a či raz pod pontifikátom iného pápeža, aby Cirkev aj naďalej viedol tvoj Svätý Duch a voviedol ju do obnovy v pravde, láske a slobode.

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.