Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. máj 2023

Po 30 rokoch prichádza návrh zákona o obecnej polícii

Návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2021 až 2024, podľa ktorého sa majú pripraviť také zmeny, aby obecné a mestské polície mohli zabezpečiť kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku a užšiu spoluprácu s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru. Toto bol veľmi dôležitý moment, ktorý som presadil do PVV (programové vyhlásenie vlády) a ktorý bol záväzný pre vládu.

Od prijatia zákona o obecnej polícií bola novelami zákona pôsobnosť obecných polícií rozširovaná i o ďalšie úlohy obdobného charakteru. Rôzne novely však riešili problémy tohto zákona len čiastočne a reagovali spravidla len na problémy, ktoré boli v danej dobe aktuálne a ich vyriešenie bolo nevyhnutné, prípadne sa novelami reagovalo len na zmeny v iných zákonoch.

Súčasný zákon o obecnej polícii síce poskytuje nástroje v podobe oprávnení a donucovacích prostriedkov obecnej polície, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh, avšak tieto nástroje už nezodpovedajú potrebám súčasnej spoločnosti a nárokom, ktoré spoločnosť kladie na fungovanie obecných (mestských) polícií.

Súčasný zákon neupravuje dostatočne všetky možnosti, ktorými by obecné (mestské) polície mohli a mali pri plnení svojich úloh disponovať. Mnohé inštitúty zákona o obecnej polícii sú upravené nedostatočne či nejednoznačne a celkovo je možné tento zákon považovať už za zastaraný, resp. nemoderný, neposkytujúci príslušníkom obecných (mestských) polícii adekvátne nástroje na plnenie ich úloh.

Ako najvhodnejším spôsobom právnej úpravy postavenia, úloh, oprávnení a donucovacích prostriedkov obecných (mestských) polícií sa preto javí schválenie úplne nového zákona, ktorý by komplexne a systémovo riešil nedostatky súčasného zákona a ktorý by zaradil obecné (mestské) polície pôsobiace v Slovenskej republike medzi moderné bezpečnostné zložky pôsobiace vo vyspelých demokratických krajinách.

V rámci prípravy návrhu zákona sa prehodnocovalo postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných (mestských) polícií na skvalitnenie ich práce. Na území Slovenska sa pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a ďalších bezpečnostných úloh uplatňuje tradičný systém s preferenciou štátnych policajných zložiek, popri ktorých pôsobia miestne zložky na úrovni obcí (miest) s doplnkovými funkciami vo vzťahu k štátnym policajným zložkám.

Obecné polície boli konštituované ako poriadkové útvary zriaďované, resp. zrušované, obcami na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, dbanie o poriadok a o ochranu životného prostredia v obci a plnenie ďalších „miestnych“ úloh vyplývajúcich z nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu. Podľa zákona o obecnom zriadení má obec povinnosť zabezpečiť si verejný poriadok v obci prostredníctvom zriadenej obecnej (mestskej) polície a policajný zbor v zmysle príslušného zákona sa spolupodieľa pri tomto výkone. Verejný poriadok sa však bez patričných kompetencií nedá plnohodnotne zabezpečiť preto odborná pracovná skupina zriadená ministrom vnútra musela pristupovať k príprave zákona veľmi zodpovedne. 

Táto pracovná odborná skupinu pozostávala z pracovníkov Ministerstva vnútra,  Združenia miest a obcí, Únie miest, K 8, Prezídia policajného zboru, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií a ďalších. Pracovná skupina zasadala dva roky a pripravila návrh zákona, ktorý prešiel vnútrorezortným pripomienkovým konaním a medzirezortným pripomienkovým konaním z ktorých vzišlo vyše 400 pripomienok a z toho až 130 zásadných. Z týchto dôvodov predložil minister vnútra zákon o obecnej polícií až na predposlednú schôdzu parlamentu.

Inzercia

Návrh zákona vychádza z predpokladu, že obecné (mestské) polície majú v systéme poriadkovo-bezpečnostných orgánov na území Slovenska svoje nespochybniteľné miesto, ktoré je dôsledkom ich silnej previazanosti s územím, na ktorom pôsobia a tiež silnej previazanosti s obcou ako základným prvkom územnej samosprávy. Práve obec v rámci svojej originálnej pôsobnosti musí zabezpečovať rôzne úlohy. Medzi najdôležitejšie úlohy patrí zabezpečenie   verejného poriadku, udržiavanie čistoty či chránenie životného prostredia v obci, ktorých plnenie je účelnejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie vykonávať prostredníctvom na to určeného útvaru obce – obecnej (mestskej) polície. Z týchto dôvodov bolo nutné upraviť nový zákon tak aby obecné (mestské) polície mohli plnohodnotne zabezpečiť verejný poriadok.

Po obsahovej stránke má návrh zákona ambíciu reflektovať na vyriešenie nedostatkov súčasnej právnej úpravy. V praxi práve príslušník obecnej polície je subjektom prvého kontaktu na mieste protiprávneho konania a musí profesionálne, kvalifikovane a v krátkom čase, často v stresovej situácii, rozhodnúť, či a aký úkon, zásah, zákrok, opatrenie vykoná. Požiadavky kladené v súčasnosti na akýkoľvek bezpečnostný orgán, ktoré sú premietnuté do ich úloh, nutne vyvolávajú potrebu disponovania adekvátnymi nástrojmi. Vzhľadom na uvedené sa návrhom zákona nanovo upravuje základné legislatívne vymedzenie vykonávania zákrokov, všeobecných i konkrétnych oprávnení a použitia donucovacích prostriedkov a strelnej zbrane.

V časti o pracovnom pomere v obecnej polícii sa okrem základných požiadaviek na príslušníka zavádza nová kategória zamestnanca obce zaradeného na výkon práve v obecnej polícii – čakateľ, dočasné pozastavenie výkonu činnosti či preskúšanie odbornej spôsobilosti. V oblasti osobitného sociálneho poistenia príslušníkov obecnej polície sa systémovo preberá súčasná právna úprava so zohľadnením niektorých výhrad k jej nedostatkom.

Navrhované zmeny reagujú na čím ďalej väčšiu angažovanosť obcí, resp. obecných polícií aj v oblasti cestnej premávky, pričom najpodstatnejšími zmenami je zavedenie možnosti pre príslušníkov obecnej (mestskej) polície objasňovať aj delikty súvisiace s požívaním alkoholu alebo inej návykovej látky u vodičov vozidiel a možnosť obce prejednávať prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti.

Dôležité je však pripomenúť, že už dnes môže obecný policajt v zmysle zákona o alkoholizme, toxikománií a zriaďovaní záchytiek zistiť pomocou prístroja alkohol v dychu a taktiež merať rýchlosť v zmysle zákona o obecnej polícií a zákona o premávke na pozemných komunikáciách.

I napriek tomu, že nový zákon o obecnej polícií bol pripravovaný veľmi zodpovedne a odborne z nepochopiteľných príčin bol zaradený ako jeden z posledných v rámci májovej schôdze NRSR a do dnešných dní som nedostal adekvátnu odpoveď na to prečo sa tak stalo. Podľa posledného rozhodnutia však verím, že sa tento zákon nakoniec dostane na prejednanie v parlamente pretože je veľmi dôležitý pre samosprávy a v neposlednom rade aj pre občanov našich obcí a miest.

Poslanec OĽaNO, náčelník mestskej polície, predseda obecných a mestských polícií v Piešťanoch.

Odporúčame

Blog
Kto je dnes skutočne Veľký Babylon!

Kto je dnes skutočne Veľký Babylon!

“A anjel zvolal silným hlasom: 'Padol! Veľký Babylon padol a stal sa sídlom démonov a skrýšou každého nečistého ducha a každého nečistého a nenávideného vtáka! Všetky národy padli za obeť vínu jeho vášne, vínu jeho nemravnosti. Králi zeme sa s ním dopúšťali nemravnosti a obchodníci zeme zbohatli vďaka jeho nehanebnému prepychu.“ - Zjavenie 18:2, 3.

Blog
LGBT ideológia na Slovensku

LGBT ideológia na Slovensku

"Častokrát počúvam, že LGBT ideológia je výmysel veriacich a konzervatívnych ľudí. Avšak žiadny výrok nie je ďalej od pravdy. Možno mu konkuruje ešte ten, že transženy sú ženami a transmuži mužmi."

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.