Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. marec 2023

Ako by umelá inteligencia riešila šikanu na školách

Položil som ChatGPT niekoľko otázok ohľadne riešení šikany na školách. Som presvedčený, že tento problém hlboko podceňujeme, málo sa o ňom hovorí i píše. Pritom pandémia COVID-19 spôsobila ešte výrazne zhoršenie stavu v psychickom i telesnom zdraví detí. A kto vám bude tvrdiť, že u neho na škole šikana nie je, tak iba klame sám seba, zatvára oči pred skutočnosťou a bojí sa priznať, že má problém.
Ako by umelá inteligencia riešila šikanu na školách

Najprv som sa ChatGPT opýtal, aby mi zadefinoval šikanu na školách:

"Šikana na školách je dlhodobé, opakované a zámerné poníženie, ponižovanie, zastrašovanie alebo agresívne správanie sa voči inému žiakovi alebo skupine žiakov, ktoré spôsobuje fyzické, psychické alebo sociálne traumy. Šikanovanie sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, ako sú verbálne urážky, ponižovanie, posmech, fyzické násilie, sociálne vylúčenie, šírenie klebiet a dezinformácií a iné.

Všeobecne sa šikanou na školách označuje opakované a cieľavedomé správanie, ktoré sa vyskytuje medzi rovesníkmi na škole a môže byť pre obeť veľmi zničujúce. Šikanovanie môže mať vážne dôsledky na zdravie a blaho postihnutých žiakov a môže ovplyvniť ich výkon v škole, sociálne a emocionálne vzťahy a celkové pohodlie a bezpečie na škole."

Dobre, mohli by sme o tom diskutovať, pretože podľa môjho názoru, by sme nemali zabúdať aj na mobbing - šikanovanie zamestnancov školy medzi sebou, bossing - šikanovanie zamestnanca/ov zo strany nadriadeného, ale aj upward bullying - šikanovanie nadriadeného zo strany zamestnancov. Ale sústreďme sa teraz najmä na deti a preto ma zaujímalo, ako by podľa umelej inteligencie mali školy riešiť šikanu. Dostal som tieto tipy:

1.      Prevencia šikany - Školy by mali vytvoriť programy na prevenciu šikany, ktoré by mohli obsahovať tréningy pre žiakov a zamestnancov školy, aby sa zlepšila ich schopnosť rozpoznávať a riešiť šikanu, ako aj programy na posilnenie sociálnych zručností a empatie medzi žiakmi.

2.      Školské pravidlá - Školy by mali mať jasné pravidlá, ktoré zakazujú šikanovanie a ktoré obsahujú postupy na riešenie prípadov šikany. Tieto pravidlá by mali byť zverejnené a dostupné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

3.      Monitorovanie a zaznamenávanie prípadov šikany - Školy by mali monitorovať situáciu a zaznamenávať všetky prípady šikany. Toto zaznamenávanie by mohlo pomôcť pri identifikácii trendov a poskytnúť škole údaje, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu oblastí, kde je potrebné zlepšenie.

4.      Podpora obetí šikany - Školy by mali poskytovať podporu pre žiakov, ktorí boli obeťami šikany. Táto podpora by mohla byť v podobe individuálnych konzultácií so školským psychológom alebo poskytnutia možnosti pre zúčastnenie sa skupín podpory.

5.      Sankcie - Školy by mali mať jasne stanovené sankcie pre študentov, ktorí sa dopustia šikany. Tieto sankcie by mali byť dostatočne vážne na to, aby sa študenti riadili pravidlami, ale zároveň by mali byť primerané pre konkrétny prípad.

6.      Spolupráca so zúčastnenými stranami - Školy by mali spolupracovať s rodinami a inými zúčastnenými stranami, aby sa zabezpečilo, že sa na škole vytvorí bezpečné a zdravé prostredie pre všetkých žiakov.

Na otázku, čo by mal pritom urobiť štát boli vygenerované tieto opatrenia:

1.      Vypracovanie národného programu - štát by mohol vypracovať národný program, ktorý by zahrňoval aktivity a iniciatívy na prevenciu a riešenie šikany na školách. Tento program by mal zahŕňať rôzne opatrenia, ako napríklad tréning pre pedagógov, podporu pre žiakov a ich rodiny, ako aj programy na posilnenie sociálnych zručností žiakov.

2.      Financovanie - štát by mohol poskytnúť finančnú podporu pre školy, ktoré sa snažia riešiť šikanu a posilňovať bezpečné a inkluzívne prostredie na učenie. Táto finančná podpora by mohla byť použitá na tréning pre pedagógov, nákup materiálov a zariadení, ktoré by pomohli riešiť šikanu, alebo na organizovanie programov na prevenciu šikany.

3.      Zavedenie zákona - štát by mohol zaviesť zákony alebo smernice, ktoré by upravovali postupy na riešenie šikany na školách. Tieto zákony by mohli zahrňovať povinnosť škôl mať programy na prevenciu šikany, povinnosť nahlásiť šikanu na príslušné orgány a sankcie pre školy, ktoré nedodržiavajú stanovené postupy.

4.      Vytvorenie centier na riešenie šikany - štát by mohol vytvoriť centrá na riešenie šikany, ktoré by poskytovali podporu pre žiakov a ich rodiny, ako aj tréning pre pedagógov a iných zamestnancov škôl. Tieto centrá by mohli byť zodpovedné za zber a analýzu dát o šikane a poskytovali by odbornú podporu školám pri riešení prípadov šikany.

K tretiemu bodu by som doplnil, že sám som sa snažil dať do legislatívy školského mediátora a vytvoriť úrad školského ombudsmana, ale žiaden aj ten najlepšie napísaný zákon nezabezpečí úplnú zmenu postojov ľudí, ak si neuvedomia jeho význam. S napätím som očakával, že aj uvedeným na Slovensku výborného českého seriálu Ochránce sa vo verejnej diskusii kamsi pohneme, ale žiaľ, mýlil som sa. No opýtal som sa ChatGPT, či by pomohlo zavedenie skutočného školského ombudsmana:

Inzercia

"Zavedenie úradu školského ombudsmana môže byť jedným z opatrení na zastavenie šikany na školách. Úrad školského ombudsmana by mal byť nezávislou osobou, ktorá by mohla zabezpečiť objektívne riešenie prípadov šikany a iných problémov na školách. Ombudsman by mohol byť tiež zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním práv detí na školách.

Úrad školského ombudsmana by mal mať prístup k informáciám a dokumentom súvisiacim s prípadmi šikany a mohol by tiež uskutočňovať rozhovory s všetkými zainteresovanými stranami. Ombudsman by potom mohol odporučiť riešenie prípadu a monitorovať jeho vykonávanie.

Zavedenie úradu školského ombudsmana by mohlo pomôcť pri zastavení šikany na školách, pretože by mohol zabezpečiť nezávislé a objektívne riešenie prípadov šikany. Okrem toho by mohol slúžiť ako zdroj informácií a poradenstva pre deti, rodičov a zamestnancov škôl v súvislosti so šikanou a inými problémami na škole."

Ešte ma na záver zaujímalo, ako by školy mohli tvoriť vlastné politiky prevencie proti šikane, tu sú tipy od umelej inteligencie:

Vytvorenie politiky prevencie proti šikane na konkrétnej škole by malo byť založené na správnej analýze situácie na škole a potrieb jej žiakov, študentov a zamestnancov. Tu je niekoľko krokov, ktoré by mohli pomôcť pri vytváraní takejto politiky:

1.      Získajte informácie o výskyte šikany na škole. Dôležité je zistiť, ako sa prejavuje šikana na danej škole, aké formy má a aké sú hlavné príčiny. Pre tento účel môžu byť využité dotazníky pre žiakov alebo študentov, rozhovory so zamestnancami a rodičmi, alebo ďalšie zdroje informácií.

2.      Vytvorte tím pre prevenciu šikany. Tím by mal zahŕňať zástupcov rôznych skupín na škole - žiakov, rodičov, pedagógov, administratívy a pod. Tím by mal byť zodpovedný za tvorbu a implementáciu politiky prevencie šikany na škole.

3.      Definujte šikanu a iné formy nevhodného správania. Definícia by mala byť jasná a zrozumiteľná pre všetkých zainteresovaných. Okrem toho by mala obsahovať rôzne formy šikany, ako aj nevhodné správanie mimo školy.

4.      Vytvorte politiku a postupy na prevenciu šikany. Politika by mala obsahovať jasné postupy na prevenciu šikany, ako napríklad zlepšenie komunikácie medzi študentmi a pedagógmi, vytvorenie programov na rozvoj sociálnych zručností, a pod.

5.      Vypracujte postupy na riešenie prípadov šikany. Postupy by mali obsahovať jasné a presné kroky, ako sa postaviť k prípadom šikany a aké sú možné sankcie pre šikanujúcich.

6.      Komunikujte politiku a postupy školskej komunite. Dôležité je, aby bola politika a postupy dostupné pre všetkých zainteresovaných. Môže sa to robiť prostredníctvom webovej stránky školy, informačných letákov, prezentácií pre rodičov a žiakov a pod.

7.      Vytvorte programy na vzdelávanie pre študentov, rodičov a zamestnancov školy. Programy by mali zahŕňať vzdelávanie o šikane, ako rozpoznať a riešiť prípady šikany a o tom, ako sa pred ňou brániť.

Ak ste sa pri čítaní dostali až sem, veľmi pekne vám ďakujem - táto téma vás zaujíma a určite to chcete riešiť. Myslím si, že prvým krokom pri riešení každého problému je priznanie, že máme tu problém! Zabudneme ako ho zaobaliť, aby nebol tak viditeľný, neskrývame ho pred okolím, ale rozoberieme ho na drobné časti, aby sme pochopili ten stroj na agresivitu a naučili sa pred ním účinne brániť. Ako aj učili to aj naše deti, lebo je to nekonečný boj, kde prehrávajú tí, čo nechcú vidieť a ani počuť.

 

Obrázok  Peter Forster on Unsplash

manžel a otec, správca webu www.zavretaskola.sk a www.obciankari.sk

Odporúčame

Blog
Notifikácia na každý deň

Notifikácia na každý deň

Voda je oddávna ľudstvom považovaná za zdroj a symbol života. V kresťanstve od počiatku tvorí cez krst vstupnú bránu do spoločenstva Cirkvi. Pre túto súvislosť je prítomná aj v bohoslužbe slova tretej pôstnej nedele, čím pre všetkých veriacich navodzuje atmosféru, v ktorej sa katechumeni pripravujú na rozhodujúci moment prijatia kresťanstva počas nadchádzajúcej Veľkej noci. Osobitne to sprítomňuje epizóda o stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri studni z Jánovho evanjelia (4, 5-42), ktorá sa už v staroveku používala ako katechetický príklad v príprave pre kandidátov na krst. Skrze obraz vody je k evanjeliu ako prvé čítanie vybraná pasáž z Tóry o vyvedení vody zo skaly (Ex 17, 3-7). Tá však okrem smädu ponúka aj motív skúšky. Reflexiu na túto udalosť ponúka v omši použitý Žalm 95, ktorý sa v rámci liturgie hodín tradične recituje ako prvá modlitba dňa.

Blog
Briti: WhatsApp Covid správy Matta Hancocka, ministra zdravotníctva

Briti: WhatsApp Covid správy Matta Hancocka, ministra zdravotníctva

Matt Hancock, bývalý minister zdravotníctva. Počas celej pandémie používal WhatsApp na komunikáciu s kolegami prakticky každú minútu. Po svojej rezignácii v júni 2021 stiahol záznamy zo svojho telefónu a poskytol ich rôznym ľuďom. Písal knihu o kríze s Isabel Oakeshott. Hoci väčšina ľudí dokáže politikom a tvorcom politík odpustiť ich počiatočné chyby, ale nie bezprecedentný útok na občianske slobody. Švédsko ukončilo vyšetrovanie pred rokom a verdikt znel, že vyhýbanie sa povinným blokáciám - prístup, ktorý zo Švédska urobil svetovú výnimku - nakoniec dopadlo dobre. Odmenou im bola jedna z najnižších úrovní nadmernej úmrtnosti v Európe. Francúzi v októbri 2020 policajti vykonali razie v domoch vysokých vládnych a zdravotníckych úradníkov, pričom pravdepodobne hľadali citlivé dokumenty. V Taliansku formálne vyšetrovanie tiež výrazne pokročilo. V Británii verejné vyšetrovanie oznámené v máji 2021 už stálo až 85 miliónov libier, ale ešte sa nezačalo formálne vypočúvanie. Alarmujúce je, že vyšetrovanie nemá žiadny konkrétny časový rámec ani termín. Komunikačný poklad obsahuje výmenu informácií s Borisom Johnsonom, vtedajším premiérom, Rišom Sunakom, vtedajším kancelárom, ministrami, vedeckými poradcami a vakcínovým cárom Nadhimom Zahawim. Celkovo správy odhaľujú zmätok na Downing Street a na ministerstve zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, keď sa miera infekcie prudko zvýšila a ministri a ich poradcovia sa snažili vymyslieť, ako reagovať.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.