Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. február 2024

Obrátenie svätého Pavla

- podľa životopisu Panny Márie, napísaným mystičkou Máriou z Agredy

Svätý Pavol sa zastával židovstva z dvoch dôvodov. Prvým bola jeho odvaha a druhým snaha zlého ducha, aby prirodzene dobré Pavlove vlastnosti využil na svoj prospech. Svätý Pavol bol smelý, veľkodušný, ušľachtilý, láskavý, činný, statočný a vytrvalý a mal mnohé mravné cnosti. Zakladal si na tom, že je znalcom a vyznávačom Mojžišovho zákona. V skutočnosti však, ako sám priznal v Prvom liste Timoteovi, jeho podstatu nepoznal. Ako mnohí Židia, aj on poznal Zákon iba z vonkajšej stránky, bez  božského ducha, ktorý bol potrebný pre jeho správne pochopenie. Pokladal to za veľkú urážku, aby nový zákon, vymyslený človekom – Ježišom, ktorý bol ako zločinec ukrižovaný, bol hlásaný proti zákonu danému samým Bohom. Preto ho pochytila nenávisť ku Kristovi a jeho stúpencom a použil všetky svoje sily v boji proti týmto bludom.

Je to častá chyba ľudí, že nachádzajú uspokojenie v boji proti, neraz zdanlivým, chybám iných. V takom sebaklame žil aj Šavol,  pevne presvedčený, že  horlí za česť a slávu Božiu. Nechápal, že Mojžišov zákon bol dočasný, bol iba predobrazom Nového a večného zákona Ježiša Krista, ktorý aj sám Mojžiš predpovedal (Dt 18,18).

Túto nerozvážnu horlivosť a prudkosť rozpaľovala aj zloba Lucifera a jeho pomocníkov, ktorí v ňom vzbudili nenávisť proti zákonu nášho Spasiteľa. Jedna zo snáh Lucifera bolo hľadanie ľudí, ktorí by mu slúžili ako nástroj na konanie jeho úmyslov a Šavol sa mu zdal pre to vhodný. 

Rozhodol sa, že bude podnecovať Šavlov hnev proti apoštolom a celému Kristovmu stádočku, na čo použije našepkávania prispôsobené stavu jeho mysle. Zloduchovia mu mali jeho rozhorčenosť predstavovať ako cnosť, na ktorú môže byť hrdý. Zloduchovia previedli toto rozhodnutie do písmenka a nestrácali žiadnu príležitosť. Šavol bol nespokojný s učením Pána už pred Kristovou smrťou na kríži, ale až pri smrti svätého Štefana prejavil otvorený hnev proti stúpencom Krista.

Lucifer sa vo svojej bezbožnej namyslenosti snažil zviesť Šavla k tomu, aby sa pokúsil usmrtiť apoštolov, ba dokonca aj najblahoslavenejšiu Pannu Máriu.

Povaha Šavlova bola veľmi ušľachtilá a veľkodušná, a preto sa mu zdalo, že by to bolo pod jeho dôstojnosť a česť, keby sa znížil k takým zločinom a hral úlohu úkladného vraha, keď mohol - ako sa domnieval - zničiť zákon Kristov silou argumentov a spravodlivým spôsobom.

Pekelný drak a jeho pomocníci sa teda museli uspokojiť s tým, že Šavol bude ničiť Kristov zákon len „spravodlivým“ spôsobom. Po ďalšej schôdzi sa dohodli, že budú chrániť život a zdravie Šavla, starať sa, aby bol obozretný, aby sa mu nič nestalo, aby mohol čo najdlhšie vykonávať ich zámery. Napriek všetkým svojim snahám však nemohli zabrániť pôsobeniu milosti. Ani im neprišlo na myseľ, že by Šavol mohol niekedy prijať vieru v Krista a že ten, ktorého život chceli chrániť a predĺžiť, poslúži pre ich vlastnú skazu a trápenie. Také výsledky pripravuje múdrosť Najvyššieho, aby diabol, zvedený svojimi zlými úmyslami, upadol sám do svojich vlastných osídiel a aby všetky jeho úklady slúžili na uskutočnenie nezmeniteľnej vôle Božej.

Toto všetko Kráľovná neba vedela, lebo okrem svojich vedomostí a videní ju aj apoštoli informovali o všetkom, čo sa dozvedeli. Mária vedela, že Šavol sa stane apoštolom a učiteľom národov, pretože jej Syn ju o týchto veciach informoval. Ale keď videla, že prenasledovanie veriacich sa stáva zúrivejšie a ovocie a výsledky obrátenia Šavla sa odďaľujú, a tiež, ako sú učeníci z toho zronení, spôsobovalo to zármutok aj najláskavejšej Matke. Pozorujúc vo svojej múdrosti dôležitosť tejto situácie, roznietila sa k novej odvahe a dôvere vo svojich modlitbách za blaho Cirkvi a za Šavlovo obrátenie. Padla na tvár a predniesla svojmu Synovi túto prosbu:

Inzercia

„Najvyšší Pane, Synu večného Otca, splodený z jeho nedeliteľnej podstaty, ktorý si sa ráčil stať mojím Synom ... ako budem môcť ja, tvoja služobníčka žiť, ak prenasledovanie tvojej milovanej Cirkvi, ktorú si zveril pod moju ochranu  nebude potlačené? Ako to bude môcť moje srdce zniesť, ak budem vidieť, ako je ovocie tvojej predrahej Krvi opovrhované  a ako po ňom šliapu? Keď si mi, Pane, dal deti svojej Cirkvi a ak ich mám milovať a hľadieť na ne ako Matka, ako sa budem môcť potešiť, keď ich vidím utláčané a ničené pre vyznávanie tvojho svätého mena? Tebe patrí moc a múdrosť a nesluší sa, aby sa chválil víťazstvom nad tebou pekelný drak, nepriateľ tvojho mena, ohovárač mojich detí, tvojich bratov. Syn môj, zahanbi pýchu tohto starého hada. Pozri, ako Lucifer strhol do svojich osídiel Šavla, ktorého si si určil za svojho apoštola. Teraz je čas, Bože môj, aby si zachránil túto dušu, cez ktorú sa má tak mnoho dosiahnuť pre celý svet.“

 „Prosím ťa, Syn môj, aby si pohliadol na utrpenie svojej Cirkvi, a aby si, ako milujúci otec, čoskoro uľavil svojim deťom, ktoré sa zrodili zásluhami tvojej najdrahšej Krvi. Nežiadam nič iné než to, o čom si sa sám vopred rozhodol. Ale veľmi ma zarmucuje, Syn môj, že táto duša má ešte ďalej pokračovať v zhubných skutkoch a že má ďalej klásť prekážky sláve tvojho mena, radosti anjelov a svätých, úteche spravodlivých, nádeji poskytovanej hriešnikom a zahanbeniu tvojich nepriateľov. Preto neodmietaj, Synu a Pane môj, prosby svojej matky. Daj, nech sa tvoje božské ustanovenie splní, aby som videla tvoje meno oslávené.“

Potom zmizol z očí svojej blahoslavenej Matky, zanechal ju v modlitbách a obdaril ju jasným nazeraním na to, čo sa stane. Krátko potom sa ukázal Šavlovi na ceste blízko Damasku v jasnom oblaku a v nesmiernej sláve a v tom okamihu bol Šavol zaplavený božským svetlom zvonku i zvnútra a jeho srdce i zmysly boli bez všetkého odporu úplne premožené (Sk 9,4).  Šavlovi spoločníci počuli tie otázky a odpovede, ale Spasiteľa nevideli. Videli žiaru, ktorá ho obklopovala a všetci boli ohromení a naplnení hrôzou a na istý čas neboli schopní slova.

Toto víťazstvo by nebolo dosť slávne, keby Pán neudelil viac, než Lucifer stratil, preto si Všemohúci prial pridať svätému Pavlovi ešte ďalší triumf k tomuto víťazstvu. Lucifer padol z nesmierne vysokého stupňa milosti, ktorú dostal, ale nikdy nepožíval blažené nazeranie Boha, ani sa ho nikdy nestal hodný, a preto nemohol stratiť, čo nemal. Ale Pavol ihneď ako prejavil ochotu a túžbu po ospravedlnení, dosiahol milosť a začal sa podieľať na sláve a videl jasne Božstvo, hoci toto videnie prichádzalo iba postupne. Aké neprekonateľné sú vlastnosti božskej moci! Aké účinky majú zásluhy života a smrti Krista Pána!

V tej dobe, keď Pavol ležal na zemi, bol posväcujúcou milosťou prebudený k úplne novému životu a jeho vnútorné mocnosti boli obnovené, osvietené a tak pripravené, aby mohol byť uchvátený do najvyššieho neba, ktoré on nazýva tretím nebom. Sám vyznáva, že nevie, či tam bol uchvátený v tele a či len v duchu (2 Kor 12,4). Avšak lepšie, než v obyčajnom videní, hoci iba prechodne, videl tam Boha jasne a priamo. Okrem bytosti Božej a vlastností nekonečnej dokonalosti poznal tajomstvo vtelenia a vykúpenia a všetky tajomstvá zákona milosti a stavu svätej Cirkvi. Videl požehnanie svojho ospravodlivenia a modlitbu, ktorú za neho vykonal svätý Štefan. A ešte oveľa jasnejšie poznal modlitby najsvätejšej Matky Božej aj ako ona urýchlila jeho obrátenie a že po Kristovi sa jej zásluhou stal Bohu prijateľný. Od tej hodiny bol plný vďačnosti, hlbokej úcty a oddanosti k veľkej Kráľovnej neba, ktorej dôstojnosť mu bola teraz ukázaná a ktorú od tej doby uznával za svoju Obnoviteľku. Zároveň spoznal úrad apoštola, na ktorý bol povolaný, a že má v tomto úrade pracovať a trpieť až do smrti. V spojení s týmito tajomstvami boli mu zjavené aj mnohé iné tajomstvá, o ktorých sám hovorí, že ich nemôže vysloviť (2 Kor 12,4). Ponúkol sa ako obeta a že bude plniť vôľu Božiu vôľu vo všetkom, ako to potom po celý svoj život ukazoval. Najsvätejšia Trojica prijala túto ponuku a obetu jeho perí a v prítomnosti celého nebeského dvora ustanovila ho za učiteľa národov a za vyvolenú nádobu, roznášajúcu meno Najvyššieho po celom svete.

Svätý Pavol si počínal stále smelšie a statočnejšie a pokračoval v kázaní v zhromaždeniach Židov a pohanov, dokazujúc, že Ježiš je Mesiáš. Preto sa Židia dohodli, že ho usmrtia. Čo sa potom ďalej stalo, zmienime sa neskôr. Zázračné obrátenie svätého Pavla sa udialo rok a mesiac po smrti svätého Štefana. A bolo to v tridsiatomšiestom roku po narodení Pána. Svätý Pavol mal vtedy tridsaťpäť rokov a jeden mesiac.

S manželkou Martou otec štyroch dcér, meteorológ na dôchodku

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.