Správa o chudobe a sociálnom vylúčení v SR - ( Rešerš )

Správa o chudobe a sociálnom vylúčení v SR - ( Rešerš )

Rešerš pripravil a predniesol Juraj CHLEBÍK

Správa o chudobe a sociálnom vylúčení v SR

KUSÁ, Z.; GALOVIČOVÁ, A.; BELICA, J.; OBČASNÍKOVÁ, D.; DURŽOVÁ, Ľ.; MÁLEK, I.; MAREKOVÁ, S.; 2012

Rešerš pripravil a predniesol Juraj CHLEBÍK

Konečná úprava textu: Pracovný team poslankyne Ritomskej.

Hlavný cieľ EÚ v boji proti chudobe - členské štáty EÚ by mali stanoviť svoje štátne ciele: Podpora sociálneho stavu občanov, najmä znižovaním chudoby so zámerom vymaniť najmenej 20 miliónov ľudí z rizika chudoby a sociálneho vylúčenia.

Slovenský záväzok hovorí o 170 tisíc osobách – výrazne podhodnotený údaj v r. 2012 – ktoré sa majú dostať z chudoby v termíne do roku 2020.

SR podpísala početné medzinárodné ľudsko-právne dokumenty, ktoré chudobu považujú za neprípustnú súčasť spoločenského života a ujmu na ľudskej dôstojnosti.

Hlavné ciele EÚ:

- podpora úplnej zamestnanosti a sociálny pokrok;

- boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii;

- podpora sociálnej spravodlivosti a sociálnej ochrany;

- zabezpečenie dôstojnej existencie všetkých, aj keď nemajú finančné prostriedky;

K účinného výkonu práva na ochranu pred chudobou a pred sociálnym vylúčením sa zmluvné strany zaväzujú:

Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého jednotlivca na primeranú životnú úroveň pre neho a jeho rodinu, zahrňujúce dostatočnú výživu, šatstvo, byt, a na neustále zlepšovanie životných podmienok.

Zmluvné strany podniknú zodpovedajúce kroky aby zabezpečili uskutočnenie tohto práva, uznávajúc pre dosiahnutie tohto cieľa zásadnú dôležitosť medzinárodnej spolupráce založenej na slobodnom hlase.

Zmluvné strany zabránia prenášaniu chudoby z generácie na generáciu.

Vytvoria priaznivé prostredie vrátane pozornosti venovanej ochrane zdravia a pohody, nediskriminácii a uplatňovaniu pracovného práva v spojení so sociálnym dialógom.

Každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.

Vytvoria možnosti verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti EÚ, ... aby sa tieto ciele naplnili, občania by mali:

- venovať väčšiu pozornosť spôsobom organizácie legislatívneho procesu, aby bol väčšmi otvorený odbornej a verejnej diskusii;

- verejne konzultovať legislatívne zámery, aby práca odborných komisii nemala uzavretý režim;

- zapájať odbornú verejnosť a tretí sektor do legislatívneho procesu;

- sledovať organizačné a inštitucionálne zabezpečenie vyhodnocovania sociálnych dopadov všetkých politických rozhodnutí – priebežne, ex ante, ex post;

- posilňovať ,,hlasy“ aktérov, ktorí obhajujú sociálne, ľudskoprávne aspekty a environmentálne aspekty v procese tvorby politických rozhodnutí;

- žiadať od vlády rešpekt rôznych foriem dialógu, formy participácie na vládnych programoch, formy občianskych konzultácií ako dôležité ,,technológie“ spravovania obsahu vecí verejných;

- podstatou je otvorené spravovanie vecí verejných, občianska participácia na vládnutí uprednostňujúc riadenie rozhodnutiami založenými na faktoch, učenie sa sociabilite a občianskej čestnosti priamo z praktickej skúsenosti.

Občiansku participáciu podporujú vlády zúčastnených strán, ktoré

- chcú sa vyhnúť polarizácii a ekonomickému triedeniu občanov;

- chcú poskytnúť rovnosť životných príležitostí;

- trvajú na celospoločenskej zhode.

___ aktivista ___

Občiansky tribunál, OT

Juraj CHLEBÍK; pd.jurajchlebik1966@gmail.com; http://obcianskytribunal.sk;

Recenzia Pracovným teamom je uvedená na konci, podľa poradia čísel horného indexu vložených do pôvodného textu.

Vysoká nezamestnanosť a nízka ekonomická úroveň obyvateľstva, neschopnosť realizácie nápadov, byrokracia a korupcia zapríčiňuje, že v súčasnosti naši ľudia nemajú záujem podnikať. Dôvodom je nedostatok financií.

My, občania Slovenskej republiky, vychádzajúc z morálnych hodnôt a všeobecnej vôle ľudu ustanoviť právny a legitímny stav v štáte, v zmysle zaviesť spravodlivý poriadok a prispieť k všeobecnému blahu a šťastiu celého národa, sme uverejnili správu o vzniku Občianskeho tribunálu (ďalej len OT), ako tribunálu rozumu, nástroja pre ustanovenie, vykonávanie a dodržiavanie prirodzeného práva a spravodlivosti v našom štáte.

OT sa stáva dočasným, jediným ústavodarným, zákonodarným, výkonným a súdnym orgánom počas stavu ústavnej núdze. Zákonodarný orgán rozhoduje na princípe väčšiny. Občiansky tribunál umožňuje prostredníctvom vrodeného práva vyvodiť ústavnoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť verejných činiteľov za zločiny proti základom republiky a trestným činom proti ľudskosti, spáchaných na nevinnom a bezbrannom obyvateľstve. 

1.

Občania sa nechali zviesť zdaním samostatnosti, práva a slobody za pomoci skorumpovaných médií. Až vtedy, po odhalení lúpeží majetku obyvateľov a štátu, a znižovania životnej úrovne na hranicu chudoby, až vtedy zistili že ide o vlastizradu a genocídu slovenského národa, a vznikalo povstanie proti neľudskému režimu.

OT ustanovuje retroaktívnu objektívnu zodpovednosť za spáchané zločiny verejných činiteľov, s možnosťou uplatnenia retribučného práva ktoré sa vzťahuje na všetkých verejných činiteľov a funkcionárov. Spravodlivosť bude vykonávať Špecializovaný legitímny trestný súd, lebo moc v štáte je vlastníctvo občanov a nemôžu si ju privlastniť politické strany a hnutia. Pri budovaní novej spoločnosti sa opierame o Memorandum slovenského občana. 

2.

- OT bol schválený verejne občanmi, prirodzenými vlastníkmi moci, 9.11.2013;

- OT je dočasné štátne zriadenie v stave ústavnej núdze – revolúcia – nepísané právo;

- výbor OT je kolektívne rozhodovanie na väčšinovom princípe, stanovený je hovorca;

- OT zastupuje, koná, vyjednáva; má potvrdenie súhlasu vlastníkmi moci, podpisy občanov;

- Retribučný tribunál – výkon spravodlivosti, zrýchlené súdne procesy;

3. Občan a všeobecná vôľa podľa autorky Prof. JUDr. KRŠKOVÁ, A., CSc.

„... všeobecná vôľa garantuje blaho a šťastie všetkým občanov; ... štát nepretrváva vďaka zákonom, ale vďaka zákonodarnej moci...“ OT konštatuje: Táto moc nám bola podvodným spôsobom proti vôli občanov odobratá, tak sme sa stali štátom bez práv, čiže protektorátom. 

4. Politika štátu a práva podľa rôznych autorov, Thomas Hobbes (1588-1679), John Lock (1632- 1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), cisár Napoleon I. (1769-1821) a ďalší... ich názory možno parafrázovať jednotne: Akt zriadenia vlády nie je zmluvou, ale zákonom. Depozitári výkonnej moci nie sú pánmi občanov, ale ich zamestnancami, ktorých občania môžu ľubovoľne dosadiť alebo odvolať, ... ich úlohou nie je uzatvárať zmluvy, ale poslúchať. Prijatím funkcií v štáte plnia občianske povinnosti bez akéhokoľvek práva na vyjednávanie podmienok.

5. Najvyššie právo ako teória prirodzeného práva.

  Prirodzené právo je zakotvené v prirodzenom sebauvedomení človeka. Človek sa rodí slobodný a jeho vrodené ľudské práva sú neodňateľné. Základné ľudské práva nedostáva človek od štátu, ale sa s nimi narodí, aj keď si ich uvedomí až po cielenej výchove, aj tak má neodnímateľné práva. Vrodené ľudské práva sú neodňateľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Štát, ani žiadna iná moc, ich človeku nemôže vziať.

6. Presadzujem záujmy občana, ktorý rešpektuje vlasteneckú povinnosť a ústavu krajiny – Spoločenskú zmluvu.

Ako OT spolupracujeme s každým, komu záleží na živote svojom, vlastnej rodiny, a vie, čo je základom života na Zemi a vo vlastnej krajine. Komunikujeme s členmi SAV, s tretím sektorom SR, so slovenskými aktivistami, aj so zástupcami Maďarska, kde sa už jednalo s Poľskom, Srbskom a Chorvátskom o zrušení Lisabonskej zmluvy, o zlúčení krajín EÚ ako samostatných slobodných štátov v konfederácii krajín EÚ. Komunikujeme a chystáme vlastnú podporu od médií zo zahraničia prostredníctvom tretieho sektora, za slovanské národy v Rusku.

V Česku, sú na tom rovnako ako my, vznikol OT nedávno, lebo tiež pochopili, že vstupom do EÚ sa stali protektorátom.

Nikto netúži po vojne, tak naši aktivisti na čele s Veronikou Moravcovou, ktorá vedie skupinu ,,Pokojní bojovníci“ zaistili humanitárnu pomoc verejnú zbierku pre územie postihnuté vojnou na Ukrajine. 

7. Informácie šírime osobným podaním a komunikáciou s občanmi formou petícii, kde nejde o to, či petícia bude úspešná, ale o to, že vtedy nepotrebujeme žiadne povolenie na zhromažďovanie, môžeme komunikovať s verejnosťou a dozvedieť sa nielen potreby občanov, ale aj vedomosť o tom, či verejnosť vie, čo sa tu vlastne deje, a či túžia po zmene. Potom sa dozvie verejnosť o našich webových stránkach a facebooku, kde sa denne šíria návrhy letákov, plagátov, či články o tom, ako ďalej postupovať, čo treba urobiť, ale aj to, ako sme prenasledovaní systémom a likvidovaní. 

8. Recenzia podľa číslovania vloženého do pôvodného textu:

1. Ak by k danej situácii došlo, OT by nesmel byť neovládateľnou revolučnou masou, musel by odolať imperiálnym provokáciám ktoré vždy napadnú každú novú snahu o skutočnú demokraciu; videli sme ako prebiehal Majdan vo februári 2014 v Kyjeve, a to predsa nechceme.

2. Súdy a prokuratúra sú treťou mocou v štáte, podporujú gaunerov v štátnych rezortoch, česť výnimkám, naša otázka znie: Kto bude členom špecializovaného súdu?

3. OT si vzal mnohé ciele z cieľov vznikajúcej Strany Práce Slovenska, o ktorých naši členovia píšu na internete už od roku 2009. Ako sme už uviedli, revolúciu nepodporujeme, našou cestou je občiansky konsenzus. Násilie vylučujeme, rovnako aj ľudové tribunály budú musieť upraviť svoje metódy ak majú byť v súlade s prirodzeným právom. Násilie je prirodzenosť agresora, a naše ciele sú úplná eradikácia (odstránenie) násilia zo spoločnosti.

4. Protektorát je úplne iná „podmanená“ štruktúra, príklad „Protektorát Čechy a Morava“ počas 2.sv.vojny. My nazývame uvedený súčasný stav SR všeobecne známym pojmom bezprávny štát, kde sa zdôrazňuje „štát v rukách gaunerov“.

5. Prirodzené práva človeka sú iným pojmom pre neredukovateľné práva. Autorom pojmu neredukovateľné právo je URBAN, O. Neredukovateľné právo je vyššia exaktnejšia definícia, obsahuje v sebe podmienku „neodňateľnosti“. Podobne aj neredukovateľné právo detí na oboch rodičov – otca a matku. Ako to tlmočil náš bloger axon.blog.pravda.sk dňa 23.02.2013 v súvislosti s právami detí.

6. Ide znova o chybný výklad protektorátu. V našom systéme EÚ nejde o protektoráty, lebo u nás voľby prebiehajú skutočne slobodne a tajne. Problém je úplne inde. O tom bude náš volebný program Strany Práce Slovenska.

7. Vieme že spomenutá humanitárna pomoc sa nedostala na miesto určenia jednak pre blokádu zo strany Ukrajiny, a z druhej strany pre nepreniknuteľnosť hraníc Ruskej federácie. Takéto svojvoľné vstupy tretích strán do vojnovej zóny sú dokonca zakázané, pokiaľ nie sú priamo vyžiadané jednou z bojujúcich strán. V tomto prípade nikto zo Slovenska, nikým z Ukrajiny, ani z východu Ukrajiny, nebol požiadaný...

8. O Facebooku vieme že v rámci neho špehujú euroobčanov (aj našich občanov) platení agenti FBI, CIA, NSA, a dnes už aj slovenská kontrarozviedka. Robia tak pre potrebu agresívnej politiky USA (boj s terorizmom je zámienka). Ak nejaký plagát zostane na FB, tak zrejme neškodí záujmom USA. Skutočne razantné odmietanie intervenčnej zahraničnej agresie Made in USA má za následok blokovanie zdrojovej stránky na FB, potvrdzujú to mnohí účastníci odporu proti násiliu. FB považujeme za škodlivý, a v európskych pomeroch za veľmi nežiaduci spôsob šírenia informácií.

 

Spoluprácu s OT si vieme predstaviť práve pre mnohé podobnosti s cieľmi Prípravného výboru Strany Práce Slovenska, preto ich uvádzame aj v Zborníku 2014. Dokumenty OT boli uverejnené na webe v septembri 2014.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo