Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. január 2023

Bratislava notorický ignorant zákonov SR

Progresivnoľavicový Primátor Matúš Vallo ignoruje Zákony SR
Bratislava notorický ignorant zákonov SR

Jedným zo základných protikorupčných zbraní je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ten však ľudia Matúša Valla ignorujú, alebo sú vo svojich flekoch nedovzdelaní, protekční pseudoprávnici , ktorí by mali okamžite vrátiť diplom. Najlepšie to pochopíte z môjho odvolania voči ich rozhodnutiu.

 

Dňa 10.01.2023 mi bolo do mojej dátovej schránky doručené rozhodnutie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 29.12.2022, ktorým mojej žiadosti nebolo vyhovené, nakoľko Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava ako povinná osoba vo vzťahu k otázkam č. 1 až 23 žiadosti nemá požadované informácie k dispozícií v súlade s § 3 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vo vzťahu k otázkam č. 24 až 25 žiadosti podľa § 2 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám je povinný sprístupniť iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí,3a) o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy..

Týmto si dovoľujem v zmysle ust. § 19 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov podať odvolanie proti rozhodnutiu Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 29.12.2022, ktorým nebolo mojej žiadosti vyhovené a ktoré odôvodňujem konkrétne nasledovne:

Dovoľujem si uviesť, že v zmysle ust. § 18 ods. 4 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je oprávnené vydať rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie výlučne Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Predmetné rozhodnutie, proti ktorému smeruje toto odvolanie vydal Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý však nemá právnu subjektivitu a z uvedeného dôvodu, je predmetné rozhodnutie vydané neoprávnenou osobou a je nezákonné.

Ďalej si dovoľujem uviesť, že v mojej žiadosti som žiadal o zaslanie predmetných informácií v písomnej podobe na adresu môjho trvalého pobytu uvedenú v žiadosti. Vzhľadom na skutočnosť, že mi bolo rozhodnutie doručené v rozpore so žiadosťou, bolo doručené v rozpore so zákonom.

Nesúhlasím s tvrdeniami povinnej osoby resp. tvrdeniami Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú uvedené v odôvodnení rozhodnutia zo dňa 29.12.2022. Tvrdenia uvedené v odôvodnení rozhodnutia najmä v súvislosti s bodmi 1 až 23 považujem za účelové, zavádzajúce a nepravdivé. Mám za to, že rozhodnutie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 29.12.2022, ktorým nebolo vyhovené mojej žiadosti a to najmä v súvislosti s bodmi 1 až 23 žiadosti je nezákonné.

Tvrdenie, že povinná osoba nedisponuje informáciami o ktorých poskytnutie som žiadal pod bodmi 1 až 23 žiadosti, považujem za nepravdivé a zavádzajúce. Z obsahu žiadosti je zrejmé požadovanými informáciami povinná osoba musí disponovať, aby si mohla plniť svoje zákonné povinnosti (vyplývajúce zo zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení napr. pre plnenie svojich pracovno-právnych, daňových a odvodových povinností). Nesúhlasím s tvrdením uvedeným v odôvodnení rozhodnutia, že na poskytnutie informácii o ktoré som vo svojej žiadosti žiadal by  povinná osoba musela vytvárať novú informáciu.

Dovoľujem si poukázať na Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7 S 33/2009 zo dňa 30. septembra 2009 v zmysle ktorého „„Vychádzajúc z citovaného § 3 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám sprístupnenie sa týka iba tých informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Neukladá jej povinnosť vytvárať na základe žiadosti informácie, ktoré v čase podania žiadosti neexistujú. Taktiež nie je povinná spracovávať a vytvárať prehľady alebo tabuľky informácií, ktoré v čase podania žiadosti neexistujú, alebo inak usporadúvať informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie. Zbieranie, zhromažďovanie a príprava viacerých informácií požadovaných v jednej žiadosti o informácie však nie je vytváraním novej informácie. Pri uvedenom totiž nedochádza k vytváraniu kvalitatívne novej informácie. ...“

Inzercia

Vo vzťahu k bodom 1, 3, 10, 13, 14 mojej žiadosti som žiadal o vyhľadanie informácii s určitými vlastnosti, ktoré som požadoval vyhľadať a sprístupniť. Z uvedeného je zrejmé, že sa teda nemôže ani jednať o kvalitatívne vytvorenie novej informácie.  

Ďalej si dovoľujem uviesť, že povinná osoba spracováva personálnu agendu o.i. aj vo svojich informačných systémoch v elektronickej podobe. V tejto súvislosti si dovoľujem uviesť, že ak ide o informáciu vybranú automaticky z počítačovej databázy (napríklad zadaním príkazu), nejde o informáciu, ktorá nie je k dispozícii. Počítačová databáza je sama o sebe tvorená informáciami usporiadanými podľa rôznych kritérií a zadaním príkazu sa z nej v krátkom okamihu informácie iba vyberú. Ak teda databáza obsahuje v sebe nejakú kvalifikáciu alebo kritérium, potom požiadavka na výpis z databázy podľa tohto kritéria, napríklad podľa bydliska, okresu, dátumu alebo výrobcu, neznamená vytváranie nových informácií.

Nesúhlasím s tvrdením uvedeným v odôvodnení rozhodnutia, že v súvislosti s poskytnutím informácií, o ktoré som požiadal vo svojej žiadosti, konkrétne v bodoch 1 až 23 má povinná osoba zúženú informačnú povinnosť výlučne na informácie, ktoré by sa mali týkať hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladaním s majetkom štátu, vyššieho územného celku alebo obce. Z ust. § 3 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov vyplýva, že „Toto obmedzenie povinnosti sprístupňovať informácie sa nevzťahuje na povinné osoby podľa § 2 ods. 3, v ktorých majú povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť.“

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je 100% akcionárom povinnej osoby a teda má v povinnej osobe výlučnú priamu účasť. Zároveň si dovoľujem poukázať aj na skutočnosť, že povinná osoba - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je financovaná z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v zmysle Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 je výlučným poskytovateľom dopravných služieb v sieti mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste. Vzhľadom na skutočnosť, že povinná osoba má monopolne postavenie na poskytovanie dopravných služieb v sieti mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste je vo verejnom záujme, aby procesy povinnej osobe aj vo vzťahu k jej zamestnancovom boli transparentné a podrobili sa verejnej kontrole. Z uvedeného dôvodu mám za to, že informácie o ktorých poskytnutie som vo svojej žiadosti žiadal je povinná osoba povinná poskytnúť a nevzťahuje sa na ňu v tomto smere zúžená informačná povinnosť tak, ako nesprávne je uvedené v odôvodnení rozhodnutia.

Mám za to, že rozhodnutím Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 29.12.2022, ktorým nebolo vyhovené mojej žiadosti o informácie zo dňa 22.12.2022 ani len v časti došlo k porušeniu môjho práva na sprístupnenie informácií.

Dovoľujem si týmto zároveň poukázať na ust. § 21 a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v zmysle ktorého, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií alebo poruší inú povinnosť ustanovenú zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa dopustí priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

Na základe uvedeného navrhujem, aby odvolací orgán zrušil rozhodnutie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 29.12.2022 a vrátil vec povinnej osobe na nové konanie alebo vzhľadom na skutočnosť, že odvolací orgán je 100% akcionárom povinnej osoby, aby sám sprístupnil požadované informácie, ktorými musí disponovať napr. z výročných správ a ktoré má k dispozícii.

 

Aktivista, zakladajúci člen platformy Pražská kaviareň z.s. Podpredseda občianskeho združenia Srdcom doma, ktoré sa angažuje za presadenie možnosti zúčastniť sa v prezidentských a európskych voľbách pre Slovákov žijúcich, študujúcich a pracujúcich v zahraničí, organizátor ZSS Praha, predseda Institute of security and defence. Podnikal 9 rokov v Prahe, momentálne žije od 2018 so svojou rodinou v Bratislave.

Odporúčame

Blog
Bezpečnosť na Slovensku

Bezpečnosť na Slovensku

Jednou zo základných funkcií štátu je postarať sa o bezpečnosť a ochranu svojich občanov. Dôvera ľudí v štátne inštitúcie je jedným z kľúčových pilierov bezpečného demokratického štátu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.