Kauza katolíckej univerzity 1. – príčiny a vyvrcholenie

Slovenské školstvo je v zlom stave, lebo vláda dlhodobo nerieši potrebnú reformu. Posledná nedeľa v januári sa z rozhodnutia KBS slávi ako Nedeľa Katolíckej univerzity. Tá sa popri dobrom hodnotení ARRA "vyznamenala" kauzou divného odvolávania rektora, ktorý upozornil na pochybné finančné praktiky niektorých jej činiteľov. V tej vidno viac snahy problémy ututlať ako dôsledne riešiť. To škodí cirkvi i študentom, a spochybňuje heslo univerzity – formovať mysle a srdcia poslucháčov.

Ján Pavol II. si želal, aby cirkev bola "domom zo skla". Benedikt XVI. povedal, že najviac škodia cirkvi ľahostajnosť, formálna zvykovosť a chyby jej členov. To opakovane vidíme aj vtedy, keď pri debatách na rôzne témy, oponenti i hľadajúci vyťahujú skutočné aj nepravdivé či zveličené dávne chyby i čerstvé kauzy Cirkvi.

Na Slovensku je to popri kontroverznom odvolaní arcibiskupa Bezáka aj kauza Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku, ktorá škodí nielen jej študentom, ale aj celej slovenskej cirkvi. „Napätia a spory, ... na Katolíckej univerzite, vnímam ako bolestný, nešťastný a negatívny jav, pretože, hoci sa týkajú len niekoľkých osôb a konkrétnych situácií, poškodzujú dobré meno celej univerzity, narúšajú harmonickú atmosféru, ktorá by mala charakterizovať chod každej akademickej inštitúcie, vytvárajú nedefinovaný, ale o to vtieravejší dojem, že na univerzite „nie je niečo v poriadku“, a najmä sú v protiklade s tým svedectvom, ktoré by mala univerzita s prívlastkom „katolícka“ vnášať do života spoločnosti." ( arcibiskup C. Vasiľ SJ tu: http://www.postoy.sk/content/s-arcibiskupom-cyrilom-vasilom-o-slovensku-politicke-elity-sa-odtrhli-od-kazdodenneho-zivota)

Predohra - AS verzus rektor KU

Slovenská Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku vznikla v r. 2000. Pozoruhodné je, že odvtedy bol každý rektor KU odvolávaný, alebo odstúpil pre konflikty s Akademickým senátom (AS) a niektorými dekanmi. Spor bol hlavne o financie a kompetencie, a vychádzal najmä od niektorých dekanov a členov AS. Vrátane niektorých kňazov. K tomu sa pridávali osobné ambície a animozity niektorých osôb.

V čase hľadania najlepších riešení pre KU a rozhodovania akou vysokou školou bude, nebol vnímaný tlak na Akademický senát. Za predsedníctva M. Novotnej sa AS začal formovať ako opozícia voči rektorovi KU.

Prvý rektor KU P. Kluvánek rezignoval 10 mesiacov po zvolení. (AS okrem nezhody v organizačnom poriadku nesúhlasil s predloženým Platovým poriadkom KU.)

Druhý rektor J. Ďurček mal konflikt s novým dekanom Teologickej fakulty (TF) KU a Pedagogickej fakulty (PF) KU. Oznámil rezignáciu k 31.7.2004. Predseda a podpredseda AS požiadali ministra školstva o jeho predčasné odvolanie. Nesúhlasil dekan Filozofickej fakulty (FF) KU („Váš postup nie je v súlade so zákonnosťou, kultúrnosťou a duchovnosťou.“), aj niektorí členovia AS KU („Absolútne sa dištancujeme od listu adresovaného ministrovi školstva. Spomínaný list považujeme za zneužitie mena AS KU“).

Situáciu osvetľuje odpoveď vtedajšieho predsedu AS A. Kostelanského na otázku prečo pri ďalšej voľbe rektora vyhral B. Banáry a nie jeho protikandidát J. Duda: „Banáry bol zvolený preto, aby sme ho lepšie ukočírovali“. Ale už v októbri 2004 rektora atakovali, lebo sa nenechal kočírovať.

Keď rektor 31.1.2006 informoval veľkého kancelára o situácii na PF KU a navrhol odvolanie dekana PF KU - A.A., a 6.2.2006 ho písomne napomenul za porušenie pracovnej disciplíny, ten zorganizoval nespokojných na KU, a hlasovanie o odvolaní rektora. To sa v rozpore so štatútom KU - bez súhlasu veľkého kancelára - konalo 24.2.2006, po 20 mesiacoch v úrade. Bez tohto súhlasu návrh AS neprijal ani minister.

Vtedajší dekan Teologickej fakulty (TF) prof. A. Konečný napísal 24.02.2006 predsedovi AS: Návrh na odvolanie rektora KU je taký čin AS, nad ktorým premýšľajúci člen akademickej obce a tým viac veriaci katolík má dôvod plakať a pre ktorý si AS zaslúži ocenenie liberálov a nepriateľov Cirkvi, lebo väčšiu škodu a hanbu pre KU si ťažko predstaviť.“

V r. 2006 rektor požiadal MŠ SR o kontrolu PF KU a FF KU. Viedla sa ostrá debata o investičných zámeroch KU. V. r. 2007 rektor dlhodobo protestoval proti schvaľovaniu rozpočtu KU so zmenami v predloženom návrhu, ktoré uskutočnil AS KU. Rektor Banáry riadne ukončil svoje funkčné obdobie 30.06.2008.

O napätí medzi AS a rektorátom, ktoré už začiatkom r. 2008 ukazovalo že tam niečo nie je v poriadku" písal aj F. Mikloško, ktorý sa zúčastnil takmer všetkých rokovaní o zriadení Katolíckej univerzity. ( https://www.postoj.sk/3510/nazor-frantiska-mikloska-quo-vadis-katolicka-univerzita )

Rektor Zasępa a pochybenia na fakulte

V r. 2008 sa po voľbe Akademickým senátom KU stal rektorom Prof. Tadeusz Zasępa, PhD, poľský vysokoškolský učiteľ, kňaz a publicista zaoberajúci sa masmediálnou komunikáciou, ktorý predtým pôsobil na Katolíckej univerzite v Lubline a získal niekoľko ocenení.

V r. 2012 Akademický senát zvolil T. Zasępu za rektora do druhého funkčného obdobia, čo sa dovtedy nepodarilo žiadnemu rektorovi. Jedným z najvýznamnejších úspechov jeho pôsobenia v Ružomberku je vybudovanie Univerzitnej knižnice, financovanej darcami a hlavne zo štrukturálnych fondov EÚ. Ako Knižnicu na európskej úrovni, bez akej nie je možné „univerzitné štúdium, ktoré má ašpiráciu porovnávať sa so svetom", ju cenil napr. F Mikloško. (Postoj, 6.1.2014) Iní niektoré okolnosti jej budovania uvádzajú ako pochybenie vtedajšieho vedenia KU. ( https://www.postoj.sk/6032/najdite-si-toho-svojho-na-katolickej-univerzite )

Ďalšie prostriedky z eurofondov získala univerzita pod jeho vedením na rekonštrukciu internátov a vybudovanie digitalizačného pracoviska. V tomto období KU získala aj oprávnenia vyučovať právo a kanonické právo.

Na základe informácii a podozrení z rôznych machinácii nariadil rektor Zasępa v r. 2012-2013 vnútorné kontroly, ktoré odhalili mnohé pochybenia, hlavne na PF KU. Tie potvrdil externý audit: V mene fakulty sa od študentov bez príjmových dokladov vyberali peniaze, ktoré končili v súkromnom fonde. Používali sa falošné pečiatky. Preddavky na pracovné cesty vyplatené priemerne v trojnásobne vyššej sume, ako boli skutočné náklady na cestu.

Tituly sa udeľovali „v rozpore so zákonom aj napriek upozorneniam a protestom poľského ministerstva vedy a vysokého školstva." (Zasepa) 22 absolventov ukončilo za "rekordných" 4-15 mesiacov externe celé štúdium, ktoré v dennej forme trvá 5 rokov. Viacerí z nich boli Poliaci, preto boli podivné habilitácie medializované aj v Poľsku, pričom sa poukazovalo na výber poplatkov v rozpore s platnou legislatívou a falšovanie príjmových dokladov. Prieskum zistil, že edičné stredisko fakulty je len ‚schránkovou firmou‘.

Zasępa podal trestné oznámenie na podozrenie zo sprenevery. Polícia vyšetrovanie zastavila pre nedostatok dôkazov a pretože podľa nej „nešlo o spreneveru", ale neskúmala či nešlo o iný trestný čin. Na pedagogickej fakulte (PF) sa totiž nerešpektovala povinnosť archivovať dokumenty elektronicky a mnoho materiálov bolo v poslednom období skartovaných. (čas.sk, 14.5.2014 )

"Tunelovací" fond Ladislava Pyrkera

Na KU existuje niekoľko fondov podporujúcich jej rôzne činností získavaním prostriedkov z externého prostredia Podobné štandardne fungujú aj na iných školách. Takým bol aj fond T. Zasepu.

Problémom a špecifikom KU bol Fond Ladislava Pyrkera n.f. (predchádzajúci názov Pedagogická fakulta v Ružomberku, n.f.) , ktorý fungoval naopak. Prostriedky získané v mene univerzity od jej zamestnancov, doktorantov PF UK a študentov presúval na súkromný účet.

Z 236 000,- eur, ktoré fond získal v období 1.1.2009 - 30.4.2013 bolo iba okolo 4000,- od právnických osôb mimo KU a pár tisíc ako 2% z dane. Zvyšných vyše 220 tisíc eur získal od zamestnancov a študentov školy, z ktorých väčšina bola pracovníkmi fakulty uvedená do omylu, a verili že ich dary a poplatky idú na KU.

Tak zmizlo napríklad 24 tisíc eur vybraných za kopírovanie alebo poplatok 10 € vyberaných od študentov pri zápise, spolu cca 70000 € za 2 roky. Stovky eur sa do fondu platili za ubytovanie v priestoroch, prenajatých Univerzitou, ktorá platila ich prevádzku a údržbu. Svedkovia aj pri policajnom vyšetrovaní uviedli, že im to na fakulte kázali platiť formou daru, pričom nemali uvádzať účel platby. Takto v presvedčení že to ide na rozvoj KU platili aj niektorí pedagógovia. Doktorandi PF do fondu vkladali svoje štipendiá.

Dokonca napr. ThDr. PhDr. Ján B., PhD. pri vyšetrovaní uviedol „túto (darovaciu) zmluvu som nepodpísal, podpis nie je môj ... veril som profesorovi A., že takýmto postupom dar dávam KU."

Viacerí platili fondu "dary" za podpísanie alebo predĺženie pracovnej zmluvy. Zápisnica v trestnom konaní ČVS:ORP-184/OEK-RK-2013: J.H.: „V deň prvej výplaty t.j. 10.08.2010 si ma pani L. zavolala, aby som podpísala Darovaciu zmluvu  zo dňa 10.08.2010, ktorou som mala darovať 450,- Eur fondu s názvom Pedagogická fakulta  v Ružomberku. (...) pani L. mi povedala, že ak Darovaciu zmluvu nepodpíšem, tak mi nemusia predĺžiť pracovnú zmluvu. (...) preto som každý mesiac vkladala na účet fondu sumu 90,- Eur priamo vo VUB banke." To už pripomína výpalnícke spôsoby.

Keď rektorát na základe výsledkov kontroly žiadal od Fondu L. Pyrkera výročné správy jeho činnosti, ten mu ich odmietol vydať. Rektorát ich získal až na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám z Okresného úradu v Žiline. ( viac tu: http://levocska.blog.sme.sk/c/362464/ako-sa-na-pedagogickej-fakulte-ku-nakladalo-s-financnou-hotovostou.html )

Nekresťanské odmeny na katolíckej univerzite

Taký nadpis mal jeden z článkov, v slovenských médiách o odmenách na KU. (Pluska, 5.11.2014) Informovali tak o tom, že dekan filozofickej fakulty M. Kuna vyplatil k tarifnému platu „mimoriadne odmeny 243 311 eur pre 85 zamestnancov, priemerne boli jednému zamestnancovi vyplatené odmeny vo výške 2 862 eur." Z toho 114 028 eur si rozdelilo 6 zamestnancov, ktorí dostali od 10 tisíc po vyše 30 tisíc eur. ( čiže ostatných 79 zamestnancov dostalo v skutočnosti priemerne 129283 : 79 = 1636,5 €) Tých 6 exkluzívne odmenených: „Až na garanta filozofie ide o vedecky a pedagogicky pomerne bezvýznamných ľudí, avšak servilných k dekanovi fakulty. Uvedení vyučujúci nevyučovali doposiaľ v minulom a ani v tomto roku ani minimum hodín výučby týždenne, ktoré sú povinní odučiť ako asistenti, za čo však poberali plat plného úväzku, osobný príplatok (spravidla v maximálnej výške - viď list rektora z 28.4,) a obrovské odmeny za svoju ‚činnosť‘. Vo vedeckom a pedagogickom svete však toho veľa nedokázali,“ povedala zamestnankyňa univerzity." (váš.čas.sk 4.11.2014 - http://vas.cas.sk/clanok/10632/ucitelia-zobru-o-kazde-euro-a-pozrite-sa-na-tvare-6-ludi-ktori-zhrabli-rozpravkove-odmeny.html- ) Toto, vrátane toho, že dekan Kuna chcel vyplatiť odmenu aj sám sebe, patrilo k veciam, ktoré mu rektor Zasepa vyčítal. (Žiadna strana sporu nespomína riadne platy pracovníkov KU, preto možno predpokladať, že tie boli na štandardnej úrovni slovenských škôl)

Na porovnanie: Odmena na Fakulte zdravotníctva KU vo výške 1.070,-€/rok, na Teologickom inštitúte v Sp. Podhradí vo výške 859,-€/rok, na Teologickej fakulte KU vo výške 690,-€/rok, na Pedagogickej fakulte vo výške 667,-€/rok. (list rektora Zasepu dekanovi FF Kunovi z 28.4. 2014)

Priemerný mesačný plat na Slovensku v tej dobe bol okolo 800 eur, pričom príjem väčšiny obyvateľov je menší než 12x800 = 9600 eur ročne. V kostoloch sa už na želanie KBS konalo niekoľko zbierok na podporu Katolíckej Univerzity. V týchto súvislostiach treba zodpovedať otázku, či išlo o morálny čin a spravodlivú odmenu. Čo by na to asi povedal pápež František ?

V auguste 2015 sa medzi zamestnancami univerzity hovorilo, že sa niekomu znova vyplácali "kráľovské" odmeny. Bývalému zamestnancovi univerzity R. Bílekovi odmietli odpovedať aj keď sa pravdu snažil zistiť na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. (Aktuality.sk 7.8.2015 )

Odvolávanie rektora namiesto nápravy

Namiesto rektorom požadovanej nápravy AS 18.12.2013 odvolal rektora Zasępu z funkcie. Tento bod zaradili do programu až po jeho odchode z rokovania kvôli iným povinnostiam, takže odvolávaný nemal možnosť vyjadriť sa k uvádzaným dôvodom odvolania. Bol to posledný pracovný deň školy pred Vianocami, keď už študenti a viacerí učitelia odchádzali, takže ani tí nemohli reagovať.

Rektora sa zastala Vedecká rada a Správna rada KU, ktorá sa vyjadrila, že narábanie s financiami na PF KU „považuje za porušenie finančnej disciplíny" a "následné úsilie dodatočne legalizovať zistené nedostatky za účelové". (L. Obšitník, Postoj 9.5.2014) Podporu rektorovi vyjadrili otvoreným listom aj bývalí študenti KU (http://www.peticie.com/otvoreny_list_na_podporu_rektora_t_zasepu )

Veľký kancelár Univerzity arcibiskup Bober odvolanie nepotvrdil, a vyzval fakulty a členov senátu, aby rešpektovali výsledky auditu, kontrolné orgány univerzity a nariadenia rektora.( https://www.postoj.sk/3700/o-co-ide-na-katolickej-univerzite ) Bober nepotvrdil ani druhé odvolanie vo februári 2014.

Odstúpenie rektora a vyjadrenie arcibiskupa

5. 5. 2014 Prof. Zasępa oznámil, že k 31. máju sa vzdáva funkcie. Odôvodnil to aj tým, že senáty univerzity a pedagogickej fakulty „ignorovali výsledky vnútornej kontroly na Pedagogickej fakulte KU, ktoré boli potvrdené aj nezávislým audítorom, a neboli ochotné akceptovať vyvodenú zodpovednosť, čím sa usilovali legalizovať nezákonné konanie.“ „... bola bezdôvodne odvolaná podpredsedníčka - zastupujúca predsedníčka senátu, kde dlhodobo namiesto práce pre KU boli uskutočňované ataky na rektora, vďaka čomu sa nezačne uskutočňovať po rokoch príprav akreditované vzdelávanie v odbore právo a kanonické právo na KU, nakoľko senát viackrát nerešpektoval kompetencie a rozhodnutia zriaďovateľa KU – KBS“. Dekani fakúlt pedagogickej, filozofickej ale aj teologickej „nerešpektovali rektora univerzity a neskrývane organizovali jeho šikanovanie cez zástupcov fakúlt v senáte univerzity namiesto plnenia si svojich povinností“. ( http://www.ku.sk/images/stories/Rezign%C3%A1cia_rektora_KU__k_31.05.2014.pdf )

Rektor svoju rezignáciu oznámil počas slávnostnej bohoslužby Te Deum k ukončeniu akademického roka. Vtedy sa k udalostiam kriticky vyjadril aj arcibiskup Bober, ktorý v kázni zdôraznil dôležitosť hladu po pravde – „nie iba po teoretickej, matematickej či fyzikálnej, ale hlavne po morálnej pravde života! (...) Našej univerzite musí byť vlastná čestnosť a život v pravde v každom jej rezorte – a hlavne musíme už konečne robiť veci tak, ako sa robiť majú – či už pri administratíve a spravovaní materiálnych prostriedkov, alebo pri získavaní akademických titulov!“

Verejný a utajený audit

Novým rektorom je od 1.6.2014 Prof. ThDr. Jozef Jarab. Na jeho podnet nariadila KBS v r. 2015 nový audit. KBS na zasadaní 17. 6. 2015 o zisteniach auditu firmy KPMG vyhlásila: „V období rokov 2010 - 2013 došlo vo vedení KU, Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty, k závažným manažérskym zlyhaniam, neefektívnemu hospodáreniu a konaniu v rozpore s dobrými mravmi,“ (stanovisko i navrhované opatrenia tu : http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150617021 )

Predseda KBS S. Zvolenský o výsledku povedal, že „Rektor Zasepa, ktorý upozornil na ťažkosti na Pedagogickej alebo Filozofickej fakulte, mal v tomto zmysle tiež pravdu, lebo audit potvrdil, že ťažkosti a pochybenia boli pravdivé.“ Vyhlásením spomenuté pochybenia vedenia KU však nikto bližšie nevysvetlil. Bývalý rektor Zasepa povedal, že sa k správe vyjadrí ak mu poskytnú výsledky auditu, ktorý bude podpísaný audítorskou komisiou, zástupcami KBS a štatutárom univerzity. „Inak to budem vnímať ako pokračovanie v intrigách a podvodoch.“ ( http://www.postoy.sk/content/byvaly-rektor-zasepa-chce-vidiet-audit-o-katolickej-univerzite )

Zatiaľ čo audit vykonaný za rektora Zasepu je v zmysle Infozákona verejne prístupný, tento prístupný nie je. K nahliadnutiu ho dostali dvaja redaktori Postoja. Zasepa a jeho spolupracovníci hovoria, že do januára 2016 nedostal ani tie časti, ktoré sa týkajú činnosti rektorátu za jeho vedenia. KBS však tvrdí, že „emeritný rektor prof. Zasepa dvakrát odmietol oboznámiť sa s výsledkami auditu."

Vysvetlenie rozporu je vo vyjadrení sekretára KBS: Tu ide o forenzný audit, krytý zmluvou s auditorom, a má slúžiť len jeho zadávateľovi.KBS sa s odstupom času v dôsledku mimoriadnej situácie dohodla s KPMG, že zverejní aspoň výsledky auditu. Zároveň treba povedať, že žiadna z dotknutých osôb nedostala do rúk výsledky auditu, výsledky boli každému oznámené osobou poverenou KBS, ústnou formou." „Výsledky auditu sa dotknutým osobám, ktoré boli ochotné, komunikovali v tichosti a ústne, viaceré z nich si počas prezentácie výsledkov robili poznámky, niektorí mali so sebou aj svedkov ... žiadna z doteraz konfrontovaných osôb neposkytla informácie, ktoré by výsledky auditu spochybnili." ( A. Z.)

Rozpor je teda v tom, že to, čo KBS považuje za jedine možné a dostatočné oboznámenie, považuje Zasepa (a spol.) za nedostatočné a neprimerané. To je pochopiteľné vzhľadom na oficiálne vyjarenie KBS, ktoré v jednej vete spojilo a "zrovnalo" známe a vážne pochybenia vedenia fakúlt s nijako nešpecifikovanými "pochybeniami vedenia KU".

Takto - ústne poverenou osobou - boli s výsledkami auditu KBS oboznámení aj biskupi na zasadaní 17. júna. Biskupi nemajú rovnaké informácie o kauze, ani názor na jej riešenie.

Riešenie pochybení - na Slovensku po slovensky

Mons. B. Bober v liste Zasepovi z 2.6.2014 zhodnotil jeho rektorskú prácu: pre univerzitu i pre celú slovenskú cirkev to bol požehnaný čas. ... Obdivujem Vaše úsilie vykonať všetko pre dobro celej univerzity, bez ohľadu na vlastný profit" Ďakovné listy pripojila kancelária prezidenta, biskupi F. Rábek, D. Tóth i brniansky biskup V. Cikrle, J. Čarnogurský i O. Krajňák z UPN.

Prefekt vatikánskej Kongregácie pre katolícku výchovu kardinál Grochelewski: Vyjadrujem vďačnosť za Vašu obetavú prácu, za vytrvalú starostlivosť o katolícky charakter univerzity a súčasne o náležitú úroveň vzdelávania a vedeckého výskumu. Veľmi oceňujem Vašu otvorenosť a angažovanie sa vo veci hľadania pravdy a šírenia kresťanských postojov vo svete.“

Stanovisko KBS k výsledkom previerky na KU zo 17.6.2015 v bode 2. hovorí: „KBS preto víta a podporuje snahu súčasného vedenia KU v Ružomberku rozhodným spôsobom riešiť pochybenia a zistené nedostatky, čo najskôr realizovať nápravu a vyvodiť zodpovednosť konkrétnych osôb."

V auguste 2015 médiá informovali, že predseda KBS listom žiadal čenstochovského, arcibiskupa W. Depu, aby Zasepu ako jeho ordinár stiahol z pôsobenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zasepa sa to dozvedel z denníka Sme. W. Dep to odmietol. ( http://domov.sme.sk/c/7978035/na-katolickej-univerzite-uz-nema-ucit-jej-byvaly-rektor.html#ixzz3xbkPvg21 )

Toľko viac i menej známe fakty v následnosti a súvislostiach.

O tom aké kroky podniklo nové vedenie KU, a aké sú výsledky týchto snáh po pol roku, v januári 2016 v druhej časti o 3-4 dni.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo